Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Nazwa jednostki:

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Nazwa stanowiska:

post-doc

Źródło finansowania:

Projekt NCN pt. „Wpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na strukturę i funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci troficznych” nr projektu 2021/42/E/NZ8/00163.

Typ konkursu:

SONATA-BIS 11

Opis projektu

Celem projektu jest poznanie wpływu zanieczyszczenia mikroplastikami (MP) na strukturę i funkcjonowanie pelagicznych mikrobiologicznych sieci troficznych. Zbadane zostanie wpływ cząsteczek MP wielkości bakterii (około 2 μm) na aktywność, tempo wzrostu i skład zbiorowisk bakterii i bakteriożernych pierwotniaków. Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest uważane za poważne zagrożenie dla bioróżnorodności i przetrwania ludzkości. Jego potencjalnie szkodliwy wpływ na mikroorganizmy i mikrobiologiczne sieci troficzne może stanowić zagrożenia dla funkcjonowania całego ekosystemu. Z drugiej strony, zaobserwowano również pozytywny wpływ plastiku na aktywność bakterii. Brak jest wiedzy o potencjalnych i rzeczywistych konsekwencjach zanieczyszczenia MP w ekosystemach wodnych. W prezentowanym projekcie zweryfikowane zostaną cztery hipotezy dotyczące wpływu MPs na bakterie i bakteriożerne pierwotniaki: (i) MP stanowią pożywienie gorszej jakości niż bakterie, wpływając negatywnie na tempo wzrostu bakteriożernych pierwotniaków i powodując zmiany w składzie ich zbiorowisk; (ii) Zmiany spowodowane negatywnym wpływem MP na zbiorowiska pierwotniaków bakteriożernych wpływają na funkcjonowanie wyższych poziomów troficznych; (iii) materia organiczna uwalniana z MP stanowi źródło węgla dla bakterii; (iv) niestrawione przez pierwotniaki cząsteczki MP stanowią lepsze źródło węgla dla bakterii niż nieprzetworzone plastiki. Hipotezy te zostaną zweryfikowane w serii eksperymentów na mikrobiologicznych sieciach troficznych w Morzu Bałtyckim.

Opis zadań:

Głównym zadaniem wybranej osoby będzie sekwencjonowanie metagenomowe na sekwenatorze firmy Oxford Nanopore (MinION) oraz analizy bioinformatyczne metagenomów uzyskanych z doświadczeń. Będzie ona również uczestniczyć w planowanych eksperymentach z mikroorganizmami wodnymi zebranymi w Morzu Bałtyckim. Planowane działania będą obejmować udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentów, analizy laboratoryjne, analizy statystyczne, interpretację danych, pisanie artykułów naukowych oraz prezentację wyników na konferencjach.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora uzyskany w 2024 lub nie dawniej niż 7 lat przed 1 stycznia 2024 (czyli w 2017 lub później). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny);
 2. Udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w pracy zakresu metodyki i/lub tematyki badawczej projektu;
 3. Doświadczenie w sekwencjonowaniu w wykorzystaniem technologii Oxford Nanopore (opcjonalnie);
 4. Ogólne kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej, kreatywność;
 5. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w terenie (w tym za granicą) przy pobieraniu materiału do doświadczeń i badań, gotowość do pracy w laboratorium;
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na cały etat (40 godzin tygodniowo) na maks. 3 lata;
 2. Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: najpóźniej 1 lipca 2024 zaraz;
 3. Miejsce pracy: Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Morski Instytut Rybacki – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332, Gdynia;

 

Wymagane dokumenty (w języki angielskim):

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV, bez zdjęcia), zawierający:

Wykształcenie,

Dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe,

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,

Kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie

Inne osiągnięcia i aktywności;

 1. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 2. Kontakt do naukowca mogącego wystawić opinię o kandydacie/kandydatce;
 3. Kopie dokumentów dot. przerw w karierze po uzyskaniu stopnia doktora (jeśli dotyczy, patrz p. 1 wymagań)
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lutego 2024. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami odbędą się w marcu, decyzja zostanie podjęta do 15 kwietnia 2024.

Forma składania zgłoszeń:

Dokumenty w pojedynczym pliku pdf należy wysłać na e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl. W temacie proszę wpisać Post-doc -SONATA-BIS.

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB

Kontakt i dodatkowe informacje: kpiwosz@mir.gdynia.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content