Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB

Gdynia, 11 kwietnia 2022 r.

Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

 

INSTYTUCJA: MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: ASYSTENT W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA

DYSCYPLINA NAUKOWA: RYBACTWO

DATA OGŁOSZENIA:11.04.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.05.2022

LINK DO STRONY: www.mir.gdynia.pl

SŁOWA KLUCZOWE: BIOLOGIA, OCEANOGRAFIA, RYBACTWO

Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi

 1. Ukończone studia wyższe z zakresu biologii, oceanografii biologicznej lub rybactwa, co najmniej tytuł zawodowy magistra
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie:
  1. badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim, w  tym doświadczenie w zbieraniu prób do oznaczeń mikroplastików, laboratoryjnej ekstrakcji zanieczyszczeń oraz analizie prób
  2. prowadzenia badań eksperymentalnych dotyczących wpływu czynników środowiskowych   antropogenicznych (np. mikroplastiki, pole elektromagnetyczne, nanomateriały, temperatura, zasolenie, natlenienie, zakwaszenie wody) na faunę morską (bezkręgowce oraz wczesne stadia rozwojowe ryb)
  3. planowania oraz prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych; w tym badań eksperymentalnych z wykorzystaniem zamkniętych układów akwariów lub systemów RAS
  4. doświadczenie w zakresie prac z zakresu rozrodu i hodowli ryb będzie dodatkowym atutem
 3. Dorobek naukowy w zakresie badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i  środowisku morskim oraz badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i  antropogenicznych na faunę morską, mierzony liczbą publikacji naukowych, ich jakością (punkty MNiSW) oraz liczbą cytowań, ze szczególnym uwzględnieniem tych publikacji w których kandydat jest pierwszym, drugim lub korespondencyjnym autorem;
 4. Aktywność naukowa w zakresie badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim oraz badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i  antropogenicznych na faunę morską, mierzona liczbą wystąpień na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osobiście wygłaszanych referatów
 5. Kreatywność mierzona liczbą kierowanych projektów badawczych, oraz złożonych aplikacji o  projekty badawcze (np. NCN, NCBiR, granty europejskie), w tym realizowanymi we współpracy z partnerami zagranicznymi;
 6. Uprawnienia do wykonywania prac eksperymentalnych na zwierzętach zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z  wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (D.U. 08.0-5.2015 poz. 628)
 7. Doświadczenie w pracy na statkach naukowo – badawczych i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), warunki zdrowotne umożliwiające wykonywanie takich prac i uzyskanie Morskiego Świadectwa Zdrowia
 8. Posiadanie Morskiego Świadectwa Zdrowia, szkoleń STCW, książeczki żeglarskiej i uprawnień młodszego marynarza będą dodatkowymi atutami
 9. Dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem;

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa
w zakresie badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim oraz badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na faunę morską, Wymagane będą:

 1. twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych
  i rozwojowych;
 2. praca z wykorzystaniem akwaryjnych systemów eksperymentalnych, w tym prowadzenie eksperymentów na zwierzętach
 3. udział w pracach terenowych, w tym udział w rejsach badawczych na pokładach małych jednostek i dużych statków naukowo – badawczych (rejsy wielodniowe)
 4. podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych;
 5. kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi;
 6. upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
  1. informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu,
  2. informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem ich źródła finasowania i roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie badań dotyczących obecności mikroplastików w organizmach i środowisku morskim oraz badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych i antropogenicznych na faunę morską,
  3. lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg obowiązującej Listy czasopism MNiSW, z podaną liczbą cytowań i wyliczonym indeksem Hirscha. Lista musi być przygotowana w oparciu o bazę SCOPUS
  4. informacja o udziale w konferencjach naukowych, z wyszczególnieniem referatów i posterów;
  5. informacja o odbytych rejsach na statkach naukowo – badawczych (z podaniem nazwy i bandery statku) i małych jednostkach pływających (łodzie, kutry), z  podaniem akwenu i szacunkowej liczby dni w morzu
  6. informacja o odbytych stażach naukowych;
  7. informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
  8. deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo
 2. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających pozostałe wymagane uprawnienia
 4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego
 5. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy oraz deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”
 • lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):
  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA”
 • Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 maja 2022 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17 maja 2022r.
 • Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.
 • Prosimy o dodanie na końcu CV następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.
Skip to content