eCUDO

„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl

 

Nr projektu: : POPC.02.03.01-00-0062/18

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki dostosowaniu zasobów nauki z zakresu oceanologii do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Odpowiada on na zidentyfikowany w toku analiz problem główny, jakim jest blokada społeczno-gospodarczego potencjału (użyteczności) zasobów nauki z zakresu oceanologii spowodowana brakiem ich pełnej cyfrowej dostępności.

Zidentyfikowane grupy użytkowników: administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

 

Beneficjent: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy:

Instytut Morski w Gdańsku;
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy;
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
Uniwersytet Gdański;
Akademia Pomorska w Słupsku;
Uniwersytet Szczeciński;

Kierownictwo projektu

Kierownik projektu (IOPAN):
Marcin Wichorowski
email: wichor@iopan.pl
tel. +48 58 73 11 705

Kierownik projektu (MIR-PIB):
Lena Szymanek
tel. +48 58 73 56 135
email: lszymanek@mir.gdynia.pl

Z-ca kierownika projektu (MIR-PIB):
Maciej Adamowicz
tel. +48 58 73 56 210
email: madamowicz@mir.gdynia.pl

Termin realizacji

1 marca 2019 – 28 maja 2022

Informacje finansowe

Wartość projektu: 15 261 546,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 261 546,00 zł

Skip to content