Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2023-2026

MIR-PIB w sposób ciągły prowadzi działalność w zakresie swoich zadań statutowych, obejmującą prowadzenie badań naukowych i działalność ekspercką, a także edukacyjną na rzecz rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury oraz ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Uwzględniając nowe wyzwania stojące przed nauką i administracją rządową sformułowane m.in. w  Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 oraz w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w Europejskim Zielonym Ładzie, takie jak „Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów środowiska” oraz „Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom”, określa się następujące perspektywiczne kierunki działalności MIR-PIB:

1. Rybołówstwo i zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami morza

Wraz z przystąpieniem Polski do UE, polskie rybołówstwo zostało objęte Wspólną Polityką Rybołówstwa. MIR-PIB będzie uczestniczył w tym procesie bezpośrednio poprzez:

gromadzenie i analizę połowowych i ekonomicznych danych dotyczących funkcjonowania krajowego rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego w celu wsparcia doradztwa naukowego w zakresie zarządzania zasobami, w tym w ramach wspólnej polityki rybołówstwa UE

 1. doskonalenie modeli służących do prognozowania dynamiki stad ryb bałtyckich
 2. udział w pracach ICES
 3. realizację doradztwa dla administracji związanego z oceną stanu zasobów ważnych gospodarczo gatunków ryb, realizacją Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, oceną efektywności rybołówstwa morskiego i przetwórstwa rybnego, a także innych zleceń zgodnie z bieżącymi potrzebami ministra właściwego ds. rybołówstwa.

Ponadto MIR-PIB będzie prowadził wielodyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe służące:

 1. wdrażaniu ekosystemowego podejścia do zarządzania żywymi zasobami Morza Bałtyckiego
 2. ograniczania negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystem
 3. poznaniu wpływu zmian klimatu oraz czynników antropogenicznych na stan siedlisk, warunki dla rekrutacji oraz warunki pokarmowe dla ichtiofauny.

Jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed rybołówstwem jest dostosowanie modelu zarządzania do dynamicznie zachodzących zmian w środowisku. Proces ten musi gwarantować zarówno zrównoważone korzystanie z żywych zasobów w perspektywie długoterminowej, jak i uwzględniać społeczno-ekonomiczne aspekty związane z wykonywaniem rybołówstwa. Dlatego działalność MIR-PIB będzie ukierunkowana na dostarczanie naukowych podstaw do dostosowywania modelu zarządzania rybołówstwem do bieżących wyzwań, jak również na wspieranie dialogu społecznego.

2. Ochrona ekosystemów wodnych i bioróżnorodności

Ochrona ekosystemów wodnych i bioróżnorodności zajmuje istotne miejsce w wielu dokumentach strategicznych przyjętych na poziomie międzynarodowym i krajowym.

W sposób praktyczny działania w zakresie ochrony ekosystemów wodnych są na szczeblu UE realizowane m.in. poprzez implementację dwóch dyrektyw, których celem jest poprawa i docelowo osiągnięcie dobrego stanu środowiska. Są to Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej (RDSM) oraz Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). RDSM odnosi się do zrównoważonego wykorzystania mórz wraz z zachowaniem ekosystemów morskich w stanie jak najmniej zmienionym. RDW dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych i obejmuje wody śródlądowe oraz przejściowe i przybrzeżne.

Działania MIR-PIB w tym obszarze będą ukierunkowane w głównej mierze na realizację RDSM określającej 11 deskryptorów stanu oraz presji, służących do oceny stanu środowiska morskiego i będą obejmowały:

 1. gromadzenie danych w zakresie wskaźników
 2. prace badawcze mające na celu rozwój wskaźników i opracowywanie wartości referencyjnych do oceny stanu wód
 3. wsparcie administracji poprzez zapewnienie obsługi merytorycznej oraz konsultacji dokumentacji technicznej i merytorycznej związanej z realizacją RDSM i RDW.

Aktywność MIR-PIB w odniesieniu do tego obszaru będzie się ponadto wyrażała poprzez prowadzenie wspólnie z środowiskiem rybackim wielodyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych działań ukierunkowanych na:

 1. poprawę efektywności zarybień oraz doskonalenie metod badania tej efektywności
 2. poprawę selektywności narzędzi i technik połowowych oraz redukcję przyłowów zwierząt chronionych oraz przyłowu gatunków, na które połów nie jest ukierunkowany i ryb niewymiarowych
 3. poprawę możliwości diagnozowania stanu środowiska morskiego poprzez opracowanie wysoko efektywnych technik analitycznych opartych o nowoczesne metodyki analityczne (m.in. metody genetyczne oparte o sekwencjonowanie nowej generacji, zastosowanie biowskaźników)
 4. poprawę efektywności analizy danych z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych (boinformatyka) i narzędzi IT
 5. poszukiwania nowych wskaźników, które ostrzegałyby o możliwości wystąpienia nagłych zjawisk negatywnych w środowisku
 6. edukację dotyczącą ochrony środowiska morskiego i zrównoważonego korzystania z zasobów.

3. Błękitna Gospodarka oraz Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Błękitna Gospodarka oraz Gospodarka Obiegu Zamkniętego wymagają tworzenia innowacyjnych procesów, ukierunkowanych na inteligentne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie zasobooszczędności, neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Aktywność MIR-PIB w odniesieniu do tego obszaru będzie wyrażana/wyrażona poprzez prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych działań ukierunkowanych na:

 1. poprawę wykorzystania potencjału mórz i oceanów przez przemysł przy jednoczesnej ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu, w tym zbadanie możliwości rozwoju akwakultury morskiej w powiązaniu z działalnością farm wiatrowych na Bałtyku
 2. umożliwienie rzetelnej oceny znaczenia i usług, jakie ekosystemy morskie dostarczają społeczeństwu
 3. ocenę skutków planowanych dużych inwestycji na obszarach morskich
 4. wzmocnienie współpracy z środowiskiem rybackim w zakresie promocji wykorzystania zasobów lokalnych oraz promocję gospodarki obiegu zamkniętego
 5. tworzenie nowych, atrakcyjnych produktów turystycznych dla obszarów nadmorskich.

4. Bezpieczeństwo żywnościowe

Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego wiąże się nie tylko z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości pożywienia, ale także z dbałością o wysoką jego jakość w kontekście zdrowia konsumentów oraz osiągalność cenową. Żywność pochodzenia morskiego odgrywa ważną, pozytywną rolę w diecie człowieka ze względu na obecność unikalnych substancji, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu ludzkiego, a produkowane są w znaczących ilościach tylko przez ekosystemy wodne. W tym kontekście do bezpieczeństwa żywnościowego odnosi się cała działalność Instytutu mająca na celu zapewnienie zrównoważonego korzystania z żywych zasobów mórz. Ponadto aktywność MIR-PIB w odniesieniu do tego obszaru będzie wyrażała się poprzez prowadzenie wielodyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych działań ukierunkowanych na:

 1. doskonalenie technologii i poszukiwania nowych surowców dla przemysłu
 2. wsparcie lokalnych producentów poprzez badania rynku i pomoc w budowaniu krótkich łańcuchów dostaw
 3. zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów rybnych.

Ponadto MIR-PIB będzie wspierał działalność przetwórców ryb poprzez prowadzenie szkoleń i świadczenie usług.

Skip to content