Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB

Gdynia, dnia 01.07.2020

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym.

I. Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi:
1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub nauk o Ziemi w zakresie oceanologii.
2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie:

a. biologii i ekologii bezkręgowych organizmów morskich;
b. prowadzeniu badań eksperymentalnych dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych (np. pole elektromagnetyczne, temperatura, zasolenie, natlenienie, zakwaszenie wody) na faunę morską (bezkręgowce oraz wczesne stadia rozwojowe ryb);
c. w planowaniu i praktycznym prowadzeniu badań terenowych i laboratoryjnych, w tym badań eksperymentalnych z wykorzystaniem zamkniętych układów akwariów lub systemów RAS oraz opracowywaniu wyników i przygotowywaniu publikacji;
d. badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim.

3. Dorobek naukowy w zakresie biologii i ekologii bezkręgowych organizmów morskich, badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na faunę morską, w tym badań dotyczących obecności mikroplastików mierzony liczbą publikacji naukowych, ich jakością (punkty MNiSW) oraz liczbą cytowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych publikacji w których kandydat pierwszym, drugim lub korespondencyjnym autorem.
4. Aktywność naukowa w zakresie biologii i ekologii bezkręgowych organizmów morskich, badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na faunę morską, w tym badań dotyczących obecności mikroplastików mierzona liczbą wystąpień na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osobiście wygłaszanych referatów na konferencjach zagranicznych.
5. Kreatywność mierzona liczbą kierowanych projektów badawczych, oraz złożonych aplikacji o duże projekty (np. NCN, NCBiR, granty europejskie), w tym realizowanymi we współpracy z partnerami zagranicznymi.
6. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.
7. Uprawnienia do wykonywania prac eksperymentalnych na zwierzętach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 08.0-5.2015 poz. 628).
8. Doświadczenie w pracy na statkach naukowo – badawczych i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), warunki zdrowotne umożliwiające wykonywanie takich prac i uzyskanie Morskiego Świadectwa Zdrowia.
9. Posiadanie Morskiego Świadectwa Zdrowia, szkoleń STCW, książeczki żeglarskiej i uprawnień młodszego marynarza będą dodatkowymi atutami.
10. Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem.

II. Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć.
Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa
w zakresie biologii i ekologii organizmów morskich, w szczególności prowadzenie badań eksperymentalnych dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych (zakwaszanie wody, pole elektromagnetyczne, temperatura, zasolenie, natlenienie, zanieczyszczenie mikroplastikami) na faunę morską (bezkręgowce) oraz wczesne stadia rozwojowe ryb. Wymagane będą:
1. Twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych
i rozwojowych.
2. Praca z wykorzystaniem akwaryjnych systemów eksperymentalnych, w tym prowadzenie eksperymentów na zwierzętach.
3. Udział w pracach terenowych, w tym udział w rejsach badawczych na pokładach małych jednostek i dużych statków naukowo – badawczych (rejsy wielodniowe).
4. Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych.
5. Kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi.
6. Upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
7. Udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:

a. informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu;
b. informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem ich źródła finasowania i roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie biologii i ekologii bezkręgowych organizmów morskich i prowadzeniu badań eksperymentalnych dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na faunę morską (bezkręgowce oraz wczesne stadia rozwojowe ryb) oraz badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim;
c. lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej Listy czasopism MNiSW, z podaną liczbą cytowań i wyliczonym indeksem Hirscha. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę SCOPUS;
d. informacja o udziale w konferencjach naukowych, z wyszczególnieniem referatów i posterów;
e. informacja o odbytych rejsach na statkach naukowo – badawczych (z podaniem nazwy i bandery statku) i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), z podaniem akwenu i szacunkowej liczby dni w morzu;
f. informacja o odbytych stażach naukowych;
g. informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach;
h. deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

2. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia.
4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.
5. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”
lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”

2. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31/08/2020r.

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15/09/2020 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.

VII. Klauzula informacyjna dla kandydatów.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.

Skip to content