Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Akronim projektuTytuł projektuStatusKategoriaData rozpo-
częcia
Data zakoń-
czenia
Koordynator projektuKierownik w MIR-PIBŹródło finansowaniaBudżet MIR-PIB
NPZDRNarodowy Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2014-2020,
(Multiannual Programme for Collection of Fisheries Data)
wieloletnikrajowy2021-01-012021-12-31MIR-PIBmgr inż. Ireneusz WójcikProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20205 640 000 zł
Monografia/21Badania naukowe jako element rybackiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie 70-letniej działalności placówki Morskiego Instytut Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu
(Scientific research as an element of the fisheries cultural heritage on the example of 70 years of the activities of the National Marine Fisheries Research Institute in Świnoujście)
w realizacjikrajowy2021-09-02
2021-11-30MIR-PIBdr Agnieszka Szkudlarek-PawełczykProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202024 842,50 zł
BaltVib/21
Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu
(Project: Pathogenic Vibrio bacteria in the current and future Baltic Sea waters: mitigating the problem (BaltVib))
w realizacji
międzynarodowy
2021-04-012024-03-31Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde
dr Marcin Rakowski
BIODIVCLIM
726 020 zł
Małocenne/20Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb
(Reducing the negative impact of inland fishing on the aquatic environment through innovative management of low-value fish species)
w realizacjikrajowy2020-09-012023-05-31MIR-PIBdr inż. Olga SzuleckaProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20201 512 833,86 zł
RybKom/20Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw
(Study of the local market for fish and fish products, with particular reference to supply, demand and distribution channels for fish from local supplies)
w realizacjikrajowy2020-05-12
2021-10-31MIR-PIBmgr inż. Tomasz KulikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202095 742,68 zł
PRZETWORCY/20Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r.
(Replacement of the production of Baltic cod products with new products from other fish species in fish processing plants due to the introduction of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1248 regarding the ban on cod fishing in the Baltic Sea from 22 July 2019)
w realizacjikrajowy2020-04-01
2021-12-31MIR-PIBdr inż. Bogusław PawlikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020950 493,64 zł
PIKEEksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (PIKE)
(Experimental restocking of pike grown in RAS as a method of managing coastal fisheries crisis (PIKE))
w realizacjikrajowy2020-01-012023-02-28MIR-PIBdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIBProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20206 367 638,96 zł
IMBIOIntegracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych
(Integration and mobilisation of Eukaryot's biotic diversity data in the resources of Polish scientific institutions)
w realizacjikrajowy2020-01-01
2022-12-31Uniwersytet Warszawskidr Joanna CałkiewiczProgram Operacyjny Polska Cyfrowa365 898,72 zł
DIOKSYNY/19Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analiza chemiczna oraz dobre praktyki w monitoringu
(Monitoring of dioxins and PCBs in fish caught in the Polish Marine Areas. Chemical analysis and good practices in monitoring.)
zakończonykrajowy2019-12-182021-07-31MIR-PIBdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIBProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020737 736,26 zł
PORADNIK/19Opracowanie programu wykorzystywania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik.
(Development of a programme for using modern, complex carp processing technologies in aquaculture farms and fish processing plants. Guide.)
