Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w MIR-PIB

Plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

ZAKRES ZADAŃ REALIZUJACY ZADNIE SPOSÓB REALIZACJITERMIN REALIZACJI
Analiza dostępności architektonicznej budynków MIR-PIB do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:
a) MIR-PIB, Kołłątaja 1, Gdynia,
b) Akwarium Gdyńskie,
c) Stacja Badawcza w Świnoujściu.
Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej
Przegląd dostępności architektonicznej obiektów pod względem spełnienia minimalnych wymagań, wynikających z przepisów ustawy, służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.31.03.2021
Analiza stanu dostępności cyfrowej tj. strony internetowe oraz aplikacje mobilne MIR-PIB do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator ds. dostępności, Kierownik Działu ITPrzeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848).
31.03.2021
Analiza dostępności informacyjno-komunikacyjnej budynków MIR-PIB do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami:
a) MIR-PIB, Kołłątaja 1, Gdynia,
b) Akwarium Gdyńskie,
c) Stacja Badawcza w Świnoujściu.
Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej
Przegląd dostępności informacyjno-komunikacyjnej obiektów pod względem spełnienia minimalnych wymagań, wynikających z przepisów ustawy, służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.31.03.2021
Analiza w zakresie zapewnienia dostępu alternatywnego dla:
a) MIR-PIB, Kołłątaja 1, Gdynia
b) Akwarium Gdyńskie,
c) Stacja Badawcza w Świnoujściu.
Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej
Przegląd możliwości zapewnienia dostępu alternatywnego zgodnie z wytycznymi ustawy. 31.03.2021
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej,
Kierownik Działu IT
1. Opracowanie raportu na podstawie przeprowadzonej analizy.
2. Opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej MIR-PIB oraz przesłanie do GUS.
3. Aktualizacja Deklaracji dostępności na stronie.
31.03.2021
Aktualizacja procedur związanych z dostępem alternatywnym w MIR-PIB.Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej
1. Aktualizacja procedur w zakresie:
a) zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
b) zapewnienia wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
c) wprowadzenia takiej organizacji w MIR-PIB, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
31.05.2021
Ustalenie działań w zakresie poprawy dostępności:
a) architektonicznej budynków MIR-PIB,
b) cyfrowej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej MIR-PIB,
c) informacyjno-komunikacyjnej budynków MIR-PIB, dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Koordynator ds. dostępności,
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
Kierownik Akwarium Gdyńskiego,
Kierownik Stacji Badawczej,
Kierownik Działu IT
Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej budynków MIR-PIB dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz
z określeniem ram finansowych w budżecie MIR-PIB na ich realizację.
31.05.2021
Monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego.Koordynator ds. dostępnościProwadzenie wykazu dotyczącego przypadków konieczności zapewnienia dostępu alternatywnego w MIR-PIB.na bieżąco
Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.Koordynator ds. dostępności
Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, na lata 2020-2025, w szczególności:
a) z Funduszu Dostępności,
b) z Funduszy Unijnych,
c) z dotacji celowych z budżetu Państwa,
d) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
na bieżąco

 

Skip to content