Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB

Gdynia, dnia 24.03.2022 r.

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym.

 

 Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi

 1. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo lub nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie ekonomiki i organizacji sektora rybnego w szczególności w obszarach:
 3. technologii przetwórstwa rybnego, zagospodarowania surowców rybnych i surowców odpadowych na produkty spożywcze i paszowe, opracowywania prototypowych produktów rybnych, gospodarki cyrkularnej biozasobami;
 4. badań społecznych, w tym w podmiotach sektora rybnego;
 5. badań laboratoryjnych dotyczących cech morfometrycznych i przydatności technologicznej ryb oraz przechowalnictwa surowców i produktów rybnych;
 6. opiniowania i analiz aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia wodnego, a także opiniowania nazewnictwa gatunków organizmów wodnych;
 7. prac badawczych i przemysłowych w zakresie identyfikowalności surowców i produktów rybnych.
 8. Dorobek naukowy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego (w tym identyfikowalności), certyfikacji i ekonomiki produkcji w sektorze rybnym mierzony liczbą publikacji i rozdziałów w monografiach naukowych, ich jakością (punkty MNiSW) i liczbą cytowań.
 9. Aktywność naukowa w zakresie jakości, przydatności technologicznej oraz bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego, wymagań weterynaryjnych dla przetwórstwa ryb o różnej skali produkcji, certyfikacji i ekonomiki produkcji w sektorze rybnym mierzona liczbą wystąpień i posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 10. Kreatywność mierzona liczbą złożonych aplikacji o projekty oraz liczbą realizowanych projektów.
 11. Efekty finansowe prowadzonych prac naukowo-badawczych mierzone liczbą pozyskanych projektów i ich wartością.
 12. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowo-badawczymi. Doświadczenie w kierowaniu zespołami zadaniowymi z zakresu badań laboratoryjnych i prac w warunkach przemysłowych dotyczących żywności pochodzenia wodnego. Liczba kierowanych projektów, w tym realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi oraz finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu.
 13. Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych związanych z technologią żywności.
 14. Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów sektora rybnego.
 15. Doświadczenie w opracowywaniu patentów i norm dotyczących sektora rybnego.
 16. Doświadczenie w redakcji monografii naukowych.
 17. Warunki zdrowotne umożliwiające pracę na jednostkach pływających potwierdzone Morskim Świadectwem Zdrowia. Ukończone szkolenie ITR będzie dodatkowym atutem.
 18. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.
 19. Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
 20. Prawo jazdy kategorii B i mobilność wysoce wskazane.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa w zakresie ekonomiki i organizacji sektora rybnego oraz technologii przetwórstwa organizmów wodnych, analizy i opiniowania aktów prawnych i dokumentów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa ryb, działalności eksperckiej w obszarze normalizacji zagadnień z sektora rybnego a także popularyzacja efektów badań poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych i branżowych. Miejscem pracy będzie MIR-PIB w Gdyni. Wymagane będą:  

 1. Twórcza działalność naukowa i badawcza, polegająca na racjonalizacji problemów naukowych i rozwojowych branży rybnej.
 2. Praca w laboratorium technologicznym, z możliwością prowadzenia badań eksperymentalnych, tworzeniem prototypów żywności.
 3. Udział w badaniach społecznych, terenowych pracach badawczych, w tym w warunkach morskich i przemysłowych.
 4. Podejmowanie starań o pozyskiwanie funduszy na realizację projektów naukowych i badawczych.
 5. Kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami naukowymi i badawczymi.
 6. Praca w krajowych i międzynarodowych zespołach projektowych.
 7. Upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym.
 8. Udział w organizacjach międzynarodowych i pracach międzynarodowych grup eksperckich.
 9. Organizacja szkoleń, seminariów, spotkań projektowych.
 10. Mobilność ułatwiająca wyjazdy poza siedzibę MIR-PIB w Gdyni.

 

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
 2. informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu,
 3. informacja o udziale w projektach naukowych i badawczych (krajowych i międzynarodowych), z podaniem ich źródła finasowania, czasu trwania, i roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie jakości, bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego (w tym identyfikowalności), ekonomiki produkcji w sektorze rybnym, normalizacji w obszarze znakowania produktów rybnych.
 4. Informacja o złożonych aplikacjach projektowych i wartości aplikowanych środków.
 5. lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej listy czasopism MNiSW. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę ORCID oraz inne wiarygodne źródła,
 6. informacja o udziale w konferencjach, z wyszczególnieniem referatów i posterów,
 7. informacja o ewentualnych odbytych stażach naukowych, kursach, szkoleniach itd.,
 8. informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach,
 9. informacja o uzyskanych patentach, opracowanych normach, przygotowanych opiniach,
 10. informacja o członkostwie w organizacjach krajowych i międzynarodowych związanych z technologią żywności,
 11. deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.
 12. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 13. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia.
 14. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 1 W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ” lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 1 W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ”

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.04.2022 r.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2022 r.
 3. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content