Praca

Ogłoszenia archiwalne

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 13/2017 z dnia 29 maja 2017 r. celem rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zasobów Rybackich ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. wymagane doświadczenie i umiejętności w badaniach naukowych z zakresu ichtiologii i parazytologii ryb morskich, uczestniczy w pracach międzynarodowych grup roboczych i eksperckich związanych z tą tematyką. Jest autorką publikacji naukowych z tego zakresu w czasopismach z Journal Citation Reports. W swoim dorobku posiada również liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz posiada doświadczenie w rejsach naukowo-badawczych na statkach.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 12/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. celem rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Zasobów Rybackich ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani mgr Anna Luzeńczyk. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania zasobami rybackimi, wykazała się udziałem w projektach badawczych oraz uczestnictwem w spotkaniach roboczych i eksperckich związanych z tą tematyką. Jest autorką raportów i ekspertyz oraz publikacji naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. W swoim dorobku posiada również czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani dr Patrycja Siudek. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. doświadczenie w pracy w zakresie śladowych analiz chemicznych oraz doświadczenie w zakresie samodzielnego pozyskania i kierowania projektem badawczym.