Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Akronim
projektu
Tytuł
projektu
StatusKategoriaData rozpo-
częcia
Data zakoń-
czenia
Koordynator projektuKierownik w MIR-PIBŹródło finansowaniaBudżet
MIR-PIB
SAMBAH II/24Badanie występowania morświna populacji bałtyckiej w oparciu o monitoring akustyczny w Polskich Obszarach Morskich jako część projektu SAMBAH II
(Survey of harbour porpoise in the Baltic population based on acoustic monitoring in Polish Marine Areas as part of the project )
w realizacji
krajowy

2024-01-01

2025-12-31

MIR-PIBmgr Lena Szymanek, dr Adam WoźniczkaFundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
8 999 327,68 zł

Up4FoodUpcykling produktów ubocznych na rzecz zrównoważonych i zdrowych składników oraz nowych koncepcji żywności
(Upcycling side-streams for sustainable and healthy ingredients and new food concepts)
w realizacji
międzynarodowy

2024-01-03

2027-01-02

Norwegian University of Science and Technology

dr inż. Olga Magdalena Szulecka
NCN
820 265,00 zł

CIBBRiNA

Skoordynowane opracowywanie i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ograniczania przyłowów w regionach północnego Atlantyku, Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego
(Coordinated Development and Implementation of Best Practice in Bycatch Reduction in the North Atlantic, Baltic and Mediterranean Regions)
w realizacji
międzynarodowy
2023-09-01

