Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalisty/stażysty ds. dokumentacji technicznej

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje specjalisty/stażysty ds. dokumentacji technicznej

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: budownictwo, zarządzanie inżynierskie, ekonomia;
 • doświadczenia w kontaktach z urzędami, podwykonawcami, dostawcami oraz inwestorami  w zakresie dokumentacji inwestycyjnej, projektowej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego;
 • samodzielności w działaniu, systematyczności, dobrej organizacji pracy;
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych.

Opis stanowiska:

 • administracja dokumentacją budowy i sekcji inwestycji;
 • nadzór nad harmonogramem działań;
 • prowadzenie rejestru umów, kaucji gwarancyjnych i obowiązków wykonawców po zakończeniu umowy;
 • sporządzanie protokołów i rozliczeń finansowych oraz notatek ze spotkań;
 • prowadzenie koordynacji międzybranżowej;
 • przygotowywanie raportów z realizacji zadań;
 • przygotowywanie odpowiednich wniosków i pism kompletnej dokumentacji projektowej;
 • opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych remontów obiektów MIR-PIB;
 • udział w przeglądach technicznych budynków;
 • dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń;
 • sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji na roboty budowlane oraz usługi, do których stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz komórkami organizacyjnymi MIR-PIB celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań;
 • uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług;
 • archiwizacja dokumentów;
 • weryfikacja poprawności dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym;
 • współpraca z innymi działami w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji i dokumentacji.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 21.02.2021 r.,

 

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content