Biblioteka Naukowa

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Informacje

O nas

Biblioteka Naukowa jako równolatka Instytutu, jest najstarszą w Polsce biblioteką „morską”.

Jej zasób, to jedyny w Polsce zbiór piśmiennictwa z zakresu morskich badań rybackich, w tym: bogata kolekcja wydawnictw organizacji międzynarodowych i konwencji rybackich tj. FAO, ICES, NEAFC, NAFO, CCAMLR, Międzynarodowej Komisji Morza Bałtyckiego, atlasy, encyklopedie, słowniki, klucze do oznaczania ryb i żywych organizmów morskich, a także unikatowa w kraju Polska Bibliografia Rybołówstwa Morskiego za lata 1945-1991.

Kolekcja biblioteki obejmuje prace XVIII, XIX, XX wieczne oraz bieżące z takich dziedzin, jak: oceanografia biologiczna i fizyczna, ichtiologia, biologia i ekologia morza, żywe zasoby i ich zarządzanie; technika połowów; technologia przetwórstwa morskich surowców żywnościowych; ekonomika gospodarki rybnej.

W związku z brakiem czytelni, ze zbiorów biblioteki nie można korzystać na miejscu. Wypożyczać książki i czasopisma mogą jedynie pracownicy MIR-PIB. Osoby z zewnątrz dokonują wypożyczeń poprzez swoją bibliotekę macierzystą.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz sporządza kopie artykułów i fragmentów książek.

Wielkość zbiorów:

DRUKI ZWARTE – 11 395 vol.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE – 11 400 vol.

Wypożyczenia

 Wypożyczenia przez osoby spoza MIR-PIB – jedynie poprzez swoją bibliotekę macierzystą.

ASFA

Baza ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts jest jedną z wiodących na świecie baz informacyjnych z zakresu nauk wodnych i rybactwa. Opracowywana jest od 1971 r. przez międzynarodowy system informacyjny ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System), do którego należy obecnie 69 partnerów –  52 państwa, 16 organizacji międzynarodowych oraz wydawca bazy firma ProQuest.

Działające od 1996 r. w Morskim Instytucie Rybackim, Polskie Centrum Wprowadzania Danych do Systemu ASFIS jest częścią międzynarodowego  systemu informacyjnego ASFIS. Centrum tworzy obecnie pięć ośrodków naukowych: Morski Instytut Rybacki – PIB (koordynator krajowy Systemu), Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytet Gdański i Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki udziałowi MIR-PIB w systemie ASFIS, Instytut otrzymuje bezpłatny dostęp do internetowej bazy ASFA.

W bazie znajduje się obecnie około 2 mln 74 tys. opisów bibliograficznych artykułów z monitorowanych do bazy 3503 czasopism, miesięcznie wprowadzanych jest około 12 tys. nowych opisów.

SciVal

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć pracowników instytucji naukowych, samych instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, Licencja pilotażowa SciVal obejmuje wszystkie instytucje, które zgłosiły lub zgłoszą się do licencji krajowych WBN. SciVal jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotece naukowej.

 

 

Open Access

Open Access (OA) to otwarty dla wszystkich użytkowników, nieograniczony i bezpłatny dostęp do utworów naukowych w postaci cyfrowej.

Korzyści z publikowania w OA to zwiększony zasięg oddziaływania publikacji, zwiększony poziom ich cytowań, a także ułatwienie wykrycia plagiatów. Dzięki OA można uniknąć tzw. podwójnego finansowania – z tych samych źródeł finansuje się badania, a następnie dostęp do ich wyników.
Ważne – publikowanie w OA nie oznacza rezygnacji autora z jego praw! Autor ma także możliwość decydowania o zakresie udostępniania swojego utworu.

Dwa sposoby publikowania w OA:
1. Złoty – autor publikuje w czasopismach wydawanych w modelu OA, gdzie redakcje mogą, ale nie muszą pobierać opłaty, lub w tzw. modelu hybrydowym, gdzie za „uwolnienie” dzieła należy wnieść opłatę.
Ważne – opłaty za publikowanie w modelu OA, które powstają w ramach projektów unijnych są opłatami kwalifikowanymi!

2. Zielony – autor umieszcza swoją pracę w otwartym repozytorium instytucjonalnym, dziedzinowym (np. OceanDocs) lub tzw. sierocym (repozytorium stworzone dla osób pracujących w instytucjach, które nie utworzyły własnego repozytorium otwartego, np. CeON, ZENODO).

