Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów

O Sekcji

Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów odpowiedzialna jest za przygotowanie, dokumentowanie oraz realizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Do głównych zadań sekcji należy:

  • Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych w oparciu o przewidywane potrzeby i przychody jednostek organizacyjnych MIR-PIB.
  • Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej, innymi obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zarządzeniami MIR-PIB.
  • Wnioskowanie i udział w przygotowaniu aktualizacji regulacji wewnętrznych MIR-PIB w zakresie udzielania zamówień publicznych odpowiednio do zmieniających się przepisów.
  • Czuwanie nad prawidłowością realizacji procesu udzielania zamówień publicznych, w szczególności prawidłowej agregacji zamówień w celu zastosowania właściwych procedur wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.
  • Przygotowywanie dokumentacji do realizacji postępowań o zamówienie publiczne.
  • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
  • Nadzór nad realizacją planów zamówień publicznych i wnioskowanie o dokonanie w nim zmian.
  • Wspieranie procesu przygotowywania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, w których MIR-PIB występuje jako wykonawca.
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych procedurach przetargowych wraz z przekazaniem Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
  • Prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych w sprawach wymagających opinii lub decyzji Prezesa UZP.

Kierownik

Ewa Brzozowska 
tel. +48 587-356-105 
ebrzozowska@mir.gdynia.pl

System Zamówień Publicznych MIR-PIB

http://przetargi.mir.gdynia.pl/