Kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na rok 2023

Kierunkowy plan tematyczny
badań naukowych i prac rozwojowych
MIR-PIB na rok 2023

 

W 2023 roku planowane jest finansowanie badań Instytutu z trzech zasadniczych źródeł:

 1. z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 2. ze środków pozyskanych z krajowych i międzynarodowych programów badawczych
  w wyniku konkursów
  (m.in. Narodowe Centrum Nauki, ARiMR, programy EU)
 3. z umów podpisanych z podmiotami zewnętrznymi w wyniku uczestnictwa
  w postępowaniach przetargowych.

 

Szczegółowy zakres badań będzie uzależniony od poziomu finansowania, jakie będzie uzyskane na 2023 rok. Obecnie planowane są następujące prace badawcze służące efektywnej realizacji celów i zadań statutowych Instytutu:

1. Wieloletni Program Zbioru Danych Rybackich „Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa” jako zobowiązanie Polski w stosunku do Unii Europejskiej, wynikające z zapisów Wspólnej Polityki Rybackiej UE.

To kluczowy projekt Instytutu dostarczający niezbędnych danych również do wielu innych projektów realizowanych przez Instytut.

2. Kontynuacja lub rozszerzenie rozpoczętych w latach ubiegłych projektów, które będą finansowane z subwencji otrzymanej z MEiN (kwota subwencji na rok 2023 nie jest w chwili obecnej znana).

Z tych środków planuje się realizację projektów związanych z:

 1. badaniem dynamiki populacji podstawowych stad ryb eksploatowanych przez polskie rybołówstwo bałtyckie
 2. gospodarką rybną – ekonomiką i organizacją branży rybnej
 3. czynnikami kształtującymi warunki bytowania ryb w ekosystemach wód przejściowych
  i przybrzeżnych (czynniki antropogeniczne i środowiskowe) oraz warunki funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Zatoki Pomorskiej, Zalewu Wiślanego, Zatoki Puckiej
 4. oceną składu populacyjnego stada śledzi południowego Bałtyku
 5. intensywnością i ekstensywnością zarażenia pasożytami ważnych gospodarczo gatunków ryb bałtyckich na tle czynników biologicznych, czasowych i przestrzennych
 6. oceną oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie.

3. Realizacja projektów badawczych pozyskanych z konkursów

Kontynuowane będą następujące projekty:

 1. Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych (środki z ARMiR).
 2. Jak złożone są mikrobiologiczne sieci pokarmowe w środowisku wodnym? Wyjaśnienie troficznej roli średniej wielkości heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w wodach słodkich i słonawych (środki z NCN).
 3. Wpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na strukturę i funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci troficznych (środki z NCN).
 4. Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i przyszłości: łagodzenie problemu (środki z NCN).
 5. Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb (środki z ARMiR).
 6. Eksperymentalne zarybienia szczupakiem wyhodowanym w RAS jako metoda zarządzania kryzysem rybołówstwa przybrzeżnego (środki z ARMiR).
 7. Program badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Wiślanego w latach 2021-2023 (zlecenie z MRiRW).
 8. Program badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej w latach 2021-2023 (zlecenie z MRiRW).
 9. Bałtycki Naukowiec – cykl filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych (środki MEiN).

4. Projekty, na które umowy grantowe mają być podpisane w 2023 roku

Trzy projekty realizowane w konsorcjum z partnerami z przemysłu znalazły się na liście do finansowania (środki z ARMiR):

 1. Zdrowa przekąska – opracowanie innowacyjnej technologii wysokotemperaturowego procesu cieplnej obróbki łososia.
 2. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie ryb białych i czerwonych.
 3. Opracowanie innowacyjnych produktów na bazie storni.

 

Ponadto planowana jest też kontynuacja zadań wykonywanych na rzecz GIOŚ w odniesieniu do monitoringu ichtiofauny. Podpisanie wieloletniej umowy jest planowane na rok 2023.

W ramach współpracy naukowej planowane są wspólne rejsy badawcze z jednostkami naukowymi z Danii, Łotwy i Estonii.

Realizowane będą także prace związane z oceną oddziaływania na środowisko dużych inwestycji, jak również inne, sukcesywnie pozyskiwane zlecenia.

Skip to content