Komunikat o stanie zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

Komunikat o stanie zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

ICES zaleca wielkość dopuszczalnych połowów (TAC) w hierarchii następujących opcji:

  1. TAC wynikające z planu zarządzania zasobami (dla Bałtyku plan określony w dokumencie EU, 2016).
  2. Jeżeli takiego planu nie ma lub nie został on oceniony przez ICES, jako zgodny z zasadą przezorności, to proponowane jest TAC wynikające z zasady MSY (maksymalne podtrzymywalne połowy).
  3. Jeżeli nie ma ani planu zarządzania zasobami, ani nie zostały wyznaczone parametry prowadzące do MSY, to proponowane jest TAC określone zasadą przezorności.

Podobszary ICES na Morzu Bałtyckim

 

Stado dorszy zachodnio-bałtyckich (podobszary 22-24)

Biomasa stada jest niska, ale ze względu na bardzo liczebny rocznik 2016, znacznie wzrośnie już w przyszłym roku.

ICES zaleca w 2019 roku połowy całkowite (włącznie z rekreacyjnymi) tego stada w granicach 9.1–24 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym że połowy powyżej 15 tys. ton są zalecane jedynie przy spełnieniu warunków wyspecyfikowanych w planie zarządzania. Zalecana kwota obejmuje połowy rekreacyjne, zakładane na 1,7–3,2 tys. ton, i odnosi się do stada dorszy zachodnio-bałtyckich, zatem nie uwzględnia połowów dorszy wschodnio-bałtyckich w podobszarze 24. Doradzana kwota jest prawie trzykrotnie wyższa od kwoty zalecanej przez ICES na 2018 r.

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/cod.27.24-32.pdf

 

Stado dorszy wschodnio-bałtyckich (podobszary 24+25-32)

ICES nie dysponuje analityczną oceną stanu zasobów, więc ich stan określa na podstawie wyników rejsów badawczych. Wskazują one na dalszy spadek biomasy dorszy (o długości >=30 cm) – wskaźnik wielkości biomasy w 2018 roku obniżył się o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego i o ponad 60% w stosunku do wartości średniej z lat 2009-2012, gdy biomasa była dość wysoka.

Połowy i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) dorszy wschodnio-bałtyckich (do roku 2011) oraz indeks biomasy tych dorszy na podstawie połowów badawczych BITS (2003-2018)
Indeks biomasy został przeskalowany do wielkości biomasy z badań analitycznych)

ICES zaleca w 2019 roku połowy nie wyższe niż 16,7 tys. ton (kwota o ok. 35% niższa od kwoty zalecanej na rok 2018), opierając się na zasadzie przezorności.

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/cod.27.22-24.pdf

 

Stado śledzi wiosennych podobszarów 20-24

Od wielu lat biomasa stada jest niska (poniżej nowo wyznaczonego punku progowego). Obecnie stan ten wynika głównie z powodu słabego uzupełnienia stada.

ICES zaleca w 2019 roku zakaz połowów, co prowadziłoby do wzrostu biomasy stada prawie do poziomu punktu progowego w roku 2020 (na 2018 r. ICES zalecał kwotę do ok. 35 tys. ton).

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/her.27.20-24.pdf

Zdaniem MIR-PIB zakaz połowów tego stada nie jest uzasadniony, gdyż wartość punktu progowego jest wyraźnie zawyżona. To zawyżenie wynika z założenia istnienia zależności stado-uzupełnienie, podczas gdy prawdopodobnie spadek uzupełnienia jest spowodowany nieznanymi bliżej czynnikami środowiskowymi. Tym niemniej, zalecana kwota połowowa dla tego stada powinna być niższa niż ubiegłoroczna.

 

Stado śledzi centralnego Bałtyku (podobszary 25-29 i 32, bez Zatoki Ryskiej)

Wielkość biomasy stada jest bliska wartości średniej z tym, że często jej koncentracje występują poza POM. Pokolenie roku 2014 jest bardzo liczebne, ale następne są słabe.

Połowy i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) śledzi centralnego Bałtyku w okresie 1974-2018

ICES zaleca w roku 2019 połowy w granicach 116–193 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym, że połowy powyżej 155 tys. ton mogą mieć miejsce jedynie w ramach warunków ustalonych w planie zarządzania. Zalecane kwoty są niższe od zalecanych na 2018 r. o ok. 40%).

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/her.27.25-2932.pdf

 

Stado szprotów całego Bałtyku (podobszary 22-32)

Biomasa stada jest znacznie wyższa od średniej wieloletniej, wpłynęło na to bardzo liczebne pokolenie 2014 roku.

Połowy i biomasa stada rozrodczego (tys. ton) szprotów całego Bałtyku w okresie 1974-2018

ICES zaleca w 2019 roku połowy w granicach 226–312 tys. ton (plan zarządzania zasobami) z tym, że połowy powyżej 301 tys. ton mogą mieć miejsce jedynie w ramach warunków ustalonych w planie zarządzania. Zalecane kwoty są podobne do doradzanych w ub. roku (wyższe o ok. 3%).

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/spr.27.22-32.pdf

 

Stado łososi w podobszarach 22-31

Stan zasobów łososi nie zmienił się istotnie w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym. ICES doradza całkowite połowy w wysokości identycznej jak w ub. r., tj. nie wyższe niż 116 tys. sztuk łososi (zasada MSY).

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/sal.27.22-31.pdf

 

EU. 2016. Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No. 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No. 1098/2007. Official Journal of the European Union, L 191/1.

ICES. 2018. ICES Advice 2018.

Skip to content