2029-08-31

De Staat, Vertegenwoordigd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

dr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
LIFE
1 101 452,00 zł
GENZAR/23
Weryfikacja zgodności genotypów materiału zarybieniowego troci w ramach operacji „Zarybienia polskich obszarów morskich” z genotypami troci obecnymi w zarybianych rzekach na potrzeby raportu pt.: „Badanie efektywności zarybień trocią wędrowną w Parsęcie i Słupii przy użyciu metod genetycznych”.
(Verification of the compatibility of the genotypes of sea trout stocking material within the operation "Stocking of Polish marine areas" with the sea trout genotypes present in stocked rivers for the report entitled: "Study of the effectiveness of sea trout stocking in the Parsęta and Słupia rivers using genetic methods".)
zakończony
krajowy
2023-07-29
2023-12-29
MIR-PIB
dr Anna Wąs-Barcz
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
91 800,00 zł
SP/23
Sporządzanie zestawienia zbiorczego w sprawie badań statystycznych, opracowań dotyczących wyników społeczno-ekonomicznych statków rybackich i formularzy sprawozdawczych za 2022 r.
(Preparation of the summary report on statistical surveys, studies on the socio-economic performance of fishing vessels and reporting forms for 2022.)
zakończony
krajowy
2023-07-18
2023-11-30
MIR-PIB
dr Adam Mytlewski
MRiRW
114 000,00 zł
DOTCEL/23/DORADZTWO               
Świadczenie doradztwa naukowego i technicznego w zakresie rybołówstwa bałtyckiego
(Provision of scientific and technical advice on Baltic fisheries)
zakończony
krajowy2023-07-11
2023-12-31
MIR-PIB
dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB
MRiRW
150 000,00 zł
DOTCEL/23/EURAS
Kierunki rozwoju produktów rybnych z surowca wytworzonego w systemach obiegu zamkniętego RAS (ang. Recirculated Aquaculture Systems) na wybranych rynkach europejskich
(Directions for the development of fish products from raw material produced in Recirculated Aquaculture Systems (RAS) in selected European markets)
zakończony
krajowy2023-07-11
2023-12-31
MIR-PIB
dr Adam Mytlewski
MRiRW
150 000,00 zł
DOTCEL/23/ZSz
Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Z. Szczecińskiego, J. Dąbie oraz Z. Pomorskiej w 2023 roku
(Research programme for the analysis of the catches of marine organisms in the waters of the Szczecin Lagoon, Lake Dabie and the Pomeranian Bay in 2023)
zakończony
krajowy2023-07-11
2023-12-31
MIR-PIB
mgr inż. Ireneusz Wójcik
MRiRW
282 847,00 zł
DOTCEL/23/ZW
Program badawczy w zakresie analizy połowów organizmów morskich w wodach Zalewu Wiślanego w 2023 roku
(Research programme for the analysis of marine organisms catches in the waters of the Vistula Lagoon in 2023)
zakończony
krajowy2023-07-11
2023-12-31
MIR-PIB
dr inż. Kordian Trella
MRiRW
217 153,00 zł
EEL/23Odbudowa zasobów oraz monitoring węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) w wodach przejściowych
(Restocking and monitoring of the European eel (Anguilla anguilla) in transitional waters)
zakończonykrajowy2023-07-012023-11-30MIR-PIBdr inż. Tomasz NermerProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020618 489,37 zł
GIOŚ/23
Monitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w latach 2023-2025
(Monitoring of ichthyofauna in Polish Marine Areas in 2023-2025)
w realizacji
krajowy2023-06-29
2025-11-15
MIR-PIB
mgr Katarzyna Spich
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
5 203 952,06 zł
SUM/23
Znajdowanie nowych rynków zbytu dla suma afrykańskiego z krajowej akwakultury
(Finding new markets for African catfish from domestic aquaculture)
zakończony
krajowy2023-06-05
2023-12-15
MIR-PIB
mgr inż. Tomasz Kulikowski
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
346 443,80 zł
ZATOKA PUCKA/23
Przeprowadzenie „Programu badań zasobów ryb i ich bazy pokarmowej na obszarze Zatoki Puckiej w 2023 roku”.
(Performance of the "Programme for the study of fish stocks and their food base in the Puck Bay area in 2023".)
zakończony
krajowy2023-05-25
2023-11-24
MIR-PIB
dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB
MRiRW
1 540 000,00 zł
WPZDR/23Gromadzenie danych na potrzeby zarządzania rybołówstwem
(Data collection for fisheries management)
rocznykrajowy2023-05-232023-12-31MIR-PIBmgr inż. Ireneusz WójcikDotacja MRiRW6 500 000 zł
IMPRESSInnowacyjne podejście do składników pochodzenia morskiego i słodkowodnego w celu opracowania zrównoważonej żywności i łańcuchów wartości
(Innovative approaches for marine and freshwater based ingredients to develop sustainable foods and value chains)
w realizacji
międzynarodowy2023-05-012027-04-30
TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority
dr Marcin Rakowski
Horyzont Europa452 500.00 EUR
FITMOL/23
Nowoczesne metody monitoringu fitoplanktonu w Morzu Bałtyckim z wykorzystaniem metod molekularnych
(Modern methods for phytoplankton monitoring in the Baltic Sea using molecular methods)
zakończony
krajowy
2023-03-27
2023-12-31
MIR-PIB
dr hab. Katarzyna Piwosz prof. MIR-PIB, dr Adam Woźniczka MRiRW
872 267,65 zł
ALIEN/23
Monitoring gatunków obcych w Porcie Gdynia w roku 2023
(Monitoring of alien species in the Port of Gdynia in 2023)
w realizacji
krajowy2023-02-24
2024-02-23
MIR-PIB
