„Pierwsze Warsztaty Eksperckie HELCOM ds. projektu BALTFIMPA” (13-14.11. 2012 r.) „VIII Rybacko-Środowiskowe Forum Bałtyckie (HELCOM)” (14-15.11. 2012 r.)

„Pierwsze Warsztaty Eksperckie HELCOM ds. projektu BALTFIMPA” (13-14.11. 2012 r.) „VIII Rybacko-Środowiskowe Forum Bałtyckie (HELCOM)” (14-15.11. 2012 r.)

W listopadzie 2012 r., w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni (MIR-PIB) odbyły się dwie, następujące po sobie, międzynarodowe narady robocze zorganizowane przez Sekretariat Komisji Helsińskiej (HELCOM) i Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie (DR MRiRW). Lokalnym gospodarzem i współorganizatorem „Pierwszych Warsztatów Eksperckich HELCOM ds. projektu BALTFIMPA” (13-14.11. 2012 r.) i „VIII Rybacko-Środowiskowego Forum Bałtyckiego (HELCOM)” (14-15.11. 2012 r.) był MIR-PIB. Współprzewodniczącymi pierwszej narady byli – K. Kamińska – przedstawicielka DR MRiRW i dr Ch. v. Dorrien – pracownik Instytutu Von-Thuenen-Institute for Baltic Sea Fisheries w Rostocku, a drugiej narady – K. Kamińska i dr Ch. Pusch – pracownik Niemieckiej Federalnej Agencji ds. Ochrony Przyrody. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komitetu Sterującego projektem Baltfimpa, z Polski – K. Kamińska (DR MRiRW) i W. Grygiel (lokalny współorganizator obydwu narad z ramienia MIR-PIB).

W trakcie „Warsztatów” prezentowano wnioski z innych narad roboczych i konferencji zorganizowanych w II połowie 2012 r., a dotyczących pilnych prac Sekretariatu HELCOM, np. wprowadzenia w 2013 r. „Ogólnego Narzędzia Systemowego”. „Narzędzie” ma stanowić platformę współpracy pomiędzy HELCOM a rybołówstwem bałtyckim w zakresie wymiany informacji, opracowania dokumentów i strategii działań zmierzających do minimalizacji negatywnego wpływu profesjonalnych narzędzi połowów ryb na siedliska i gatunki chronione w Bałtyku. W trakcie obrad pozytywnie oceniono końcowy etapu składania wniosków przez Polskę, Finlandię, Szwecję i Sekretariat Komisji Helsińskiej o dofinansowanie przez Unię Europejską realizacji wielkoskalowego projektu badawczego BALTFIMPA Life+ pn. „Gospodarowanie Rybołówstwem w Bałtyckich Morskich Obszarach Chronionych”. Projekt ten ukierunkowany jest na opracowanie strategii zarządzania zrestrukturyzowanym rybołówstwem w wyznaczonych rejonach NATURA-2000, a praktycznie m.in. na testowaniu nowych pro-ekologicznych narzędzi połowów ryb. W odniesieniu do Polski będą to „klatki dorszowe” o bokach z usztywnionej tkaniny sieciowej wraz z zainstalowanymi odstraszaczami akustycznymi, mającymi wyeliminować przyłów ssaków i ptaków morskich.

„Forum” stanowi platformę współpracy pomiędzy Komisją Helsińską (ochrona środowiska) a profesjonalnym rybołówstwem i ma na celu wymianę informacji i opracowanie strategii prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji zasobów ryb (stosowanych narzędzi połowów) na gatunki i siedliska oraz zapewnienie współpracy w ramach planów ochrony, odnowienia zasobów i zarządzania gatunkami ryb dwuśrodowiskowych w Bałtyku. Powstała propozycja utworzenia przy HELCOM grupy eksperckiej ds. koordynacji działań z zakresu ochrony ryb wędrownych (łososiowatych) w rzekach. Jednym z analizowanych zagadnień była ocena stan wiedzy i działań dotyczących zagubionych (porzuconych) w morzu sieci rybackich i śmieci pochodzących z lądu i statków, w kontekście ich negatywnego wpływu na środowisko Bałtyku oraz pilnej potrzeby utylizacji na lądzie. W latach 2014-2015 planowane są istotne zmiany strukturalne w ocenie zasobów ryb (współudział ekspertów z HELCOM) i ich eksploatacji, tj. wprowadzenie zakazu usuwania ryb z gatunków niecelowych i niewymiarowych (poniżej wymiaru ochronnego, handlowego) za burtę statków operujących na łowiskach bałtyckich.

no images were found

Skip to content