Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko ADIUNKTA (1) w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Gdynia, 11 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego –

Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

 

INSTYTUCJA: MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: ADIUNKT 1 W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA

DYSCYPLINA NAUKOWA: RYBACTWO

DATA OGŁOSZENIA:11.04.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.05.2022

LINK DO STRONY: www.mir.gdynia.pl

SŁOWA KLUCZOWE: HYDROLOGIA, RYBACTWO

Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie:
  1. oceanografii fizycznej, w szczególności hydrologii morskiej
  2. geologii i geomorfologii dna morskiego i strefy brzegowej, w tym badań osadów dennych
  3. sozologii, w szczególności w zakresie badań zanieczyszczeń odpadami dna i brzegu morskiego
  4. planowania i kierowania pracami badawczymi w w/w zakresie, w tym planowanie i  kierowanie wielodniowymi rejsami badawczymi
  5. opracowywania i archiwizacji wyników

Doświadczenie w pracach międzynarodowych grup roboczych (np. ICES, HELCOM) lub podobnych gremiów, będzie dodatkowym atutem

 1. Dorobek naukowy w zakresie oceanografii fizycznej, w szczególności hydrologii morskiej oraz geologii i sozologii morza mierzony liczbą publikacji naukowych, ich jakością (punkty MNiSW) oraz liczbą cytowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych publikacji w których kandydat pierwszym, drugim lub korespondencyjnym autorem;
 2. Aktywność naukowa w zakresie oceanografii fizycznej, w szczególności hydrologii morskiej oraz geologii i sozologii morza mierzona liczbą wystąpień na konferencjach naukowych, krajowych i  zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osobiście wygłaszanych referatów na konferencjach zagranicznych, oraz udziałem w pracach międzynarodowych grup roboczych
 3. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i  rybactwo
 4. Doświadczenie w pracy na statkach naukowo – badawczych i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), w tym doświadczenie w kierowaniu wielodniowymi rejsami badawczymi, warunki zdrowotne umożliwiające wykonywanie takich prac i uzyskanie Morskiego Świadectwa Zdrowia
 5. Posiadanie Morskiego Świadectwa Zdrowia, szkoleń STCW, książeczki żeglarskiej i  uprawnień młodszego marynarza będą dodatkowymi atutami
 6. Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem;

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa
w zakresie oceanografii fizycznej, w szczególności hydrologii morskiej oraz geologii i sozologii morza. Wymagane będą:

 1. twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych
  i rozwojowych;
 2. udział w pracach terenowych, w szczególności udział w rejsach badawczych na pokładach małych jednostek i dużych statków naukowo – badawczych oraz kierowanie dużymi, wielodniowymi rejsami na statkach naukowo – badawczych
 3. podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych;
 4. kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi;
 5. upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 6. udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
  1. informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu,
  2. informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem ich źródła finasowania i  roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie oceanografii fizycznej, w szczególności hydrologii morskiej oraz geologii i sozologii morza
  3. lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej Listy czasopism MNiSW, z podaną liczbą cytowań i wyliczonym indeksem Hirscha. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę SCOPUS
  4. informacja o udziale w konferencjach naukowych, z wyszczególnieniem referatów i  posterów;
  5. informacja o odbytych rejsach na statkach naukowo – badawczych (z podaniem nazwy i  bandery statku) i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), z podaniem akwenu i  szacunkowej liczby dni w morzu, w tym informacje o kierowaniu takimi rejsami
  6. informacja o odbytych stażach naukowych;
  7. informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
  8. deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika  i  rybactwo
 2. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia
 4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego
 5. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy oraz deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 1 W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”
 • lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 1 W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”

 • Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 maja 2022 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17 maja 2022r.
 • Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.
 • Prosimy o dodanie na końcu CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content