w realizacjikrajowy2019-11-252022-08-31MIR-PIBdr inż. Bogusław PawlikowskiProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-20201 884 852,28 zł
DORADZTWO_MRiRW/19Usługi wsparcia doradczego dotyczącego zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim
(Advisory support services on Baltic fisheries and marine environment issues)
w realizacjikrajowy2019-09-302020-12-10MIR-PIBdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIBMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi104 500,00 zł
Zatoka Pucka/19Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021
(A study programme on the marine environment of the Puck Bay, with particular emphasis on factors relevant to fisheries in 2019-2021)
w realizacjikrajowy2019-09-062021-10-29MIR-PIBdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIBMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi2 453 000,00 zł
BE-RuralStrategie biogospodarcze i mapy drogowe na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich i regionów w UE
(Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU)
w realizacjimiędzyna-
rodowy
2019-04-012022-03-31Holger Gerdes,
EcoLogic Institute Berlin
dr Marcin RakowskiHoryzont 2020831 130 zł
eCudoElektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych
(Electronic Center for Providing Oceanographic Data eCUDO.pl)
w realizacjikrajowy2019-03-012022-02-28mgr inż. Marcin Wichorowski,
IO PAN Sopot
mgr Lena SzymanekProgram Operacyjny Polska Cyfrowa2 194 673 zł
KODEKS/18Opracowanie "Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb",
(The development of "the Code of Good Production Practices in Fish Processing")
zakończonykrajowy2018-11-012020-10-10MIR-PIBdr inż. Olga Szulecka Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020437 855 zł
OPUS
- PAH
Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej - metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych,
(Distribution, transformation and transport of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the atmosphere of the coastal zone – clustering methods and congener profile analysis in the assessment of the share of emission sources and the impact of meteorological factors)
w realizacjikrajowy2018-10-032021-10-02MIR-PIBdr Patrycja Siudek NCN - OPUS369 610 zł
GRASSZrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim
(Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea)
w realizacjimiędzyna-
rodowy
2018-09-212021-09-30Fredrik Gröndahl;
KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm
mgr inż. Tomasz KulikowskiInterreg Baltic Sea Region886 878 zł
SITO/18Ocena możliwości popraw selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim,
(Assessment of the possibility of improving the selectivity of fish catches performed with the use of fyke nets in the Szczeciński Lagoon)
zakończonykrajowy2018-08-012018-12-31MIR-PIBmgr inż. Tadeusz KrajniakProgram Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-202041 686 zł
GIOŚ/17Monitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w latach 2017-2020,
(Monitoring of fish fauna in the Polish Marine Areas during 2017-2020)
zakończonykrajowy2017-08-082020-11-12MIR-PIBdr Piotr Margoński,
mgr Katarzyna Spich
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska3 089 289 zł
MICRO-
POLL
Kompleksowa ocena występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim,
(Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2017-07-012020-06-30Sonja Oberbeckmann, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Germanydr hab. Barbara Urban-MalingaNCBiR,
Bonus EEIG
830 107 zł
BLUE-
WEBS
Potencjał błękitnego wzrostu w kontekście zmian w sieci troficznej Morza Bałtyckiego,
(Blue growth boundaries in novel Baltic food webs)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2017-04-012020-03-31Laura Uusitalo, Finnish Environment Institute, Finlanddr Aleksander DrgasNCBiR,
Bonus EEIG
612 162 zł
Termo-
moder-
nizacja
Stacji
Bada-
wczej
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11,
(Complex energy modernization of the National Marine Fisheries Research Institute Research Station building in Swinoujscie, ul. Plac Słowiański 11, Poland)
zakończonykrajowy2017-03-032017-11-30MIR-PIBAnna KonefałPO Infrastruktura i Środowisko598 504 zł
BM Love
IT
Baltic Museums Love IT. Opracowanie nowych produktów turystycznych z dziedziny turystyki przyrodniczej i turystyki kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku,
(Baltic Museums Love IT - to develop new IT-enabled tourism products for natural and cultural heritage tourist destinations in the SBR in form of multilingual BYOD-guided tours providing an enhanced visitor experience during and after the visit thanks to gamification, multimedia content, and augmented reality techniques.)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2017-01-012020-05-31Jakub Swacha,
Uniwersytet Szczeciński
mgr Grażyna NiedoszytkoSouth Baltic823 864 zł
PZ
POM/16
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000,
