Biblioteka Naukowa

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Biblioteka Naukowa jako równolatka Instytutu, jest najstarszą w Polsce biblioteką „morską”.

Jej zasób, to jedyny w Polsce zbiór piśmiennictwa z zakresu morskich badań rybackich, w tym: bogata kolekcja wydawnictw organizacji międzynarodowych i konwencji rybackich tj. FAO, ICES, NEAFC, NAFO, CCAMLR, Międzynarodowej Komisji Morza Bałtyckiego, atlasy, encyklopedie, słowniki, klucze do oznaczania ryb i żywych organizmów morskich, a także unikatowa w kraju Polska Bibliografia Rybołówstwa Morskiego za lata 1945-1991.

Kolekcja biblioteki obejmuje prace XVIII, XIX, XX wieczne oraz bieżące z takich dziedzin, jak: oceanografia biologiczna i fizyczna, ichtiologia, biologia i ekologia morza, żywe zasoby i ich zarządzanie; technika połowów; technologia przetwórstwa morskich surowców żywnościowych; ekonomika gospodarki rybnej.

Ze zbiorów biblioteki można korzystać na miejscu, w czytelni. Dostęp do nich nie wymaga posiadania żadnej specjalnej karty czytelnika. Natomiast wypożyczać książki i czasopisma mogą jedynie pracownicy i doktoranci MIR – PIB. Osoby z zewnątrz dokonują wypożyczeń wtedy, gdy dysponują rewersem międzybibliotecznym, podstemplowanym przez bibliotekarza z ich biblioteki macierzystej.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz sporządza kopie artykułów i fragmentów książek.

Wielkość zbiorów:

DRUKI ZWARTE – 15 500 vol.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE – 9 500 vol.

Godziny otwarcia

Biblioteka czynna jest codziennie oprócz środy i świąt w godz. 9-14

ASFA

Baza ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts jest jedną z wiodących na świecie baz informacyjnych z zakresu nauk wodnych i rybactwa. Opracowywana jest od 1971 r. przez międzynarodowy system informacyjny ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System), do którego należy obecnie 69 partnerów –  52 państwa, 16 organizacji międzynarodowych oraz wydawca bazy firma ProQuest.

Działające od 1996 r. w Morskim Instytucie Rybackim, Polskie Centrum Wprowadzania Danych do Systemu ASFIS jest częścią międzynarodowego  systemu informacyjnego ASFIS. Centrum tworzy obecnie pięć ośrodków naukowych: Morski Instytut Rybacki – PIB (koordynator krajowy Systemu), Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytet Gdański i Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki udziałowi MIR-PIB w systemie ASFIS, Instytut otrzymuje bezpłatny dostęp do internetowej bazy ASFA.

W bazie znajduje się obecnie około 2 mln 74 tys. opisów bibliograficznych artykułów z monitorowanych do bazy 3503 czasopism, miesięcznie wprowadzanych jest około 12 tys. nowych opisów.

Open Access

Open Access (OA) to otwarty dla wszystkich użytkowników, nieograniczony i bezpłatny dostęp do utworów naukowych w postaci cyfrowej.

Korzyści z publikowania w OA to zwiększony zasięg oddziaływania publikacji, zwiększony poziom ich cytowań, a także ułatwienie wykrycia plagiatów. Dzięki OA można uniknąć tzw. podwójnego finansowania – z tych samych źródeł finansuje się badania, a następnie dostęp do ich wyników.
Ważne – publikowanie w OA nie oznacza rezygnacji autora z jego praw! Autor ma także możliwość decydowania o zakresie udostępniania swojego utworu.

Dwa sposoby publikowania w OA:
1. Złoty – autor publikuje w czasopismach wydawanych w modelu OA, gdzie redakcje mogą, ale nie muszą pobierać opłaty, lub w tzw. modelu hybrydowym, gdzie za „uwolnienie” dzieła należy wnieść opłatę.
Ważne – opłaty za publikowanie w modelu OA, które powstają w ramach projektów unijnych są opłatami kwalifikowanymi!

2. Zielony – autor umieszcza swoją pracę w otwartym repozytorium instytucjonalnym, dziedzinowym (np. OceanDocs) lub tzw. sierocym (repozytorium stworzone dla osób pracujących w instytucjach, które nie utworzyły własnego repozytorium otwartego, np. CeON, ZENODO).

Polityka wydawcy – to wydawca określa warunki, na jakich autor może umieścić swój utwór w repozytorium. W umowie zastrzega sobie okres embarga oraz wersję dzieła, którą autor może umieścić w repozytorium – preprint, postprint lub wersję wydawniczą.
Ważne – preprint to wersja utworu przed recenzją; postprint – to wersja utworu po recenzjach i pracach redakcyjnych, ale bez formatowania wydawcy.