dr Bartosz Witalis
Zarząd Morskego Portu Gdynia S.A.
295 000,00 zł
PLASTFLAG/22Wpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na
strukturę i funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci
troficznych
(The influence of microplastic contamination on the
structure and functioning of microbial trophic networks)
w realizacjikrajowy2022-06-012027-05-31MIR-PIBdr hab. Katarzyna Elżbieta Piwosz, prof. MIR-PIBNarodowe Centrum Nauki2 138 257,00 zł
GIOŚ/22Monitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w 2022 roku.
(Monitoring of ichthyofauna in Polish Marine Areas in 2022.)
zakończonykrajowy2022-05-302022-11-23MIR-PIBmgr Katarzyna Spich Główny Inspektorat Ochrony Środowiska1 475 144,27 zł
OPAKOWANIA/22Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych
(Development of innovative methods for modified atmosphere packaging of selected ranges of fish products under production conditions)
zakończonykrajowy2022-03-012023-11-30MIR-PIBdr inż. Bogusław PawlikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20201 845 471,69 zł
WICIOWCE/22Jak złożone są mikrobiologiczne sieci pokarmowe w środowisku wodnym? Wyjaśnienie troficznej roli średniej wielkości heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w wodach słodkich i słonawych.
(How complex are aquatic microbial food webs? Unveiling the trophic role of middle-sized heterotrophic flagellates in freshwater and brackish habitats.)
w realizacjikrajowy2022-02-072025-02-06MIR-PIBdr hab. Katarzyna Elżbieta Piwosz, prof. MIR-PIBWeave-UNISONO1 598 200,00 zł
Bałtycki NaukowiecBałtycki Naukowiec – cykl filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych,
(Baltic Scientist – the series of films popularising the Baltic Sea science, dedicated to school-age children
zakończonykrajowy2021-12-012023-03-31MIR-PIBmgr Katarzyna Borowiak-DzwonkowskaMinisterstwo Edukacji i Nauki282 780 zł
Monografia/21Badania naukowe jako element rybackiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie 70-letniej działalności placówki Morskiego Instytut Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu
(Scientific research as an element of the fisheries cultural heritage on the example of 70 years of the activities of the National Marine Fisheries Research Institute in Świnoujście)
zakończonykrajowy2021-09-02
2021-11-30MIR-PIBdr Agnieszka Szkudlarek-PawełczykProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202024 842,50 zł
GIOŚ/21Monitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w 2021 roku.
(Monitoring of ichthyofauna in Polish Marine Areas in 2021.)
zakończonykrajowy2021-06-292021-11-15MIR-PIBdr Piotr MargońskiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska1 055 476,94 zł
BaltVib/21Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu
(Project: Pathogenic Vibrio bacteria in the current and future Baltic Sea waters: mitigating the problem (BaltVib))
w realizacji
międzynarodowy
2021-04-012024-03-31Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde
dr Marcin Rakowski
BIODIVCLIM
726 020 zł
BalticDigiTourBaltic DigiTour. Konektywistyczne, Otwarte, Masowe Kursy Online dla Ucyfrowienia Bałtyckich Atrakcji Turystycznych (Baltic DigiTour. Connectivist Massive Open Online Courses for Digitalization in Baltic Tourism Attractions)zakończonymiędzynarodowy2020-09-252021-12-31 Hochschule Stralsund – University of Applied Sciencesmgr Grażyna Niedoszytko Interreg Baltic Sea Region5000 EUR
Małocenne/20Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb
(Reducing the negative impact of inland fisheries on the aquatic environment through innovative management of low-value fish species)
zakończonykrajowy2020-09-012023-11-30MIR-PIBdr inż. Olga SzuleckaProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20201 999 982,47 zł
RybKom/20Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw
(Study of the local market for fish and fish products, with particular reference to supply, demand and distribution channels for fish from local supplies)
zakończonykrajowy2020-05-12
2021-10-31MIR-PIBmgr inż. Tomasz KulikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202095 742,68 zł
PRZETWORCY/20Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
(Replacement of the production of Baltic cod products with new products from other fish species in fish processing plants due to the introduction of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1248 regarding the ban on cod fishing in the Baltic Sea from 22 July 2019)
zakończonykrajowy2020-04-01
2021-12-31MIR-PIBdr inż. Bogusław PawlikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20207 949 696,60 zł
PIKE/20Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)
(Experimental restocking of pike grown in RAS as a method of managing coastal fisheries crisis (PIKE))
zakończonykrajowy2020-01-012023-07-31MIR-PIBdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIBProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20207 449 930,70 zł
IMBIOIntegracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych
(Integration and mobilisation of Eukaryot's biotic diversity data in the resources of Polish scientific institutions)
zakończonykrajowy2020-01-01
