Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Fey, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Celem badań jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii wczesnych stadiów rozwojowych ryb, ze szczególnym uwzględnieniem następujących gatunków: śledzia, sandacza, leszcza oraz okonia.
Prace prowadzone są w dwóch obszarach badawczych – w Zalewie Wiślanym i Zatoce Pomorskiej
. W roku 2017 realizowane były trzy cele badawcze:

  • określenie rozmieszczenia miejsc tarłowych śledzia, sandacza, okonia i leszcza w Zalewie Wiślanym;
  • określenie rozmieszczenia tarlisk śledzia w zachodniej części polskiego wybrzeża oraz weryfikacja związku pomiędzy liczebnością larw śledzia w Zatoce Pomorskiej a poziomem rekrutacji śledzia stada zachodniego;
  • określenie dokładności metodyki – powtarzalność oceny zagęszczenia larw na poszczególnych stacjach.

W roku 2017 prowadzono opracowanie materiałów ichtioplanktonowych – zebranych w latach ubiegłych – na obszarze Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Pomorskiej, przeprowadzono dodatkowe połowy larw śledzia w Zatoce Pomorskiej (8 stacji zlokalizowanych na odcinku pomiędzy granicą PL/GER a Dziwnowem) oraz opracowano materiały ichtioplanktonowe zebrane w roku bieżącym. Uzyskane wyniki pozwolą na weryfikację dla śledzia stada zachodniego zależności: SSB-liczebność larw oraz liczebność larw-siła rekrutacji; określenie miejsc tarłowych śledzia w Zatoce Pomorskiej na obszarze od ujścia Świny do Dziwnowa; określenie dokładności metodyki badań ichtioplanktonowych – powtarzalność oceny zagęszczenia larw na poszczególnych stacjach.

Dane opisujące liczebność i rozmieszczenie larw ryb na obszarze Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Pomorskiej, pozwolą na przygotowanie trzech publikacji. W chwili obecnej przeprowadzana jest analiza danych.

Przygotowanie publikacji naukowych, prezentacji na konferencjach oraz zgromadzenie danych umożliwiających wykonanie ekspertyz.

Szczupak (Esox lucius) – wiek dwa miesiące (fot. M. Greszkiewicz)

Skip to content