(Draft zoning plan for Polish Marine Areas in the scale of 1: 200 000)
zakończonykrajowy2016-07-222019-07-21Magdalena Matczak,
Instytut Morski w Gdańsku
dr hab. inż. Iwona PsutyUrząd Morski w Gdyni500 000 zł
PARA-
ZYT/16
Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych ryb,
(Identification of sources of cod (Gadus morhua) infection with parasites, based on the analysis of parasite fauna in marine invertebrates present in the diet of these fish)
zakończonykrajowy2016-07-082018-07-07MIR-PIBmgr Joanna PawlakNCN - PRELUDIUM99 480 zł
Inno
Aqua
Tech
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur,
(Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2016-07-012019-06-30Rainer Cramm, BioCon Valley GmbH, Germanydr hab. inż. Joanna Szlinder-RichertInterreg South Baltic621 471 zł
ProHealthInnowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznych,
(Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2016-04-012019-03-31Prof. Turid Rustad, Norwegian University of Science and Technology, Norwegiadr Adam MytlewskiNCBiR,
JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health
891 959 zł
SeaQualBezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie,
(Seafood safety and quality in terms of the zoonotic and toxicological hazard: risk assessment, monitoring and mitigation)
zakończonykrajowy2016-03-012019-12-31dr hab. Magdalena Podolska, Konsorcjum Bałtyckiedr hab. Magdalena PodolskaNCBiR, BIOSTRATEG6 436 732 zł
TABACODDorsz wschodniobałtycki: rozwiązanie problemów odczytu wieku i oceny stanu zasobów za pomocą połączenia najnowocześniejszych metod znakowania,
(Eastern Baltic cod: solving the ageing and stock assessment problems with combined state-of-the art tagging methods)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2016-01-262020-05-31Karin Hussy, DTU Aqua Technical University of Denmarkdr Krzysztof RadtkeFundacja BalticSea 20201 750 869 zł
BirdLifeTestowanie metod minimalizacji przyłowu ptaków,
(Study on mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet fisheries)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2015-12-152017-11-13Marguerite Tarzia, BirdLife Int.prof. dr hab. Tomasz LinkowskiBirdLife International220 871 zł
GADUS/15Wpływ warunków środowiska na tempo wzrostu larw dorsza (Gadus morhua) w Bałtyku Południowym,
(The effect of the environmental conditions on the growth rate of the early life stages of cod (Gadus morhua L.) in the southern Baltic Sea)
zakończonykrajowy2015-08-112020-01-10MIR-PIBdr hab. Dariusz FeyNCN - OPUS559 544 zł
Ocean
Literacy
Ocean Literacy – zrozum swój Ocean,
(Ocean Literacy – understanding the Ocean)
w realizacjimiędzyna-
rodowy
2015-08-01MIR-PIBmgr Grażyna NiedoszytkoŚrodki własne
SUCCESSStrategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równowagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnym,
(Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainably of the european Seafood sector)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2015-04-012018-03-31Bertrand Le Gallic, Université de Bretagne Occidentale, Francedr inż. Olga Szulecka,
dr Marcin Rakowski
Horyzont 2020824 097 zł
PrzyłowyOpracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000,
(Developing rational bases for monitoring bird bycatch for sustainable coastal fisheries management in the marine areas of NATURA 2000)
zakończonykrajowy2014-10-012015-09-30MIR-PIBmgr Marcin Ramutkowski, mgr Lena SzymanekZrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie848 991 zł
BIO-C3Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzania,
(Biodiversity changes - causes, consequences and management implications BIO-C3)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2014-03-012017-12-31Thorsten Reusch, Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany dr Piotr MargońskiNCBiR,
Bonus EEIG
657 120 zł
GLAERELodowce jako ostoje arktycznych ekosystemów,
(Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2014-03-012017-04-30Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski,
Instytut Oceanologii PAN
dr hab. Dariusz FeyPolsko-Norweska Współpraca Badawcza237 762 zł
MareFrameBudowa narzędzi i wprowadzenie rozwiązań do ekosystemowego zarządzania zasobami,
(Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2014-01-012017-12-31Oddur M. Gunnarsson
MATIS OHF, VINLANDSLEID, REYKJAVIK, Iceland
prof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE368 556 zł
INSPIREWłączenie procesów przestrzennych do modeli ekosystemu, stosowanych do określenia zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych,
(Integrating spatial processes into ecosystem models for sustainable utilisation of fish resources)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2014-01-012017-12-31Henn Ojaveer, Estonian Marine Institute, University of Tartu, Estoniaprof. dr hab. Jan HorbowyNCBiR,
Bonus EEIG
1 065 655 zł
GIOŚ/14Monitoring ichtiofauny w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku,
(Monitoring of fish fauna in the Polish economic zone of the Baltic Sea)