2023-03-31Uniwersytet Warszawskidr Joanna CałkiewiczProgram Operacyjny Polska Cyfrowa373 791,00 zł
DIOKSYNY/19Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analiza chemiczna oraz dobre praktyki w monitoringu
(Monitoring of dioxins and PCBs in fish caught in the Polish Marine Areas. Chemical analysis and good practices in monitoring.)
zakończonykrajowy2019-12-182021-10-31MIR-PIBdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIBProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020737 736,26 zł
PORADNIK/19Opracowanie programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.
(Development of a programme for using modern, complex carp processing technologies in aquaculture farms and fish processing plants. Guide.)
zakończonykrajowy2019-11-252022-08-31MIR-PIBdr inż. Bogusław PawlikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20201 884 852,28 zł
DORADZTWO_MRiRW/19Usługi wsparcia doradczego dotyczącego zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim
(Advisory support services on Baltic fisheries and marine environment issues)
zakończonykrajowy2019-09-302020-12-10MIR-PIBdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIBMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi104 500,00 zł
Zatoka Pucka/19Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021
(A study programme on the marine environment of the Puck Bay, with particular emphasis on factors relevant to fisheries in 2019-2021)
zakończonykrajowy2019-09-062021-10-29MIR-PIBdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIBMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi2 453 000,00 zł
BE-RuralStrategie biogospodarcze i mapy drogowe na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich i regionów w UE
(Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU)
zakończonymiędzynarodowy2019-04-012022-07-31Holger Gerdes,
EcoLogic Institute Berlin
dr Marcin RakowskiHoryzont 2020831 130 zł
eCudoElektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych
(Electronic Center for Providing Oceanographic Data eCUDO.pl)
zakończonykrajowy2019-03-012022-02-28mgr inż. Marcin Wichorowski,
IO PAN Sopot
mgr Lena SzymanekProgram Operacyjny Polska Cyfrowa2 194 673 zł
KODEKS/18Opracowanie "Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb",
(The development of "the Code of Good Production Practices in Fish Processing")
zakończonykrajowy2018-11-012020-10-10MIR-PIBdr inż. Olga Szulecka Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020437 855 zł
OPUS
- PAH
Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej - metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych,
(Distribution, transformation and transport of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the atmosphere of the coastal zone – clustering methods and congener profile analysis in the assessment of the share of emission sources and the impact of meteorological factors)
zakończonykrajowy2018-10-032021-10-02MIR-PIBdr Patrycja Siudek NCN - OPUS369 610 zł
GRASSZrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim
(Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea)
zakończonymiędzynarodowy2018-09-212022-03-31Fredrik Gröndahl;
KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm
mgr inż. Tomasz KulikowskiInterreg Baltic Sea Region886 878 zł
SITO/18Ocena możliwości popraw selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim,
(Assessment of the possibility of improving the selectivity of fish catches performed with the use of fyke nets in the Szczeciński Lagoon)
zakończonykrajowy2018-08-012018-12-31MIR-PIBmgr inż. Tadeusz KrajniakProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202041 686 zł
GIOŚ/17Monitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w latach 2017-2020,
(Monitoring of fish fauna in the Polish Marine Areas during 2017-2020)
zakończonykrajowy2017-08-082020-11-12MIR-PIBdr Piotr Margoński,
mgr Katarzyna Spich
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska3 089 289 zł
MICRO-
POLL
Kompleksowa ocena występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim,
(Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea)
zakończonymiędzynarodowy2017-07-012020-06-30Sonja Oberbeckmann, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Germanydr hab. Barbara Urban-MalingaNCBiR,
Bonus EEIG
830 107 zł
BLUE-
WEBS
Potencjał błękitnego wzrostu w kontekście zmian w sieci troficznej Morza Bałtyckiego,
(Blue growth boundaries in novel Baltic food webs)
zakończonymiędzynarodowy2017-04-012020-03-31Laura Uusitalo, Finnish Environment Institute, Finlanddr Aleksander DrgasNCBiR,
Bonus EEIG
612 162 zł
Termo-
moder-
nizacja
Stacji
Bada-
wczej
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11,
(Complex energy modernization of the National Marine Fisheries Research Institute Research Station building in Swinoujscie, ul. Plac Słowiański 11, Poland)
zakończonykrajowy2017-03-032017-11-30MIR-PIBAnna KonefałPO Infrastruktura i Środowisko598 504 zł
BM Love
IT
Baltic Museums Love IT. Opracowanie nowych produktów turystycznych z dziedziny turystyki przyrodniczej i turystyki kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku,
