Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego-PIB

Gdynia, dnia 24.03.2022

 

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym.

 

Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie ekonomiki i funkcjonowania rybołówstwa morskiego, jego infrastruktury, akwakultury oraz działalności organizacji rybackich a także procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w branży rybnej ze szczególnym uwzględnieniem:
 3. struktur i zasad funkcjonowania rybactwa, akwakultury, infrastruktury rybackiej; organizacji rybactwa tj. zrzeszeń producentów oraz lokalnych grup rybackich w Polsce i Europie a także znajomości parametrów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych funkcjonowania tych obszarów;
 4. regulacji prawnych sektora rybnego na szczeblu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz krajowych programów operacyjnych dla rybactwa;
 5. metod i technik ekonomizacji procesów połowowych, wyładunkowych, przetwórczych i dystrybucji w rybactwie i akwakulturze, miar i wskaźników ekonomicznych opisujących działalność sektora rybackiego w wymiarze operacyjnym, rynkowym, finansowym i społecznym;
 6. badań i aktywności społecznych w regionach rybackich, badań rynkowych popytu i podaży ryb i produktów rybnych w Polsce i za granicą, postaw konsumenckich i trendów rynkowych, tworzenia innowacyjnych, zbieżnych z polityką błękitnej gospodarki i zielonego ładu, koncepcji i strategii rozwoju lokalnych społeczności związanych z rybactwem.
 7. Dorobek naukowy w zakresie ekonomiki i funkcjonowania rybołówstwa morskiego, akwakultury i oraz procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w branży mierzony liczbą publikacji naukowych (punkty MNiSW) i liczbą cytowań.
 8. Aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy i wyników badań z zakresu ekonomiki i funkcjonowania infrastruktury rybackiej, floty rybackiej, akwakultury oraz procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w branży mierzona liczbą prezentacji i wystąpień na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.
 9. Kreatywność mierzona liczbą złożonych aplikacji projektowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu w tym zrealizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 10. Efekty finansowe prowadzonych prac naukowo-badawczych (liczba pozyskanych projektów i ich wartość) w tym w szczególności na polu międzynarodowym.
 11. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowo -badawczymi. Doświadczenie w kierowaniu zespołami zadaniowymi z zakresu gospodarki cyrkularnej, konkurencyjności w sektorze rybnym, wpływu zmian klimatu na sektor i procesów społecznych w regionach nadmorskich mierzone liczbą kierowanych projektów, w tym realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 12. Działalność ekspercka potwierdzona pracami na rzecz instytucji krajowych i międzynarodowych. Udział w raportach, opiniach i ocenach ewaluacyjnych dokumentów programowych, strategii dotyczących sektora rybackiego.
 13. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach branżowych.
 14. Warunki zdrowotne umożliwiające pracę na jednostkach pływających potwierdzone Morskim Świadectwem Zdrowia. Ukończone szkolenie ITR będzie dodatkowym atutem.
 15. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.
 16. Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
 17. Prawo jazdy kategorii B i mobilność wysoce wskazane.

 

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa w zakresie ekonomiki i funkcjonowania rybołówstwa morskiego i jego infrastruktury, akwakultury oraz działalności organizacji rybackich a także procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w branży rybnej tj:

 1. Twórcza działalność naukowa, polegająca na racjonalizacji problemów naukowych i rozwojowych.
 2. Praca z wykorzystaniem systemów komputerowych oraz organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi, w tym zespołami międzynarodowymi.
 3. Udział w pracach terenowych, w tym w warunkach morskich i przemysłowych.
 4. Podejmowanie starań o pozyskiwanie funduszy na realizację projektów naukowych i badawczych.
 5. Kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami naukowymi i badawczymi.
 6. Praca w krajowych i międzynarodowych zespołach projektowych.
 7. Upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym.
 8. Udział w organizacjach i pracach międzynarodowych grup eksperckich.
 9. Mobilność ułatwiająca wyjazdy poza siedzibę MIR-PIB w Gdyni.

 

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
  • informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu,
  • informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem źródła ich finasowania, roli w projekcie z wyszczególnieniem projektów w zakresie ekonomiki i funkcjonowania infrastruktury rybackiej oraz procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w branży, wyszczególnienie projektów międzynarodowych oraz roli w projektach (w tym ról kierowniczych),
  • Informacja o złożonych aplikacjach projektowych, w tym międzynarodowych,
  • lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej listy czasopism MNiSW. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę ORCID i inne wiarygodne źródła.
  • informacja o udziale w konferencjach, z wyszczególnieniem referatów i posterów,
  • informacja o przeprowadzonych badaniach terenowych (grupy focusowe, badania rynkowe, wywiady, wizje lokalne, obserwacje itd.),
  • informacja o odbytych stażach naukowych, kursach, szkoleniach itd.,
  • informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach,
  • deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

 

 1. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia.
 3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.
 4. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 2 W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ” lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA 2 W ZAKŁADZIE EKONOMIKI RYBACKIEJ”

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.04.2022 r.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2022 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content