II Doroczna Konferencja Naukowa MIR-PIB 25.04.2014 r.

II Doroczna Konferencja Naukowa MIR-PIB 25.04.2014 r.

W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się II Doroczna Konferencja Naukowa pt. „Naukowe wsparcie dla zarządzania rybołówstwem i przetwórstwem rybnym”.

Konferencję otworzył dr hab. Tomasz Linkowski prof. nadzw., zaś moderowała i prowadziła – dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.

W części pierwszej dokonano podsumowania pracy naukowej i badawczo-rozwojowej Zakładów Naukowych MIR-PIB za rok 2013. Osiągnięcia przedstawili Kierownicy poszczególnych Zakładów. Mówiono o podstawowych celach działań zakładów, o realizowanych projektach, tematach statutowych. Zakłady prezentowały również swoje publikacje i inne osiągnięcia naukowo-badawcze.

Druga część Konferencji poświęcona była omówieniu:

 • projektów międzynarodowych – ARTWEI/LAGOONS/HERRING – Zalew Wiślany jako case study,
 • innowacyjnym technologiom w przemyśle rybnym (współpraca naukowa, wynalazki, wdrożenia),
 • współpracy zmierzającej do poprawy produktów rybnych – szkolenia i inne formy upowszechniania wiedzy,
 • perspektywom wykorzystania danych przestrzennych z VMS,
 • pasożytom ryb – rosnącemu zagrożeniu bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego.

Przedstawiono także nowe – rozpoczynające się projekty: BIO C3, INSPIRE, MAREFRAME.

Ważnym elementem drugiej części Konferencji była dyskusja i pytania zaproszonych gości. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie Prezesa Safadera, który przedstawił szereg konkretnych propozycji związanych z działalnością Instytutu:

 • Pierwsza z nich dotyczyła możliwości  wykonania przez Zakład Ekonomiki MIR-PIB analizy efektów ekonomicznych i społecznych funduszy pomocowych wydatkowanych na rybołówstwo w ramach Programu Ryby 2017-2013.
 • Czy Instytut byłby zainteresowany oceną systemów certyfikacji w rybołówstwie i przetwórstwie, w celu stwierdzenia na ile jest to sprytny sposób dodatkowego obciążania kosztami branży i konsumentów, a na ile certyfikacja rzeczywiście służy tym ostatnim oraz ochronie zasobów rybackich i środowiska morskiego. PSPR zamierza wystąpić do KE z postulatem ujednolicenia systemu certyfikacji rybołówstwa w celu ograniczenia liczby różnych certyfikatów stosowanych obecnie, z kilkudziesięciu obowiązujących do najwyżej kilku. Według szacunków PSPR certyfikacja pożera około 20-25% zysków producentów.
 • Czy Instytut byłby zainteresowany zorganizowaniem lub współorganizacją szkoleń dla technologów i pracowników jakości dla zakładów przetwórstwa rybnego?
 • Prezes PSPR  zaproponował współpracę ze strony technologów pracujących w zakładach przetwarzających dorsza bałtyckiego, która umożliwiłaby pozyskaniem unikatowych danych np. nt. kondycji dorsza bałtyckiego w różnych sezonach i rejonach.
 • Wspomniał także, że w nowym rozdaniu środków europejskich – Fundusze 2014-2020, trzeba będzie łączyć siły instytucji naukowych, organizacji zrzeszających rybaków i producentów, aby o nie aplikować. Goście Konferencji zadeklarowali gotowość do współpracy z MIR.
 • Poruszył także temat promocji produktów rybnych i ich konsumpcji: konsument, reklama. Promocja ryb w TV jest bardzo potrzebna, należy znaleźć wspólne fundusze by odpowiedzieć na panująca w mediach antyreklamę ryb.
 • Zbadania wymaga problem degradacji rybnych produktów mrożonych w sieci dystrybucyjnej. Brakuje wiarygodnego monitoringu temperatury w gablotach ekspozycyjnych i w tej kwestii Prezes Safader widzi temat dla MIR lub do współpracy z PSPR.

Dyrektor MIR podziękował serdecznie Prezesowi Safaderowi, za takie konkretne wystąpienie i podkreślił zainteresowanie Instytutu przedstawionymi propozycjami. Wątpliwość budzi jedynie zagadnienie oceny efektywności wydatkowania funduszy unijnych na potrzeby branży. Jest to domena Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc organu nadzorującego MIR-PIB. W przypadku podjęcia się tego zadania przez Instytut moglibyśmy znaleźć się w bardzo niezręcznej sytuacji. Natomiast jeśli sam Departament Rybołówstwa wystąpi do MIR za taką propozycją to oczywiście podjęlibyśmy się jej realizacji bez wahania.

Konferencję zakończył i podsumował dr hab. Tomasz Linkowski prof. nadzw. Dyrektor pogratulował i podziękował pomysłodawczyni zmodyfikowanego formatu konferencji – prof. Iwonie Psuty oraz wszystkim autorom prezentacji, za profesjonalne przygotowanie interesujących prezentacji.

Podziękował również za uczestnictwo w Konferencji ważnych interesariuszy badań MIR-PIB w osobach  Panów  Jerzego Safadera, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb,   Zbigniewa Chmaruka, Prezesa Zarządu Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, , Michała Necla Prezesa Zrzeszenia Rybaków Morskich – Organizacja Producentów, dr. hab. inż. Wojciecha Litwina, Prodziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Zbigniewa Pikusa p.o. Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni oraz zewnętrznych członków Rady Naukowej MIR w osobach prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskigo i mgr inż. Jacka Szomburga.

W holu Sali im. Prof. Demela zaprezentowano także zbiór ubiegłorocznych nagród i medali, które otrzymał MIR-PIB.

Agenda II Dorocznej Konferencji Naukowej MIR-PIB 2014 (PDF)

no images were found

Skip to content