Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2015

Zestawienie prac wykonanych w MIR-PIB w roku 2015
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p.Symbol problemu / tematuNazwa problemu / tematu Kierownik problemu / tematu
1P7-1/15Relacje pomiędzy rekrutacją wybranych gatunków ryb a czynnikami je warunkującymi, takimi jak warunki hydro-meteorologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejdr Piotr Margoński
2P7-2/15Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych śledzia w Zalewie Wiślanym oraz Zatoce Pomorskiej jako podstawa mechanizmów rekrutacjidr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
3P7-4/15Dynamika populacji ważniejszych ryb użytkowych w świetle czynników środowiskowych wraz z implikacjami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania zasobamiprof. dr hab. Jan Horbowy
4P7-5/15Zasoby ryb Zalewu Szczecińskiego - opracowanie wyników połowów badawczych prowadzonych w latach 2008-2013 mgr inż. Tadeusz Krajniak
5P8-1/15Badania jakości i ocena wartości użytkowej śledzi i szprotów poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznychdr inż. Bogusław Pawlikowski
6P8-2/15Analiza popytu na wdrożenia i szkolenia w sektorze przedsiębiorstw rybnychdr Adam Mytlewski
7P8-3/15Wpływ warunków i sposobów wędzenia na zawartość WWA (w tym benzo[a]pirenu) i wartość odżywczą ryb wędzonychdr inż. Olga Szulecka
8P8-5/15Stan zdrowotny i zarażenie ryb bałtyckich nicieniami w aspekcie jakości surowca dla przetwórstwa oraz przyczyn stwierdzonego stanu. dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.
9P8-6/15Metylortęć i rtęć nieorganiczna w rybach z Bałtykudr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak
prof. nadzw.
10P8-7/15Rybołówstwo w kontekście potencjalnych konfliktów dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i przybrzeżnych mgr Marcin Rakowski
11P9-1/15Emisja azotu i fosforu do polskich rzek – Wisły i Odrydr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw.
12P9-2/15Zmiany u podstaw sieci troficznej w południowym Bałtyku pod wpływem czynników antropogenicznych: opracowanie istniejącej w MIR-PIB bazy danych produkcji pierwotnej, fitoplanktonu i bakterioplanktonumgr Janina Kownacka
13P9-3/15Charakterystyka zróżnicowania genetycznego populacji siei wędrownej ( Coregonus lavaretus ) występujących w wodach południowego Bałtyku dr Anna Wąs-Barcz
14P9-4/15Ocena zanieczyszczenia POM przez związki cynoorganiczne w oparciu o stężenia zanieczyszczeń oraz indeks imposex.dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.
15P9-5/15Występowanie związków zaburzających działanie układu hormonalnego w środowisku Morza Bałtyckiegoprof. dr hab. Kornijów Ryszard
16P9-6/15Polibromowane opóźniacze zapłonu w rybach z estuarium Odry dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.
17P9-7/15Ekologia inwazyjnego małża Rangia cuneata w Zalewie Wiślanymprof. dr hab. Kornijów Ryszard
18P9-8/15Bentos i fauna naroślinna jako baza pokarmowa ryb Zalewu Wiślanegoprof. dr hab. Kornijów Ryszard
19P9-9/15Różnorodność biologiczna i produktywność makrozoobentosu w polskiej strefie południowego Bałtyku i w Zalewie Wiślanymdr Jan Warzocha
20P9-10/15Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego dr Adam Woźniczka
21P9-11/15Ocena zanieczyszczenia Południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego ze szczególnym uwzględnieniem mikroplastików i ich transferu do organizmów morskich dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.
22P9-12/15Ekotoksykologia osadów morskich - charakterystyka osadów Południowego Bałtyku pod względem zanieczyszczeń antropogenicznych i ich oddziaływania na organizmy bentosowe.prof. dr hab. Henryka Dąbrowska

Skip to content