(Baltic Museums Love IT - to develop new IT-enabled tourism products for natural and cultural heritage tourist destinations in the SBR in form of multilingual BYOD-guided tours providing an enhanced visitor experience during and after the visit thanks to gamification, multimedia content, and augmented reality techniques.)
zakończonymiędzynarodowy2017-01-012020-05-31Jakub Swacha,
Uniwersytet Szczeciński
mgr Grażyna NiedoszytkoSouth Baltic823 864 zł
PZ
POM/16
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000,
(Draft zoning plan for Polish Marine Areas in the scale of 1: 200 000)
zakończonykrajowy2016-07-222019-07-21Magdalena Matczak,
Instytut Morski w Gdańsku
dr hab. inż. Iwona PsutyUrząd Morski w Gdyni500 000 zł
PARA-
ZYT/16
Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych ryb,
(Identification of sources of cod (Gadus morhua) infection with parasites, based on the analysis of parasite fauna in marine invertebrates present in the diet of these fish)
zakończonykrajowy2016-07-082018-07-07MIR-PIBmgr Joanna PawlakNCN - PRELUDIUM99 480 zł
Inno
Aqua
Tech
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur,
(Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area)
zakończonymiędzynarodowy2016-07-012019-06-30Rainer Cramm, BioCon Valley GmbH, Germanydr hab. inż. Joanna Szlinder-RichertInterreg South Baltic621 471 zł
SeaQualBezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie,
(Seafood safety and quality in terms of the zoonotic and toxicological hazard: risk assessment, monitoring and mitigation)
zakończonykrajowy2016-05-172019-02-28dr hab. Magdalena Podolska, Konsorcjum Bałtyckiedr hab. Magdalena PodolskaNCBiR, BIOSTRATEG11 432 328,00 zł
ProHealthInnowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznych,
(Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products)
zakończonymiędzynarodowy2016-04-012019-03-31Prof. Turid Rustad, Norwegian University of Science and Technology, Norwegiadr Adam MytlewskiNCBiR,
JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health
891 959 zł
TABACODDorsz wschodniobałtycki: rozwiązanie problemów odczytu wieku i oceny stanu zasobów za pomocą połączenia najnowocześniejszych metod znakowania,
(Eastern Baltic cod: solving the ageing and stock assessment problems with combined state-of-the art tagging methods)
zakończonymiędzynarodowy2016-01-262020-05-31Karin Hussy, DTU Aqua Technical University of Denmarkdr Krzysztof RadtkeFundacja BalticSea 20201 750 869 zł
BirdLifeTestowanie metod minimalizacji przyłowu ptaków,
(Study on mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet fisheries)
zakończonymiędzynarodowy2015-12-152017-11-13Marguerite Tarzia, BirdLife Int.prof. dr hab. Tomasz LinkowskiBirdLife International220 871 zł
GADUS/15Wpływ warunków środowiska na tempo wzrostu larw dorsza (Gadus morhua) w Bałtyku Południowym,
(The effect of the environmental conditions on the growth rate of the early life stages of cod (Gadus morhua L.) in the southern Baltic Sea)
zakończonykrajowy2015-08-112020-01-10MIR-PIBdr hab. Dariusz FeyNCN - OPUS559 544 zł
Ocean
Literacy
Ocean Literacy – zrozum swój Ocean,
(Ocean Literacy – understanding the Ocean)
w realizacjimiędzynarodowy2015-08-01MIR-PIBmgr Grażyna NiedoszytkoŚrodki własne
SUCCESSStrategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równowagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnym,
(Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainably of the european Seafood sector)
zakończonymiędzynarodowy2015-04-012018-03-31Bertrand Le Gallic, Université de Bretagne Occidentale, Francedr inż. Olga Szulecka,
dr Marcin Rakowski
Horyzont 2020824 097 zł
PrzyłowyOpracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000,
(Developing rational bases for monitoring bird bycatch for sustainable coastal fisheries management in the marine areas of NATURA 2000)
zakończonykrajowy2014-10-012015-09-30MIR-PIBmgr Marcin Ramutkowski, mgr Lena SzymanekZrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie848 991 zł
BIO-C3Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzania,
(Biodiversity changes - causes, consequences and management implications BIO-C3)
zakończonymiędzynarodowy2014-03-012017-12-31Thorsten Reusch, Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany dr Piotr MargońskiNCBiR,
Bonus EEIG
657 120 zł
GLAERELodowce jako ostoje arktycznych ekosystemów,
(Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia)
zakończonymiędzynarodowy2014-03-012017-04-30Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski,
Instytut Oceanologii PAN
dr hab. Dariusz FeyPolsko-Norweska Współpraca Badawcza237 762 zł
MareFrameBudowa narzędzi i wprowadzenie rozwiązań do ekosystemowego zarządzania zasobami,
(Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions)
zakończonymiędzynarodowy2014-01-012017-12-31Oddur M. Gunnarsson
MATIS OHF, VINLANDSLEID, REYKJAVIK, Iceland
prof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE368 556 zł
INSPIREWłączenie procesów przestrzennych do modeli ekosystemu, stosowanych do określenia zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych,
(Integrating spatial processes into ecosystem models for sustainable utilisation of fish resources)
