Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko kucharz okrętowy na r/v „Baltica” (zastępstwo)

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

kucharz okrętowy na r/v „Baltica”

na czas zastępstwa miesiąc sierpień i wrzesień

Miejsce pracy: Bałtyk

 

Wymagania:

 • zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz.802)
 • minimum świadectwo Młodszego Kucharza Okrętowego;
 • świadectwa z przeszkoleń wymagane do pełnienia obowiązków kucharza; w żegludze krajowej/międzynarodowej zgodne z konwencją STCW;
 • książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • książeczka żeglarska;
 • ważne morskie świadectwo zdrowia;
 • doświadczenie w pełnieniu obowiązków młodszego kucharza okrętowego.
 • doświadczenie pracy na statkach
 • doświadczenie w gastronomii
 • umiejętność dobrej komunikacji.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie gospodarki żywnościowo-wyżywieniowej na statku (miejsca przechowywania i obróbki termicznej, prowadzenie żywienia załogi, opracowywanie jadłospisu, prowadzenie rozliczenia prowiantu) zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiolgicznymi obowiązującymi w zakładach żywienia zbiorowego,
 • codzienne przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonym jadłospisem i wydawanie ich według obowiązujących godzin i ustalonego porządku,
 • zarządzanie i nadzór techniczny nad przydzielonym wyposażeniem pomieszczenia kuchni, mesy
 • wykonywanie prac porządkowych w zarządzanych pomieszczeniach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas określony – umowa o pracę;
 • opiekę medyczną;
 • pracę w miłym zespole.

 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Klauzula zgody

 

Aplikacje prosimy przesłać w terminie do dnia 25 lipca 2021 r. na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Skip to content