Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2014

Zestawienie prac wykonanych w MIR-PIB w roku 2014
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p.Symbol problemu / tematuNazwa problemu / tematu Zakład Naukowy
Kierownik problemu / tematu
1.P 1/14Ekologia ekosystemów przybrzeżnych i estuariowychdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
1.1P1-1/14Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiegodr Adam Woźniczka
1.2P1-3/14Ekologia bentosu Zalewu Wiślanegodr Aleksander Drgas
1.3P1-4/14Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych śledzia i stynki w Zalewie Wiślanym oraz śledzia w Zatoce Pomorskiejdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
1.4P1-5/14Wpływ inwazyjnego wieloszczeta Marenzelleria spp . na biocenozę denną Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego - studium eksperymentalnedr Barbara Urban-Malinga
2.P 2/14Podstawy ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwemdr Aleksander Drgas
2.1P2-1/14Troficzne interakcje pomiędzy ichtioplanktonem i zooplanktonem południowego Bałtyku – badania mechanizmów rekrutacjidr Aleksander Drgas
2.2P2-3/14Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie badań planktonu – wdrażanie zasad „ekosystemowego” podejścia do zarządzania rybołówstwemdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
2.3P2-5/14Ocena stanu oraz zmienności fauny pokarmowej ryb demersalnych i ptaków w polskiej strefie Bałtykudr Jan Warzocha
3.P 3/14Czynniki antropogeniczne w środowisku Bałtyku i ich oddziaływanie na ekosystem dr hab. inż. Zygmunt Usydus prof. nadzw.
3.1P3-1/14Trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie w środowisku morza Bałtyckiego dr inż. Joanna Szlinder-Richert
3.2P3-2/14Wieloaspektowa ocena oddziaływania zanieczyszczeń na wybrane gatunki ryb i inne organizmy zasiedlające obszar południowego Bałtykudr hab. Henryka Dąbrowska prof. nadzw.
3.3P3-3/14Emisja azotu i fosforu do polskich rzek – Wisły i Odrydr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw.
4.P 4/14Optymalizacja procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produktów rybnychprof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
4.1P4-1/14 Badania jakości i ocena wartości użytkowej szprotów i śledzi poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników
technologiczno-technicznych
dr inż. Bogusław Pawlikowski
4.2P4-2/14 Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych dr inż. Mariusz Kosmowski
4.3P4-3/14 Badanie możliwości i warunków wykorzystania procesów enzymatycznych do pozyskiwania olejów z surowców rybnych mgr inż. Jolanta Hillar-Walczak
4.4P4-4/14 Wpływ procesów technologicznych w przetwórstwie ryb na wartość odżywczą produktów żywnościowych pochodzenia morskiego mgr inż. Małgorzata Malesa-Ciećwierz
5.P 6/14Dynamika populacji ważniejszych ryb użytkowych wraz
z implikacjami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania zasobami
prof. dr hab. Jan Horbowy
5.1P6-1/14Stan zasobów ważniejszych morskich i dwuśrodowiskowych ryb użytkowych eksploatowanych przez Polskęprof. dr hab. Jan Horbowy
5.2P6-2/14Zasoby ryb i rybołówstwo w estuarium Odrymgr inż. Tadeusz Krajniak
5.3P6-3/14Stan zdrowotny ryb bałtyckichdr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.
6.NB-2/14Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji sieci wędrownej ( Coregonus lavaretus ) występujących w wodach południowego Bałtykudr Anna Wąs
7.NB-3/14Interakcje w układzie pasożyt-żywicieldr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.
8.NZ-1/14Analiza ekonomiczna działalności i wyników polskiego rybołówstwa w 2013 r.mgr Stanisław Szostak
9.NZ-3/14Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost konkurencyjności portów rybackichmgr Marcin Rakowski

Skip to content