Bezpłatne publikowanie w OAhttp://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html

Ochrona prawna w OA – dzieła publikowane w OA chronione są zwykle za pomocą tzw. wolnych licencji, z których najpopularniejszymi są licencje Creative Commons. Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.
https://doaj.org/

Serwis Sherpa RoMEO – umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania prac w repozytoriach.
Wpisując w wyszukiwarce słowa występujące w tytule periodyku lub pełną nazwę czasopisma, uzyskamy najważniejsze dane na temat Open Access, takie jak: czas trwania embarga, umieszczanie post i preprintów itd.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

 

Strony www i serwisy internetowe , z których można legalnie bezpłatnie korzystać, zawierające: publikacje, fotografie, nagrania na zasadach określonych w licencji.

Publikacje naukowe z zakresu różnorodnych dziedzin, dostępne w repozytoriach polskich i światowych:

Poniżej-  adresy internetowe repozytoriów :

repozytoria polskie:

Open AGH (Kraków)

AMUR (repozytorium uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu)

MOST WIEDZY (repozytorium Politechniki Gdańskiej)

Warto dodać, ze to ostatnie repozytorium jest jedynym w Polsce członkiem światowego Open Course Ware Consortium utworzonego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) i obejmującego otwarte zasoby edukacyjne uczelni na całym świecie. Za pomocą tego adresu można skorzystać z kursów szkoleniowych dostępnych online z różnych dziedzin wiedzy. Interfejsy tych repozytoriów są stosunkowo proste w obsłudze co przyśpiesza czynności poszukiwawcze.

repozytorium światowe OPEN  DOAR www.opendoar.com

biblioteki cyfrowe gromadzące otwarte zasoby edukacyjne z różnych dziedzin:  

   EUROPEANA, Federacja Bibliotek Cyfrowych

– otwarte zasoby edukacyjne, obejmujące tematykę dla nauczycieli i bibliotekarzy:

super belfer, free music archive, epodręczniki,  DOAB (Directory of  Open Access Books) , Massive open online courses, Coursera, Copernicus i Ważniak ( w jęz. polskim), Khan Academy,Tedem, , Panbelfer, , Free PD (legalna muzyka i zdjęcia),  Pixabay (obrazy)

 

Horyzont 2020 i OA

Horyzont 2020 wprowadza konieczność otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz wprowadza pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data).

Wyniki badań, które finansowane są poprzez granty z programu Horizon 2020, muszą być udostępnione np. w formie artykułu.
Publikacja może być zamieszczona:
1. w czasopiśmie otwartym, albo w czasopiśmie hybrydowym.
2. Artykuł recenzowany może być także umieszczony w repozytorium. Akceptowalne jest embargo 6 miesięcy lub 12 miesięcy dla grupy Social Science.
3. W metadanych artykułu muszą być uwzględnione informacje o projekcie –
nazwa projektu oraz jego akronim, numer grantu, data publikacji i długość embargo, numer DOI.

Dane badawcze – przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji terenowych, wyniki ankiet, nagrania wywiadów i obrazy.
Uczestniczący w pilotażu powinni:
1. Deponować dane w repozytoriach danych (ZENODO; DEPOT CEON)
2. Umieścić w wybranym repozytorium informacje o narzędziach niezbędnych do weryfikacji wyników (a jeśli to możliwe – dostarczyć te narzędzia).

Projekty uczestniczące w pilotażu będą zobowiązane do opracowania planu zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP), w którym określą, które dane zostaną udostępnione w sposób otwarty.
DMP nie podlega ocenie ponieważ nie tworzy się go na etapie składania wniosku grantowego. Powinien zostać złożony w ciągu 6 miesięcy.

Obszary H2020 objęte pilotażem (2016-2017)

Excellent science

  • Future and Emerging Technologies
  • European research infrastructures

Industrial leadership

  • Leadership in enabling and industrial technologies
    • Information and communication technologies
    • Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced manufacturing and processing, Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics

Societal challenges

  • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy – selected topics as specified in the work programme
  • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials – except raw materials
  • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Science with and for Society

  • Science with and for society

Cross-cutting activities – focus areas

  • Cross-cutting activities – focus areas – part Smart and Sustainable Cities

 

Osoby zainteresowane OA w Horyzoncie 2020 mogą uzyskać dokładne informacje w:

Politechnika Gdańska
Dział Projektów
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG)
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
https://www.rpkgdansk.pl/informacje/kontakt,25

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
dr Małgorzata Grabowska-Popowmpopow@mir.gdynia.pl+48 587-356-278
mgr inż. Zofia Brzeskazbrzeska@mir.gdynia.pl+48 587-356-278
mgr Iwona Feyifey@mir.gdynia.pl+48 587-356-278/104