Konkurs na stanowisko profesora MIR-PIB w Zakładzie Technologii I Mechanizacji Przetwórstwa

Gdynia, dnia 24.03.2022

 

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS

NA STANOWISKO PROFESORA MIR-PIB

W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII I MECHANIZACJI PRZETWÓRSTWA

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. 

Wymagania/kryteria stawiane kandydatowi:

 1. Co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia lub nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.
 2. Doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą w zakresie:
  • technologii przetwórstwa ryb;
  • reologii i właściwości fizycznej żywności; dodatkowym atutem będzie doświadczenie dotyczące żywności pochodzenia morskiego;
  • prowadzeniu badań w zakresie budowy i eksploatacji maszyn przemysłu spożywczego; dodatkowym atutem będzie doświadczenie dotyczące przetwórstwa ryb;
  • w planowaniu i praktycznym prowadzeniu badań dotyczących racjonalnego wykorzystania surowców i produktów ubocznych w przemyśle spożywczym; dodatkowym atutem będzie doświadczenie dotyczące przemysłu przetwórstwa ryb;
  • zastosowania metod numerycznych w badaniach i optymalizacji procesów w przemyśle spożywczym;
  • doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi lub wdrożeniowymi.

 

 1. Dorobek naukowy w zakresie technologii żywności oraz mechanizacji przetwórstwa mierzony liczbą publikacji naukowych, ich jakością (punkty wg listy MNiSW/MNiE) w okresie ostatnich siedmiu lat.
 2. Dorobek naukowy w zakresie technologii żywności oraz mechanizacji przetwórstwa mierzony liczbą patentów, wynalazków, wdrożeń oraz liczbą nagród/wyróżnień przyznanych podczas wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej.
 3. Aktywność naukowa w zakresie technologii żywności oraz mechanizacji przetwórstwa mierzona liczbą wystąpień na konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, aktywnym udziałem w organizacjach, liczbą wykonanych recenzji rozpraw doktorskich, oraz liczbą rozpraw doktorskich w których kandydat pełnił funkcję promotora.
 4. Kreatywność mierzona liczbą kierowanych projektów badawczych, oraz udziałem w projektach badawczych.
 5. Współpraca z zespołami międzynarodowymi, potwierdzona wspólnymi publikacjami lub odbytymi stażami zagranicznymi.
 6. Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym będzie dodatkowym atutem.
 7. Gotowość do zadeklarowania prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.
 8. Dobra znajomość języka polskiego.

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa w zakresie technologii żywności oraz mechanizacji przetwórstwa ryb. Wymagane będą:

 • twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych;
 • podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i wdrożeniowych;
 • kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje, patenty oraz aktywny udział w życiu naukowym;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym i organizacyjnym:
 • informacja o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu;
 • informacja o udziale w projektach badawczych, z podaniem ich źródła finasowania i roli w projekcie, z wyszczególnieniem projektów w zakresie technologii żywności i mechanizacji przetwórstwa spożywczego;
 • lista publikacji naukowych, wraz z punktacją wg listy czasopism MNiSW/MNiE zgodnie z rokiem publikacji;
 • informacja o referatach wygłaszanych na konferencjach naukowych;
 • informacja o odbytych stażach naukowych;
 • informacja o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach;
 • deklaracja gotowości prowadzenia badań w dziedzinie nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@mir.gdynia.pl z tematem „Konkurs na stanowisko PROFESORA MIR-PIB W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII I MECHANIZACJI PRZETWÓRSTWA” lub pocztą na adres (decyduje data wpływu):

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko PROFESORA MIR-PIB W ZAKŁADZIE TECHNOLOGII I MECHANIZACJI PRZETWÓRSTWA”.

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 19.04.2022 r.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2022 r.
 3. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek Regulaminu wynagradzania MIR-PIB.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: MIR-PIB) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w MIR-PIB: e-mail iod@mir.gdynia.pl lub rodo@mir.gdynia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie konkursu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w MIR-PIB na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz ustawy o Instytutach Badawczych zaś w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MIR-PIB, a w szczególności członkowie komisji konkursowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od czasu zakończenia konkursu.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie na pracownika naukowego MIR-PIB, dlatego jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Podanie danych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu.

 

Skip to content