Polityka wydawcy – to wydawca określa warunki, na jakich autor może umieścić swój utwór w repozytorium. W umowie zastrzega sobie okres embarga oraz wersję dzieła, którą autor może umieścić w repozytorium – preprint, postprint lub wersję wydawniczą.
Ważne – preprint to wersja utworu przed recenzją; postprint – to wersja utworu po recenzjach i pracach redakcyjnych, ale bez formatowania wydawcy.

Bezpłatne publikowanie w OAhttp://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html

Ochrona prawna w OA – dzieła publikowane w OA chronione są zwykle za pomocą tzw. wolnych licencji, z których najpopularniejszymi są licencje Creative Commons. Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.
https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/

DOAJ – to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.
https://doaj.org/

Serwis Sherpa RoMEO – umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania prac w repozytoriach.
Wpisując w wyszukiwarce słowa występujące w tytule periodyku lub pełną nazwę czasopisma, uzyskamy najważniejsze dane na temat Open Access, takie jak: czas trwania embarga, umieszczanie post i preprintów itd.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

 

Strony www i serwisy internetowe , z których można legalnie bezpłatnie korzystać, zawierające: publikacje, fotografie, nagrania na zasadach określonych w licencji.

Publikacje naukowe z zakresu różnorodnych dziedzin, dostępne w repozytoriach polskich i światowych:

Poniżej-  adresy internetowe repozytoriów :

repozytoria polskie:

Open AGH (Kraków)

AMUR (repozytorium uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu)

MOST WIEDZY (repozytorium Politechniki Gdańskiej)

Warto dodać, ze to ostatnie repozytorium jest jedynym w Polsce członkiem światowego Open Course Ware Consortium utworzonego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) i obejmującego otwarte zasoby edukacyjne uczelni na całym świecie. Za pomocą tego adresu można skorzystać z kursów szkoleniowych dostępnych online z różnych dziedzin wiedzy. Interfejsy tych repozytoriów są stosunkowo proste w obsłudze co przyśpiesza czynności poszukiwawcze.

repozytorium światowe OPEN  DOAR www.opendoar.com

– biblioteki cyfrowe gromadzące otwarte zasoby edukacyjne z różnych dziedzin:

– EUROPEANA, Federacja Bibliotek Cyfrowych

– Biblioteka Naukibibliotekanauki.pl/pl/about

– otwarte zasoby edukacyjne, obejmujące tematykę dla nauczycieli i bibliotekarzy:

super belfer, free music archive, epodręczniki,  DOAB (Directory of  Open Access Books) , Massive open online courses, Coursera, Copernicus i Ważniak ( w jęz. polskim), Khan Academy,Tedem, , Panbelfer, , Free PD (legalna muzyka i zdjęcia),  Pixabay (obrazy)

 

Horyzont 2020 i OA

Horyzont 2020 wprowadza konieczność otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz wprowadza pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data).

Wyniki badań, które finansowane są poprzez granty z programu Horizon 2020, muszą być udostępnione np. w formie artykułu.
Publikacja może być zamieszczona:
1. w czasopiśmie otwartym, albo w czasopiśmie hybrydowym.
2. Artykuł recenzowany może być także umieszczony w repozytorium. Akceptowalne jest embargo 6 miesięcy lub 12 miesięcy dla grupy Social Science.
3. W metadanych artykułu muszą być uwzględnione informacje o projekcie –
nazwa projektu oraz jego akronim, numer grantu, data publikacji i długość embargo, numer DOI.

Dane badawcze – przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji terenowych, wyniki ankiet, nagrania wywiadów i obrazy.
Uczestniczący w pilotażu powinni:
1. Deponować dane w repozytoriach danych (ZENODO; DEPOT CEON)
2. Umieścić w wybranym repozytorium informacje o narzędziach niezbędnych do weryfikacji wyników (a jeśli to możliwe – dostarczyć te narzędzia).

Projekty uczestniczące w pilotażu będą zobowiązane do opracowania planu zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP), w którym określą, które dane zostaną udostępnione w sposób otwarty.
DMP nie podlega ocenie ponieważ nie tworzy się go na etapie składania wniosku grantowego. Powinien zostać złożony w ciągu 6 miesięcy.

