Kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych MIR-PIB na rok 2022

W 2022 planowane jest finansowanie badań Instytutu z trzech zasadniczych źródeł:

 1. z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
 2. ze środków pozyskanych z krajowych i międzynarodowych programów badawczych
  w wyniku konkursów
  (m.in. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań
  i Rozwoju, ARiMR, programy EU)
 3. z umów podpisanych z podmiotami zewnętrznymi w wyniku uczestnictwa
  w postępowaniach przetargowych.

 

Szczegółowy zakres badań będzie uzależniony od poziomu finansowania, jakie będzie uzyskane na 2022 rok. Obecnie planowane są prace badawcze służące efektywnej realizacji celów i zdań Instytutu w następujących obszarach:

Realizacja Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich „Gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa” jako zobowiązanie Polski w stosunku do Unii Europejskiej, wynikające  z  zapisów Wspólnej Polityki Rybackiej UE.

To kluczowy projekt Instytutu dostarczający niezbędnych danych również do wielu innych projektów realizowanych przez Instytut.

 

Konieczna jest kontynuacja projektów cyklicznych związanych  z:

 • badaniem dynamiki populacji podstawowych stad ryb eksploatowanych przez polskie rybołówstwo bałtyckie
 • wpływem warunków hydrologicznych i pokarmowych na rekrutację wybranych gatunków ryb
 • gospodarką rybną – ekonomiką i organizacją branży rybnej.

 

Ponadto planowana jest kontynuacja lub rozszerzenie rozpoczętych w latach ubiegłych projektów związanych z:

 • czynnikami kształtującymi warunki bytowania ryb w ekosystemach wód przejściowych
  i przybrzeżnych (czynniki antropogeniczne i środowiskowe) oraz warunki funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego
 • oceną składu populacyjnego stada śledzi południowego Bałtyku
 • intensywnością i ekstensywnością zarażenia pasożytami ważnych gospodarczo gatunków ryb bałtyckich na tle czynników biologicznych, czasowych i przestrzennych
 • oceną oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie zarówno w kontekście ich kondycji, jak i przydatności do zastosowania w produkcji żywności i pasz.

 

  Kontynuowane  będą również projekty  rozpoczęte w latach ubiegłych:

 • Projekt dotyczący sposobów przetwarzania ryb pochodzących z akwakultury.
 • Projekt związany z powstaniem w MIR-PIB centrum eksperymentalno-hodowlanego, które wykorzystane będzie do prac związanych z zarybianiem Zatoki Puckiej szczupakiem.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego na środowisko wodne poprzez innowacyjne zagospodarowanie małocennych gatunków ryb.
 • Patogenne bakterie Vibrio w wodach Morza Bałtyckiego obecnie i w przyszłości: łagodzenie problemu.
 • Program badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Wiślanego w latach 2021-2023.
 • Program badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej  w latach 2021-2023.
 • Projekty związane z digitalizacją danych.

 

W roku 2022 planuje się też rozpoczęcie projektu związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami przy pakowaniu produktów rybnych. Ponadto Instytut podejmie działania związane z możliwością uzyskania finansowania na projekt związany z tematyką selektywności połowu, ukierunkowany na zmniejszenie przyłowu dorsza oraz na zintensyfikowanie zbioru danych ichtiologicznych i środowiskowych w strefie przybrzeżnej.

Planowana jest też kontynuacja zadań wykonywanych na rzecz GIOŚ w odniesieniu do monitoringu ichtiofauny.

Ponadto w ramach współpracy naukowej będą realizowane wspólne rejsy badawcze z jednostkami naukowymi z Danii, Łotwy i Estonii.

Realizowane będą także prace związane z oceną oddziaływania na środowisko dużych inwestycji, jak również inne, sukcesywnie pozyskiwane zlecenia.

Skip to content