Oferta

 

Badania morskie

Badania morskie w zakresie:

 • Biologii, ekologii i taksonomii organizmów morskich;
 • Biologii i ekologii ryb oraz ich wczesnych stadiów rozwojowych;
 • Oceny stanu zasobów ryb i środowiska;
 • Mapowania tarlisk ryb morskich oraz słodkowodnych;
 • Wykorzystania mikrostruktury otolitów w badaniach larw ryb.

 

Oceny środowiskowe

Oceny środowiskowe:

 • Analizy środowiskowe z włączeniem badań realizowanych na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury morskiej (instalacje podmorskie, elektrownie wiatrowe, budowle hydrotechniczne), w tym : przed-inwestycyjny i po-inwestycyjny monitoring stanu środowiska;
 • Planowanie i wykonanie monitoringu warunków fizykochemicznych, chemicznych – w tym zanieczyszczeń (zawartość metali i zanieczyszczeń organicznych) oraz elementów biologicznych środowiska;
 • Badania skutków działalności człowieka i przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich na środowisko morskie (ocena zanieczyszczeń chemicznych w środowisku morskim i ocena stanu różnorodności biologicznej);
 • Opracowywanie uwarunkowań przyrodniczych do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

 

Innowacyjne technologie i produkty

Innowacyjne technologie i produkty

 • Innowacyjne procesy technologiczne, w szczególności dotyczące sterylizacji i obróbki cieplnej;
 • Opracowywanie funkcjonalnych produktów rybnych;
 • Projektowanie i konstruowanie maszyn do obróbki ryb;
 • Ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych;
 • Ocena narażenia konsumentów ryb i przetworów rybnych na szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń;
 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu rybnego;

 

Audyty i oceny biznesowe

Audyty i oceny biznesowe:

 • Audyty technologiczne procesów przetwórczych;
 • Analizy i ekspertyzy ekonomiczne rybołówstwa, przetwórstwa rybnego, a także akwakultury;
 • Doradztwo i optymalizacja procesów i podmiotów gospodarki rybnej;
 • Badania rynkowe i marketingowe.

 

 

Edukacja i rozwój kadr

Edukacja i rozwój kadr

 • Wspieranie edukacji zawodowej dotyczącej rybołówstwa i przetwórstwa rybnego;
 • Szkolenia w zakresie zapewnienia jakości ryb i produktów rybnych;
 • Opracowywanie programów dla przedmiotów branżowych.

 

 

Inicjatywy i konsultacje społeczne

Inicjatywy i konsultacje społeczne

 • Wsparcie merytoryczne organizacji rybackich w procesach identyfikacji, certyfikacji ryb i produktów rybnych;
 • Inicjowanie dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami w ramach ekosystemowego zarządzania rybołówstwem, a także wykorzystania obszarów morskich;
 • Publikowanie informacji dotyczących rybołówstwa i jego interakcji ze środowiskiem;
 • Merytoryczny udział przedstawicieli Instytutu w spotkaniach organizacji rybackich i środowiskowych.

 

 

Sortowanie i oznaczanie planktonu

Sortowanie i oznaczanie planktonu

 • Opracowywanie prób planktonu według metodyki zalecanej przez zleceniodawców.
 • Identyfikacja taksonomiczna różnorodnych prób planktonowych oraz opracowanie struktury ilościowej i taksonomicznej (jakościowej).

Kontakt:
Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie
tel. +48 914-554-463
zsiop@mir.gdynia.pl

 

AKWARIUM_LOGO_kolor_pozytyw_pl

Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

 • Ponad 200 gatunków zwierząt z całego świata, które mieszkają w Akwarium Gdyńskim, odwiedza co roku prawie 400 tysięcy osób.
 • Jesteśmy największym centrum edukacji ekologicznej w regionie. Co roku w zorganizowanych zajęciach na terenie Akwarium uczestniczy około 40 tysięcy osób.
 • Naszej działalności nie ograniczają bryły budynku. Przez cały rok można nas spotkać w przestrzeni miejskiej całego Trójmiasta.

Strona www: http://akwarium.gdynia.pl

 

Stawiamy na jakość

 • Od 2011 r. Morski Instytut Rybacki, jako jednostka realizująca szczególnie ważne zadania dla polityki państwa, ma status Państwowego Instytutu Badawczego.
 • MIR-PIB od wielu lat utrzymuje wysoką kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
 • W 2016 roku MIR-PIB otrzymał logo „HR Excellence in Research”, znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej.
 • W ramach strategii działania zawartej w dokumencie „Human Resources Strategy for Researchers” MIR-PIB wspiera współpracę między sektorem państwowym i prywatnym, jako ważny sposób poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery.

 

 

Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

 • Lokale biurowe i magazynowe w doskonałej lokalizacji
 • Parking dla pracowników i klientów
 • 24 godzinna ochrona obiektu

Strona www: http://mir.gdynia.pl/wolne-powierzchnie-biurowe-i-magazynowe/

 

Wynajem sal szkoleniowo–konferencyjnych

Wynajem sal szkoleniowo – konferencyjnych

 • Wielofunkcyjne sale konferencyjne z wyposażeniem
 • Doskonała lokalizacja w centrum Gdyni

Strona www: http://mir.gdynia.pl/oferta/wynajem-sal-szkoleniowo-konferencyjnych