Obszary H2020 objęte pilotażem (2016-2017)

Excellent science

 • Future and Emerging Technologies
 • European research infrastructures

Industrial leadership

 • Leadership in enabling and industrial technologies
  • Information and communication technologies
  • Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced manufacturing and processing, Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics

Societal challenges

 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy – selected topics as specified in the work programme
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials – except raw materials
 • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Science with and for Society

 • Science with and for society

Cross-cutting activities – focus areas

 • Cross-cutting activities – focus areas – part Smart and Sustainable Cities

 

Osoby zainteresowane OA w Horyzoncie 2020 mogą uzyskać dokładne informacje w:

Politechnika Gdańska
Dział Projektów
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
pokój 401 Gmach B (za Gmachem Głównym PG)
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
https://www.rpkgdansk.pl/informacje/kontakt,25

Zapytaj bibliotekarza

Zapytaj bibliotekarza to serwis służący czytelnikom do łączności z pracownikami biblioteki naukowej MIR-PIB.

Pragniemy zapewnić Państwu rzetelną i pełną informację w najszybszym możliwym terminie.

Jeżeli nie mogą nas Państwo odwiedzić, prosimy o mail lub telefon z pytaniami:

Mail kontaktowy do bibliotekarza:

popow@mir.gdynia.pl

Telefon kontaktowy do biblioteki: 58 7356278

 

FAQ:

Kto może zapisać się do biblioteki, korzystać z wypożyczalni i czytelni?

W związku z brakiem czytelni, ze zbiorów biblioteki nie można korzystać na miejscu. Wypożyczać książki i czasopisma mogą jedynie pracownicy MIR-PIB. Osoby z zewnątrz dokonują wypożyczeń poprzez swoją bibliotekę macierzystą.

Jak sprawdzić, czy Biblioteka posiada wybraną pozycję w swoich zbiorach?

Należy wejść na stronę MIR-PIB (mir.gdynia.pl), kliknąć w zakładkę „biblioteka”, a następnie zajrzeć do katalogu on line. Żeby korzystać z katalogu nie trzeba być zalogowanym. Logowanie potrzebne jest natomiast do rezerwacji.

Jak zarezerwować zdalnie wybraną pozycję?

Należy przyjść do biblioteki i założyć konto. Wtedy można rezerwować książki on line.

Czy w katalogu elektronicznym znajdują się wszystkie tytuły?

Nie, katalog tworzony jest przez cały czas. Znajduje się w nim około 70% zbiorów, dlatego warto poszukiwaną publikację sprawdzić w katalogu kartkowym na miejscu, lub zapytać zdalnie bibliotekarza.

Jakich materiałów nie można wypożyczyć do domu?

Nie wypożycza się czasopism (reguła ta nie obowiązuje pracowników MIR), książek wydanych przed rokiem 1918 oraz pozycji z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, leksykony, słowniki).

Ile książek i na jak długo można wypożyczyć?

Pracownicy MIR-PIB mogą wypożyczać dowolną ilość książek i czasopism na czas nieograniczony, o ile dana pozycja nie jest poszukiwana przez inne osoby. Czytelnicy spoza MIR -PIB mogą wypożyczyć 4 książki na okres miesiąca, o ile przyniosą rewers międzybiblioteczny.

Czy można korzystać z prac doktorskich?

Można, ale jedynie w czytelni, pod warunkiem, że autor pracy wyrazi na to zgodę. O zgodę autora pyta pracownik biblioteki, tak więc chęć zapoznania się z pracą doktorską należy zgłosić wcześniej. Nie zezwala się na kserowanie, ani fotografowanie treści pracy doktorskiej.

Jak dotrzeć do e-czasopism i baz danych?

Aby skorzystać z e-czasopism i baz danych należy przyjść do czytelni biblioteki naukowej MIR-PIB.

Jak zamówić materiały z innych bibliotek?

Pracownicy MIR-PIB poszukujący materiałów do swoich prac mogą skontaktować się mailowo lub osobiście z pracownikami biblioteki i poprosić o sprowadzenie poszukiwanych pozycji. Czytelnicy spoza MIR-PIB muszą w takiej sprawie zwrócić się do swoich bibliotek macierzystych.

Co zrobić, jeśli zapomniało się, kiedy mija czas wypożyczenia książki?

O zbliżającej się dacie zwrotu książki powiadamia czytelnika automatycznie system biblioteczny.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
dr Małgorzata Grabowska-Popowmpopow@mir.gdynia.pl+48 587-356-278

Skip to content