Kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych MIR-PIB na rok 2021

Kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych

MIR-PIB na rok 2021

  

W 2021 planuje się prowadzenie zadań, które finansowane będą:

 1. ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. ze środków pozyskanych z krajowych i międzynarodowych programów badawczych w wyniku konkursów (m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ARMiR, programy EU)
 3. z umów podpisanych z podmiotami zewnętrznymi w wyniku uczestnictwa w postępowaniach przetargowych.

 

Planowana jest także realizacja Narodowego Programu Zbierania Danych Rybackich „Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa”.

 

Ad I

Szczegółowy zakres badań będzie uzależniony od poziomu finansowania, jakie będzie uzyskane na 2021 rok. Zaplanowano prace badawcze służące efektywnej realizacji celów i zdań statutowych Instytutu w następujących obszarach:

 

 Projekty cykliczne związane z:

 1. badaniem dynamiki populacji podstawowych stad ryb eksploatowanych przez polskie rybołówstwo bałtyckie
 2. wpływem warunków hydrologicznych i pokarmowych na rekrutację wybranych gatunków ryb
 3. gospodarką rybną – ekonomiką i organizacją branży rybnej.

 

Ponadto planowana jest kontynuacja lub rozszerzenie rozpoczętych w latach ubiegłych projektów związanych z:

 1. czynnikami kształtującymi warunki bytowania ryb w ekosystemach wód przejściowych i przybrzeżnych (czynniki antropogeniczne i środowiskowe) oraz warunki funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego
 2. oceną składu populacyjnego stada śledzi południowego Bałtyku.
 3. intensywnością i ekstensywnością zarażenia pasożytami ważnych gospodarczo gatunków ryb bałtyckich na tle czynników biologicznych, czasowych i przestrzennych
 4. oceną oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie zarówno w kontekście ich kondycji, jak i przydatności do zastosowania w produkcji żywności i pasz.

 

Planowane jest także pilotażowe wdrożenie metod hodowli makroglonów w warunkach laboratoryjnych oraz badania procesów mikrobiologicznych  w Morzu Bałtyckim.

 

 

Ad II

W tym zakresie część projektów będzie projektami kontynuowanymi z roku ubiegłego, jak:

 1. Projekt dotyczący sposobów przetwarzania ryb pochodzących z akwakultury.
 2. Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich.
 3. Projekt związany z powstaniem w MIR-PIB centrum eksperymentalno- hodowlanego, które wykorzystane będzie do prac związanych z zarybianiem Zatoki Puckiej szczupakiem.
 4. Projekt związany z zastąpieniem produktów z dorsza produktami z innych gatunków ryb.
 5. Projekt dotyczący zrównoważonej uprawy wodorostów w Morzu Bałtyckim.
 6. Projekt, którego przedmiotem jest opracowanie strategii biogospodarczych na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich.
 7. Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw.
 8. Projekty związane z digitalizacją danych.

 

W roku 2021 planuje się też rozpoczęcie nowych projektów:

 1. Innowacyjne rozwiązania w zakresie kompleksowego przetwarzania szprotów i śledzi bałtyckich na cele żywnościowe.
 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb.
 3. Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i w przyszłości: łagodzenie problemu.

 

Ad III

Planowana jest kontynuacja realizacji umowy dotyczącej badań środowiska na Zatoce Puckiej, jak również zadań wynikających z podpisanej z MGMiŻŚ umowy na doradztwo naukowe dotyczące zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim. W ramach umowy eksperci MIR-PIB będą uczestniczyć w spotkaniach, weryfikować dokumenty i pomagać przy opracowywaniu instrukcji wyjazdowych.

Ponadto w ramach współpracy naukowej będą realizowane wspólne rejsy badawcze z jednostkami naukowymi z Danii, Łotwy i Estonii.

Realizowane będą także prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz projekty związane z oceną oddziaływania na środowisko dużych inwestycji, jak również inne, sukcesywnie pozyskiwane zlecenia.

 

 

Skip to content