Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs o stypendium

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs o stypendium w projekcie badawczym
Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Kierownik projektu: dr Patrycja Siudek

Podstawowy zakres zadań przewidziany do wykonania w projekcie przez Stypendystę:

 1. Prace w terenie przy pobieraniu próbek m.in. rewizyty na stacji pomiarowej (pełna dyspozycyjność, obsługa aparatury badawczej);
 2. Prace laboratoryjne pod opieką doświadczonego analityka (przygotowanie próbek do analiz, procedury QA/QC, analiza chromatograficzna, optymalizacja i walidacja metody oznaczenia);
 3. Udział w opracowywaniu prostych teorii chemicznych związanych z kongenerami PAHs oraz zbieranie i interpretacja danych meteorologicznych, integracja danych meteo z danymi chemicznymi;
 4. Praca z modelem HYSPLIT (opcjonalnie);
 5. Analiza statystyczna i opracowanie danych (chemometria).

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • wysoki stopień motywacji i zainteresowania o profilu morskim, chemicznym lub pokrewnym ze szczególnym wskazaniem na obszar strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej;
 • podstawowa wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej (techniki chromatograficzne, obsługa drobnego sprzętu tj. wirówka, pH-metr, waga analityczna);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na studiowanie literatury fachowej;
 • znajomości oprogramowania Statistica (opcjonalnie);
 • dobra organizacja i sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytyczne podejście do oceny otrzymanych wyników;
 • Kandydat powinien spełniać warunki regulaminowe (link Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016).

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV naukowe wraz z wykazem umiejętności przydatnych w projekcie;
 2. List motywacyjny;
 3. Pełna dokumentacja osiągnięć i kwalifikacji (tj. publikacje, rozdziały monografii, certyfikaty językowe, dyplomy, nagrody, staże i kursy, inne);
 4. Predyspozycje do pracy w terenie (brak przeciwwskazań do prac na wysokości – z uwagi na charakter badań i instalację aparatury badawczej w zabezpieczonym miejscu na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MIR-PIB: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
 6. Kontakt do samodzielnego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje.

 

Termin i forma przyjmowania zgłoszeń:

Do 3 grudnia 2018 na adres email: psiudek@mir.gdynia.pl (dr Patrycja Siudek) podając w tytule: „stypendium NCN”.

 

Warunki przyznania stypendium naukowego:

Stypendium naukowe w wysokości 1200 PLN/miesiąc wypłacane przez 18 miesięcy. Umowa z Kandydatem podpisana będzie na okres 6 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące (ocenie podlegać będzie realizacja zadań określonych w umowie stypendialnej).
Stypendium zostanie przyznanie kandydatowi z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej wyłonionego w drodze konkursu. Warunkowo, zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, na wypadek rezygnacji z podpisania umowy stypendialnej przez laureata.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Z wybranymi Kandydatami skontaktujemy się do 05.12.2018

Termin rozmowy konkursowej 10.12.2018

 

 

Klauzula informacyjna dla stypendystów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub  rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia konkursu o stypendium na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do rozstrzygnięcia konkursu i uzyskania stypendium.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu. 
Skip to content