MSC – Certyfikacja produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw.

MSC – Certyfikacja produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw.

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem producentów i przetwórców ryb Morski Instytut Rybacki w Gdyni organizuje szkolenia pt.:

MSC – Certyfikacja produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw

  • 07.09.2010 r.
  • 17.11.2010 r.

Szkolenie pt. “MSC – Certyfikacja produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży rybnej, wynikające z możliwości zdobycia nowych rynków zbytu produkowanych wyrobów. Dlatego planowane szkolenie obejmuje omówienie zagadnień podstawowych, szczegółowych wymagań MSC, niezbędnej dokumentacji oraz zasad certyfikacji i stosowania logo MSC w zakresie standardu MSC Chain of Custody (CoC):

  • Co to jest MSC
  • Cel MSC
  • Rodzaje i zakres certyfikacji MSC
  • Wymagania standardu MSC Chain of Custody (CoC)
  • Powiązania z innymi systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • Zasady certyfikacji MSC CoC
  • Znakowanie produktów logo MSC
  • Korzyści ze stosowania MSC

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami MSC w zakresie certyfikacji produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw, szczegółowymi wymaganiami standardu MSC „Chain of custody” w zakresie certyfikacji produktów rybnych pochodzących z certyfikowanego rybołówstwa. Szkolenie skupia się na zagadnieniach pozwalających na poznanie i zrozumienie wymagań standardu, zasad sporządzania wymaganej dokumentacji systemowej, ułatwieniu przygotowania się do auditu certyfikacyjnego. Zachęca się do udziału w szkoleniu osoby zaangażowane w koordynowanie działań w zakresie zakładowych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, tym niemniej szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, tj. kierownictwa, osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie i doskonalenie istniejących systemów; osoby odpowiedzialne za nadzór produkcyjny i kontrolę jakości we wszystkich obszarach działania firmy oraz osoby zaangażowane w działania weryfikacji wewnętrznej systemu – audity.

Szkolenia organizowane przez MIR prowadzone są przez pracowników Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR, specjalistów w zakresie szkoleń oraz auditowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w powyższym szkoleniu. Szkolenie odbędzie się w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 w sali im. Prof. Siedleckiego. Rozpoczęcie szkolenia przewidujemy o godz. 9.00, zakończenie – nie później niż o godz. 17.00.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w powyższym szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej Karty Zgłoszeniowej i przesłanie mailem na adres: quality@mir.gdynia.pl lub faksem pod numerem (058) 73-56-110 nie później niż do dnia określonego na karcie zgłoszeniowej szkolenia. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o udziale w szkoleniu zgłoszonych osób decyduje kolejność zgłoszeń, o czym zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione emailem na wskazany w karcie adres.

Koszt udziału jednego uczestnika w szkoleniu wynosi:

500,00 zł – Szkolenie MSC (1 dzień).

Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, obiad i przerwy kawowe.

Opłatę za szkolenie należy dokonać po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatorów, przelewem na konto: BANK MILLENNIUM S.A. 45116022020000000061917907 z dopiskiem: „Szkolenie MSC nazwisko imię”. Na szkolenie proszę zabrać kopię dowodu wpłaty. Uczestnicy zamiejscowi we własnym zakresie pokrywają koszty delegacji, tj. podróży i zakwaterowania w czasie szkolenia. Uczestnikom zamiejscowym pomagamy w rezerwacji hotelu wymienionego w karcie zgłoszenia po cenach promocyjnych. Inne hotele uczestnicy rezerwują samodzielnie.

W przypadku pytań, proszę kontaktować się telefonicznie lub emailem:

Jolanta Hillar-Walczak

tel.: (058) 73-56-156

e-mail: quality@mir.gdynia.pl

Pliki:

Skip to content