Mikroplastiki w osadach i wodach przybrzeżnych południowego Bałtyku

Mikroplastiki w osadach i wodach przybrzeżnych południowego Bałtyku

Kierownik zadania: dr Mariusz Zalewski

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza    

Około 10% odpadów przemysłowych i bytowych dociera bezpośrednio do ekosystemów morskich. Obecnie ocenia się, że jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska są mikroplastiki produkowane między innymi, jako dodatek do kosmetyków i środków czystości, czy też powstające w efekcie destrukcji i rozdrobnienia tworzyw sztucznych.

Głównym celem zadania jest określenie zawartości mikroplastików w osadach plażowych na obszarze polskiej strefy brzegowej z uwzględnieniem warunków środowiskowych wynikających ze sposobu eksploatacji i użytkowania plaż.

W trakcie realizacji tematu w 2016 roku wykonano zadania polegające na: ekstrakcji mikroplastików z osadów, analizie ilościowej i jakościowej (analiza mikroskopowa) materiału pozyskanego w 2015 roku na terenie plaż polskiego wybrzeża oraz na dnie Zatoki Gdańskiej. Weryfikacji poddano metodykę zastosowaną do ekstrakcji mikrocząstek w próbkach osadów i toni wodnej.

Uzyskane wyniki pozwoliły określić, że w badanych próbkach osadów piasku polskiego wybrzeża średnio znajdowało się 55 drobin/50 cm3 osadu. Dominującą frakcją były włókna oraz fragmenty plastików. Najczęściej występującym kolorem okazał się kolor niebieski oraz czarny. Największą liczbę mikrocząstek odnotowano w klasie wielkości 200-500µm. Zidentyfikowane w próbkach piasku plaż drobiny mikroplastików można zaliczyć przede wszystkim do wtórnej grupy, powstałej w wyniku degradacji zdecydowanie większych obiektów.

Mikro2

Procentowy udział mikrocząstek z uwzględnieniem podziału na typ drobiny

 

Mikro1

Mikroplastiki

Skip to content