Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalisty/ stażysty ds. budowlanych miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego w zakresie budownictwa lub architektury;
 • praktycznej umiejętności obsługi komputera w tym AUTOCAD;
 • praktycznej umiejętności obsługi programu NORMA (dodatkowy atut);
 • umiejętności weryfikacji i analizy projektów technicznych (dodatkowy atut);
 • znajomość języka angielskiego;
 • zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych remontów obiektów MIR-PIB,
 • udział w przeglądach technicznych budynków;
 • dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego;
 • sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń;
 • sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;
 • branie udziału w przygotowywaniu dokumentacji na roboty budowlane oraz usługi, do których stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz komórkami organizacyjnymi MIR-PIB celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań;
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 17 kwietnia 2019r.,

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2019 r. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mir.gdynia.pl.

Skip to content