zakończonymiędzynarodowy2014-01-012017-12-31Henn Ojaveer, Estonian Marine Institute, University of Tartu, Estoniaprof. dr hab. Jan HorbowyNCBiR,
Bonus EEIG
1 065 655 zł
GIOŚ/13Monitoring ichtiofauny w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku,
(Monitoring of fish fauna in the Polish economic zone of the Baltic Sea)
zakończonykrajowy2013-10-142016-11-15MIR-PIBmgr Adam GrochowskiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska1 626 016,26 zł
PRELU-
DIUM
Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego,
(Using markers to study trophic relationships among the ichthyofauna of the Vistula Lagoon)
zakończonykrajowy2013-01-232016-04-22MIR-PIBmgr inż. Agnieszka GóraNCN - PRELUDIUM99 580 zł
HERRINGWspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobami,
(Joint cross-border actions for the sustainable management of a natural resource)
zakończonymiędzynarodowy2012-06-012015-04-31Nardine Stybel, Inga Haller,
The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Germany
dr hab. Dariusz FeySouth Baltic861 180 zł
MyFishMaksymalizacja wielkości połowów, z uwzględnieniem aspektów ekosystemowych, gospodarczych i społecznych,
(Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns)
zakończonymiędzynarodowy2012-03-012016-02-28Anna Rindorf,
DTU Aqua Technical University of Denmark
prof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE96 037 zł
ComFishWzmocnienie roli badań związanych z rybołówstwem poprzez ich upowszechnienie,
(Strengthening the impact of fisheries related research through dissemination, communication and technology transfer)
zakończonymiędzynarodowy2012-02-012015-01-31Paul Pechan
Ludwig Maximilians University, Munich, Germany
mgr Ireneusz Wójcik7 PR UE187 320 zł
Termo-
moder-
nizacja
Akwarium
Gdyńskiego
Kompleksowa Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni,
(Complex thermomodernisation of the Gdynia Aquarium in Gdynia)
zakończonykrajowy2012-02-012013-09-01MIR-PIBmgr Artur KrzyżakRPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132 959 773 zł
DEMONARóżnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej,
(Diversity and ecology of mixotrophic nanoflagellates in the Gulf of Gdańsk)
zakończonymiędzynarodowy2012-01-012015-03-31Katarzyna Piwosz; Konsorcjum MIR-PIB i Uniwersytet w Zurychu (Szwajcaria)dr Katarzyna PiwoszPolsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017742 768 zł
LAGOONSZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznych,
(Integrated water resources and coastal zone management In European lagoons In the context of climate change)
zakończonymiędzynarodowy2011-10-012014-09-30Dr. Ana Lillebø,
Universidade de Aveiro, Portugal
dr Piotr Margoński7 PR UE589 243 zł
EURO
-BASIN
Wody UE – globalna analiza, synteza i integracja,
(European Union Basin-scale Analysis, Synthesis and Integration)
zakończonymiędzynarodowy2010-12-312014-12-30Ole Henrik Haslund, Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources, Denmarkprof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE498 973 zł
BM
2.0 Plus
BalticMuseums 2.0 Plus. Wdrożenie przewodników eGuide poprzez transgraniczne współtworzenie kontentu w Muzeach Oceanograficznych Południowego Bałtyku,
(Implementation of eGuides with cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums)
zakończonymiędzynarodowy2010-12-012015-04-30Prof. Dr. Michael Klotz, Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germanymgr Artur Krzyżak,
mgr Grażyna Niedoszytko
South Baltic866 040 zł
ZOSTERARestytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej,
(Project on restoration and monitoring of sea grass beds in Puck Bay, Southern Baltic, Polish EEZ)
zakończonykrajowy2010-04-292015-12-31Związek Międzygminny Zatoki Puckiej we Władysławowiedr hab. inż. Iwona PsutyPO Infrastruktura i Środowisko1 970 151 zł
ODEMMWarianty Ekosystemowego Zarządzania Zasobami Środowiska Morskiego,
(Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management)
zakończonymiędzynarodowy2010-03-012013-11-30Dr. Leonie Robinson,
University of Liverpool, UK
dr Piotr Margoński7 PR UE227 856 zł
ARTWEIDziałania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych,
(Action for the reinforcement of the transitional waters' environmental integrity)
zakończonymiędzynarodowy2010-01-012013-02-28Dr. Artūras Razinkovas,
Klaipeda University Lithuania
dr Piotr MargońskiSouth Baltic822 960 zł
INTEGRYBSystem Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej,
(Research and Monitoring Fishery Management)
zakończonykrajowy2009-10-122015-01-31MIR-PIBmgr inż. Kunicki AndrzejPO Innowacyjna Gospodarka24 945 507 zł
KnowSeasOparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europy,
(Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas)
zakończonymiędzynarodowy2009-04-012013-03-31prof. Laurence Mee, Scottish Association for Marine Science, Oban, UKdr inż. Wojciech Pelczarski7 PR UE415 498 zł
BM 2.0BalticMuseums 2.0 Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtyku,
(Joint development of cross-border tourism information products by South Baltic)
zakończonymiędzynarodowy2008-10-012012-03-31Prof. Dr. Michael Klotz, Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germanymgr Artur Krzyżak,
mgr Grażyna Niedoszytko
South Baltic614 557 zł

Skip to content