Małocenne

 

Tytuł operacji: Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb (akronim: Małocenne/20)

Cel operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Partner: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

Czas trwania: 1 września 2020 r. – 30 listopada 2023 r.

Całkowity koszt operacji: 2 038 350,17 zł
w tym budżet MIR-PIB: 1 512 833,86 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr inż. Olga Szulecka

Umowa zawarta w ramach działania 1.13 Innowacje,
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020

 

Skip to content