Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury

Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury

Komunikat w sprawie potwierdzania przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oświadczenia Wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1965 z późn. zm.).

UWAGA!

Potwierdzenie będzie wydawane tylko tym podmiotom, które wypełniły obowiązek statystyczny określony w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za minimum dwa lata w latach 2016-2018, w tym obowiązkowo w roku 2018.

Sposób składania wniosków o potwierdzenie oświadczenia

Wypełnione wnioski o potwierdzenie wraz z oświadczeniem o przychodach Wnioskodawcy, o którym mowa w powyższym rozporządzeniu należy składać w formie pisemnej – elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl, lub w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę w sekretariacie MIR – PIB, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni lub pocztą na adres: Morski Instytut Rybacki – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Wzór wniosku jest załączony do Komunikatu.

Czas wystawienia potwierdzenia

Do 2 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

Odbiór potwierdzenia

Wydanie dokumentu po wcześniejszym wskazaniu sposobu odbioru we wniosku, o którym mowa powyżej oraz telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru może nastąpić w jednej z następujących form:

1. Przesłanie pocztą listem poleconym na adres siedziby wnioskodawcy wskazany we wniosku.
2. Osobiście, w siedzibie MIR–PIB na podstawie dokumentu tożsamości wraz z kopią KRS lub CEIDG lub oryginału pełnomocnictwa w przypadku, gdy zostało udzielone (wówczas niezbędna jest kopia KRS lub CEIDG w celu potwierdzenia, że osoba udzielająca pełnomocnictwa jest osobą upoważnioną do reprezentacji firmy).
3. Poprzez zamówienie kuriera, który odbierze przesyłkę z siedziby MIR–PIB po uprzednim przesłaniu pełnomocnictwa do przekazania dokumentów firmie kurierskiej. Zamówienie i opłacenie kosztów firmy kurierskiej leży po stronie Wnioskodawcy. Etykiety i dokumenty przewozowe należy wysłać na adres: jdyrynda@mir.gdynia.pl.

Wszelkich informacji w ww. sprawie udziela p. Justyna Dyrynda tel. (58) 7356 128 email: jdyrynda@mir.gdynia.pl

Plik do pobrania:

WZÓR WNIOSKU

Skip to content