Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2024

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2024
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AkronimKierownikTytuł
DOT24/AMINOKWASYmgr Wiesława RuczyńskaOznaczanie aminokwasów w próbkach ryb
DOT24/ANZAWIprof. Ryszard KornijówWpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu Wiślanego
DOT24/BIOTESTYdr Ilona WaszakPorównanie toksyczności wybranych PBDE względem Daphinia magna w bioteście Dapthtroxkit F magna
DOT24/CONHERmgr Małgorzata DembekPróba oceny kondycji larw śledzia z Zalewu Wiślanego na podstawie analiz genetycznych i chemicznych
DOT24/FINCLIPPINGdr inż. Adam LejkZnakowanie narybku troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. poprzez resekcję płetwy tłuszczowej
DOT24/FITOSATdr Krzysztof PawlikowskiOpracowanie metod monitorowania zmian w przymorskiej strefie ektonowej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii satelitarnej i pomiarów zasięgów roślinności
DOT24/GENETYKA SZCZUPAKAdr Anna Wąs-BarczAnaliza genetyczna szczupaka z Zatoki Puckiej – relacje genetyczne w odniesieniu do materiału hodowlanego wypuszczanego do akwenu w latach 2020-2022
DOT24/HUMANdr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIBWarunki funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego
DOT24/KONDORprof. Magdalena PodolskaOcena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy
DOT24/LARWAdr hab. Dariusz FeyTarliska oraz skuteczność rozrodu śledzia
DOT24/MEROdr Marc SilberbergerMero- Inter- annual variability in the spartial structure of the mesozooplankton community in the Central Baltic Sea with special focus on meroplankton
DOT24/METALEdr hab. inż. Lucyna Polak- Juszczak, prof. MIR-PIBMetale toksyczne, makro i mikroelementy w nowych produktach rybnych z polskiego rynku
DOT24/MODELEprof. Jan HorbowyDynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb Bałtyku
DOT24/MROŻENIEdr inż. Bogusław PawlikowskiOcena efektywności stosowanych metod mrożenia wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych dla zapewnienia wymaganej jakości i bezpieczeństwa produktu.
DOT24/NIRmgr Karolina Jonko SobuśBadania możliwości wykorzystania spektoskopii w bliskiej podczerwieni (NIR spectoscopy) do rozróżniania grup populacyjnych i monitoringu migracji ryb bałtyckich
DOT24/ParaSalmondr Katarzyna Nadolna- AłtynHelmintofauna łososi z POM i wskazanie potencjalnych dróg zarażenia
DOT24/PERPUCKdr Tomasz WandzelPerspektywy eksploatacji okonia z Zatoki Puckiej- próba lokalizacji tarlisk oraz miejsc bytowania larw gatunku
DOT24/Prymnesium Qpcrdr Anna Wąs-BarczWalidacja metodologii ilościowego oznaczania q PCR dla Prymnesium parvum
DOT24/SCALER 2dr inż. Mariusz KosmowskiDoświadczalna weryfikacja zoptymalizowanych elementów zdzierających łuskę w uniwersalnej maszynie do odłuszczania ryb
DOT24/STRESdr hab. Barbara Urban- Malinga, prof. MIR-PIBAnaliza i ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie
DOT24/SZREFdr Adam WoźniczkaFunkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewu Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresji
DOT24/ZaPucDAdr Joanna CałkiewiczParametryzacja modelu troficznego (ECOPATH) Zatoki Puckiej na danych zbieranych w projekcie ,,Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej z uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021 oraz w projekcie "Program badań zasobów ryb i ich bazy pokarmowej na obszarze Zatoki Puckiej w 2023 roku
DOT24/EFEKTdr hab. inż. Joanna Szlinder- Richert, prof. MIR-PIBRozpowszechnianie wyników prac badawczych
Skip to content