III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza (III KNPBM) za nami

III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza (III KNPBM) za nami

W dniach 7-8 czerwca odbyła się w MIR-PIB III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza (III KNPBM) pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, której współorganizatorem tradycyjnie jest Komitet Badań Morza PAN.

Patronat honorowy nad III KNPBM objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Henryk Kowalczyk, Prezes Polskiej Akademii Nauk – Pan prof. Jerzy Duszyński i Prezydent Miasta Gdyni – Pan Wojciech Szczurek.

Nadrzędnym celem tej cyklicznej konferencji jest integracja środowiska polskich naukowców zajmujących się badaniami morza. W III KNPBM uczestniczyło 238 badaczy z takich ośrodków naukowych jak Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Morski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Warszawski,  Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Akademia Pomorska w Słupsku, Państwowy Instytut Geologiczny, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu. Konferencja składała się z czterech sesji plenarnych i dwunastu sesji tematycznych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geologii morza. Wygłoszonych zostało w sumie 85 referatów, a podczas sesji posterowej zaprezentowano ponad 90 plakatów.

Tematyka większości prezentacji nawiązywała do kluczowych zagadnień istotnych z punktu widzenia funkcjonowania środowiska morskiego i będących aktualnie w centrum uwagi naukowców zajmujących się badaniami morza. Zaproszenia do wygłoszenia referatów podczas sesji plenarnych przyjęło sześciu wybitnych oceanografów. Zmiana klimatu i jej konsekwencje dla funkcjonowania środowiska morskiego były głównym tematem referatów prof. dr. hab. Jacka Piskozuba i dr. hab. Karola Kulińskiego z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Z kolei, zagrożenie bezpieczeństwa brzegu, metody łagodzenia bieżących skutków jego erozji oraz metody zapobiegania przyszłym zdarzeniom, w ramach szeroko rozumianego zrównoważonego zarządzania strefą brzegową, zostały przedstawione przez dr hab. Joannę Dudzińską-Nowak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Inne referaty poświęcone były metodom oceny stanu i zmian zachodzących w morzu. Dr hab. inż. Tamara Zalewska prof. IMGW-PIB omówiła założenia współczesnego monitoringu środowiska morskiego. Nowoczesne metody molekularne jako narzędzie do badania wpływu zmiany klimatu na różnorodność zooplanktonu zreferowała dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG, a badania ichtioplanktonowe oraz analiza mikrostruktury otolitów larw ryb jako podstawa poznania mechanizmów rekrutacji były tematem wystąpienia dr. hab. Dariusza Fey, prof. MIR-PIB.

Prezentacje z zakresu chemii morza zdominowane były przez temat zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, farmaceutyki czy mikroplastik, jak również skupiały się na procesach przemian chemicznych w środowisku morskim, w szczególności przemian materii organicznej i azotu. Z kolei, w dziedzinie fizyki morza dużo miejsca poświęcono prezentowaniu wyników badań satelitarnych i modelowych, zwłaszcza w strefie powierzchniowej morza. Innym wiodącym tematem były analizy zmian długookresowych i probabilistyczne charakterystyki dynamiki morza w obliczu zmian klimatycznych. Najwięcej prezentacji, zarówno referatów jak i plakatów, dotyczyło biologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania zasobów morza.

W konferencji uczestniczyło wielu młodych naukowców. Ich rekordowo liczne grono wzięło udział w konkursowej Sesji Młodych Badaczy. Zwyciężczynią konkursu i tym samym laureatką głównej nagrody im. Profesora Janusza Pempkowiaka za najlepszą prezentację została pani mgr Kinga Wiśniewska z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła referat pt. „Sinice i mikroglony w powietrzu  strefy brzegowej Bałtyku”. Gratulujemy!

Konferencja otrzymała dofinansowanie z Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, wsparcia finansowego konferencji udzieliło grono sponsorów z Północnoatlantycką Organizacją Producentów na czele. Wśród sponsorów znalazły się też firmy Biomm, Ecotone, Escort, Köttermann czy Tigret.  

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy!

 

Szczegółowe informacje o konferencji, zbiór streszczeń wszystkich prezentacji są dostępne na stronie internetowej: https://iiiknpbm.mir.gdynia.pl/

Galeria zdjęć dostępna jest pod następującym linkiem: https://photos.app.goo.gl/xw2Vb6dMtnfVHApp6

B. Urban-Malinga

 

 

 

Skip to content