KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA/ADIUNKTKI W ZAKŁADZIE ZASOBÓW RYBACKICH

Gdynia, dnia 31.01.2023

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA STANOWISKO ADIUNKTA/ADIUNKTKI

W ZAKŁADZIE ZASOBÓW RYBACKICH

Miejsce pracy: Gdynia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. 

Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie:
  1. ichtiologii
  2. parazytologii ryb i badań molekularnych pasożytów ryb
  3. analizy składu pokarmu ryb z Morza Bałtyckiego, szczególnie dorsza, witlinka i storni – doświadczenie min. 8-letnie
  4. udział w projektach naukowo-badawczych (NCN, NCBiR, UE)
  5. planowania i kierowania pracami badawczymi w ww. zakresie
  6. opracowywania i archiwizacji wyników
  7. tworzenia procedur obliczeniowych w platformie R – wymagane jest udokumentowanie udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach (krajowych lub międzynarodowych)
 3. Doświadczenie w pracach międzynarodowych grup eksperckich (np. RCG NANSEA AND RCG BALTIC) lub podobnych gremiów, będzie dodatkowym atutem
 4. Dorobek naukowy w zakresie ichtiologii, parazytologii ryb i genetyki pasożytów, oraz diety ryb mierzony liczbą publikacji naukowych, ich jakością (punkty MEiN) oraz liczbą cytowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych publikacji w których kandydat jest pierwszym autorem;
 5. Aktywność naukowa mierzona liczbą wystąpień szczególnie w zakresie parazytologii ryb (wygłoszone referaty i prezentowane plakaty) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz udziałem w pracach międzynarodowych grup eksperckich;
 6. Umiejętność prowadzenia badań ichtiologicznych, parazytologicznych i molekularnych – wymagane jest udokumentowanie udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach (krajowych i międzynarodowych);
 7. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i  rybactwo;
 8. Doświadczenie w prowadzeniu badań na statkach badawczych mierzone liczbą rejsów i dni rejsowych, warunki zdrowotne umożliwiające wykonywanie takich prac i uzyskanie Morskiego Świadectwa Zdrowia;
 9. Posiadanie Morskiego Świadectwa Zdrowia, szkoleń STCW, książeczki żeglarskiej i  uprawnień młodszego marynarza lub młodszego rybaka będą dodatkowymi atutami;
 10.  Doświadczenie związane z popularyzacją nauki poprzez udział w organizowaniu konferencji naukowych, członkostwo w komitecie organizacyjnym;
 11. Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa w zakresie stanu zdrowia ryb morskich, ze szczególnym uwzględnieniem obecności pasożytów w pokarmie ryb oraz określenie źródeł zarażenia ryb, z  uwzględnieniem bezkręgowców, które są żywicielem pośrednim w cyklach życiowych pasożytów. Ponadto do zadań należałaby analiza składu pokarmu ryb.

Wymagane będą:

 1. twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych
  i rozwojowych;
 2. udział w pracach terenowych;
 3. podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych;
 4. kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi;
 5. upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 6. udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
  1. informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu,
  2. informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem ich źródła finansowania i  roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie parazytologii ryb i diety ryb,
  3. lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej Listy czasopism MEiN, z podaną liczbą cytowań i wyliczonym indeksem Hirscha. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę SCOPUS
  4. informacja o udziale w konferencjach naukowych, z wyszczególnieniem referatów i  posterów;
  5. informacja o odbytych stażach naukowych;
  6. deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika  i  rybactwo
 2. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia;
 4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego;
 5. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy oraz deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

 1. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA MIR-PIB W ZAKŁADZIE ZASOBÓW RYBACKICH” lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczyul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA MIR-PIB W ZAKŁADZIE ZASOBÓW RYBACKICH”.
 2. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.03.2023 r.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.04.2022 r.
 4. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.
 5. Prosimy o dodanie na końcu CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).”

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content