Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Wstęp Deklaracji

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://mir.gdynia.pl; https://bip.mir.gdynia.pl.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie MIR-PIB):

Telefon: +48 58 73 56 232
E-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych https://mir.gdynia.pl; https://bip.mir.gdynia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-11-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • kontrast negatywny,
 • możliwość powiększenia i zmniejszania wielkości liter na stronie,
 • zmiana czytelności czcionki,
 • dodatkowe oznaczanie linków nawigacyjnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MIR-PIB.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt przez adres poczty elektronicznejsekretariat@mir.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 73-56-232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego:

Gdynia, ul. Kołłątaja 1

Dostępność wejścia:

Na teren Morskiego Instytutu Rybackiego  prowadzą trzy dojścia:

 1. Wjazd główny od ul. Kołłątaja. Wejście jest zabezpieczone szlabanem ,jednak pozostawione zostało przejście umożliwiające bezkolizyjne wejście osobom niepełnosprawnym.
 2. Dojście od strony ul Wolności. Dojście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
 3. Dojście od skrzyżowania ul Kołłątaja z ul Warszawską. Dojście schodami – brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność kondygnacji budynku:

Wejście główne budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Transport pionowy odbywa się za pomocą 4 wind, z czego 1 jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety:

W budynku znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z tego 1 znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej i jest wyposażona w system przyzywowy.

Dostępność parkingu:

Na terenie znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Miejsca są zlokalizowane w pobliżu wejść głównych.

Utrudnienia:

 • Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

W budynku MIR-PIB znajdują się tablice informacyjne oraz portiernia. Na tablicach umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Instytutu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Instytut zapewnia w miarę możliwości obsługę w formie określonej w tym wniosku. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, lub do sekretariatu głównego MIR-PIB telefonicznie +48 58 73 56 232 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail sekretariat@mir.gdynia.pl

Skip to content