zakończonykrajowy2013-10-142016-11-15MIR-PIBmgr Adam GrochowskiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska2 000 000 zł
PRELU-
DIUM
Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego,
(Using markers to study trophic relationships among the ichthyofauna of the Vistula Lagoon)
zakończonykrajowy2013-01-232016-04-22MIR-PIBmgr inż. Agnieszka GóraNCN - PRELUDIUM99 580 zł
HERRINGWspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobami,
(Joint cross-border actions for the sustainable management of a natural resource)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2012-06-012015-04-31Nardine Stybel, Inga Haller,
The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde, Germany
dr hab. Dariusz FeySouth Baltic861 180 zł
MyFishMaksymalizacja wielkości połowów, z uwzględnieniem aspektów ekosystemowych, gospodarczych i społecznych,
(Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2012-03-012016-02-28Anna Rindorf,
DTU Aqua Technical University of Denmark
prof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE96 037 zł
ComFishWzmocnienie roli badań związanych z rybołówstwem poprzez ich upowszechnienie,
(Strengthening the impact of fisheries related research through dissemination, communication and technology transfer)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2012-02-012015-01-31Paul Pechan
Ludwig Maximilians University, Munich, Germany
mgr Ireneusz Wójcik7 PR UE187 320 zł
Termo-
moder-
nizacja
Akwarium
Gdyńskiego
Kompleksowa Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdyni,
(Complex thermomodernisation of the Gdynia Aquarium in Gdynia)
zakończonykrajowy2012-02-012013-09-01MIR-PIBmgr Artur KrzyżakRPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132 959 773 zł
DEMONARóżnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej,
(Diversity and ecology of mixotrophic nanoflagellates in the Gulf of Gdańsk)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2012-01-012015-03-31Katarzyna Piwosz; Konsorcjum MIR-PIB i Uniwersytet w Zurychu (Szwajcaria)dr Katarzyna PiwoszPolsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017742 768 zł
LAGOONSZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznych,
(Integrated water resources and coastal zone management In European lagoons In the context of climate change)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2011-10-012014-09-30Dr. Ana Lillebø,
Universidade de Aveiro, Portugal
dr Piotr Margoński7 PR UE589 243 zł
EURO
-BASIN
Wody UE – globalna analiza, synteza i integracja,
(European Union Basin-scale Analysis, Synthesis and Integration)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2010-12-312014-12-30Ole Henrik Haslund, Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources, Denmarkprof. dr hab. Jan Horbowy7 PR UE498 973 zł
BM
2.0 Plus
BalticMuseums 2.0 Plus. Wdrożenie przewodników eGuide poprzez transgraniczne współtworzenie kontentu w Muzeach Oceanograficznych Południowego Bałtyku,
(Implementation of eGuides with cross-border shared content for South Baltic Oceanographic Museums)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2010-12-012015-04-30Prof. Dr. Michael Klotz, Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germanymgr Artur Krzyżak,
mgr Grażyna Niedoszytko
South Baltic866 040 zł
ZOSTERARestytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej,
(Project on restoration and monitoring of sea grass beds in Puck Bay, Southern Baltic, Polish EEZ)
zakończonykrajowy2010-04-292015-12-31Związek Międzygminny Zatoki Puckiej we Władysławowiedr hab. inż. Iwona PsutyPO Infrastruktura i Środowisko1 970 151 zł
ODEMMWarianty Ekosystemowego Zarządzania Zasobami Środowiska Morskiego,
(Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2010-03-012013-11-30Dr. Leonie Robinson,
University of Liverpool, UK
dr Piotr Margoński7 PR UE227 856 zł
ARTWEIDziałania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych,
(Action for the reinforcement of the transitional waters' environmental integrity)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2010-01-012013-02-28Dr. Artūras Razinkovas,
Klaipeda University Lithuania
dr Piotr MargońskiSouth Baltic822 960 zł
INTEGRYBSystem Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej,
(Research and Monitoring Fishery Management)
zakończonykrajowy2009-10-122015-01-31MIR-PIBmgr inż. Kunicki AndrzejPO Innowacyjna Gospodarka24 945 507 zł
KnowSeasOparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europy,
(Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2009-04-012013-03-31prof. Laurence Mee, Scottish Association for Marine Science, Oban, UKdr inż. Wojciech Pelczarski7 PR UE415 498 zł
BM 2.0BalticMuseums 2.0 Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtyku,
(Joint development of cross-border tourism information products by South Baltic)
zakończonymiędzyna-
rodowy
2008-10-012012-03-31Prof. Dr. Michael Klotz, Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germanymgr Artur Krzyżak,
mgr Grażyna Niedoszytko
South Baltic614 557 zł
Skip to content