Oferta

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Działalność naukowa MIR-PIB obejmuje zagadnienia związane z racjonalną eksploatacją żywych zasobów morza i ich optymalnym wykorzystaniem oraz zagadnienia związane z środowiskowymi aspektami działalności człowieka na morzu. Oferta Instytutu obejmuje szeroko pojęte doradztwo naukowe i skierowana jest do:

 • Krajowej administracji odpowiedzialnej za uczestnictwo we Wspólnej Polityce Rybołówstwa EU;
 • Organizacji międzynarodowych zajmujących się określaniem stanu zasobów odnawialnych mórz
  i ich zrównoważoną eksploatacją;
 • Podmiotów gospodarczych oraz organizacji zrzeszających te podmioty, zainteresowanych eksploatacją i przetwarzaniem zasobów morza oraz wykorzystaniem przestrzeni na morzu;
 • Krajowej administracji i organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityki ochrony środowiska.

CO OFERUJEMY?

Ocena i badania środowiskowe

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 

Ocena i badania środowiskowe

Badania morskie w zakresie:

Oceny środowiskowe:

Oferta obejmuje: zaplanowanie w oparciu o wiedzę ekspercką zakresu badań monitoringowych, opracowanie metodyk przeprowadzenia badań zgodnie z wymaganiami prawnymi w oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań środowiska morskiego, kompleksowe wykonanie badań oraz opracowanie ich wyników zgodnie z wymogami zleceniodawcy oraz obowiązującymi standardami prawnymi.

Instytut posiada jednostki mogące realizować pobór ryb i innych organizmów żywych (fitoplankton, zooplankton, bentos), próbek wody czy osadów, oraz laboratoria chemiczne, w których możliwe jest oznaczanie: biogenów, zanieczyszczeń chemicznych znajdujących się na liście substancji priorytetowych Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Innowacyjne technologie i produkty

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 

Innowacyjne technologie i produkty

Innowacyjne technologie i produkty:

MIR-PIB wspiera tworzenie i testowanie rozwiązań technologicznych w całym łańcuchu przetwórstwa rybnego mających na celu:

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w tym zakresie w Instytucie dotyczą:

Oferta obejmuje: usługi analityczne związane z jakością żywności oraz ścieków, usługi analityczne związane z występowaniem w żywności zanieczyszczeń których poziomy są limitowane prawem, wsparcie wiedzą ekspercką w zakresie technologii stosowanych w przetwórstwie, akwakulturze, wsparcie wiedzą ekspercką przy planowaniu gospodarki odpadami, analiza danych własnych oraz danych literaturowych dotyczących surowców dla przetwórstwa pochodzących z różnych rejonów geograficznych, wsparcie przy promocji żywności pochodzenia morskiego i z akwakultury.

Zakres oferowanych prac eksperckich obejmuje też: mapowanie siedlisk dennych w obszarach morskich, analizę danych przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS), modelowanie ekologiczne.

Audyty i oceny ekonomiczno-finansowe

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 

Audyty i oceny ekonomiczno-finansowe

Audyty i oceny ekonomiczno-finansowe:

 • Audyty technologiczne procesów przetwórczych;
 • Analizy i ekspertyzy ekonomiczne rybołówstwa, przetwórstwa rybnego, a także akwakultury;
 • Doradztwo i optymalizacja procesów i podmiotów gospodarki rybnej;
 • Badania rynkowe i marketingowe.

Edukacja i rozwój kadr

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Inicjatywy i konsultacje społeczne

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 

Inicjatywy i konsultacje społeczne

Inicjatywy i konsultacje społeczne:

 • Wsparcie merytoryczne organizacji rybackich w procesach identyfikacji, certyfikacji ryb i produktów rybnych;
 • Inicjowanie dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami w ramach ekosystemowego zarządzania rybołówstwem, a także wykorzystania obszarów morskich;
 • Publikowanie informacji dotyczących rybołówstwa i jego interakcji ze środowiskiem;
 • Merytoryczny udział przedstawicieli Instytutu w organizacjach rybackich i środowiskowych;
 • Wsparcie w kampaniach promujących żywność pochodzenia morskiego.

Sortowanie i oznaczanie planktonu

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 

Sortowanie i oznaczanie planktonu

Sortowanie i oznaczanie planktonu:

 • Opracowywanie prób planktonu według metodyki zalecanej przez zleceniodawców;
 • Identyfikacja taksonomiczna różnorodnych prób planktonowych oraz opracowanie struktury ilościowej i taksonomicznej (jakościowej).

Kontakt:
Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie
tel. +48 914-554-463
zsiop@mir.gdynia.pl

Skip to content