Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje Specjalisty ds. Zamówień Publicznych; miejsce pracy: Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

miejsce pracy: Gdynia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • doświadczenia zawodowego związanego z pracą w zamówieniach publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzory umów, ogłoszeń, pism ) – co najmniej 2 lata;
 • doświadczenia w prowadzeniu postępowań (powyżej i poniżej 30 000 €) finansowanych z funduszy UE oraz w jednostkach publicznych;
 • znajomości przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • znajomości zagadnień związanych z programami unijnymi, inicjatywami i funduszami oferującymi środki z funduszy UE;
 • znajomości języka angielskiego (dodatkowy atut);
 • znajomość pakietu Office (z uwzględnieniem aplikacji EXCEL);

Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa postępowania przetargowego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego wszczęcia do zawarcia umowy;
 • weryfikacja dokumentów takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach przygotowywanych procedur;
 • realizacja postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • współudział w sporządzaniu ofert do przetargów oraz uczestniczenie w przetargach po stronie potencjalnego Wykonawcy;
 • realizacja rocznego harmonogramu postępowań przetargowych;
 • sprawozdawczość i planowanie w zakresie zamówień publicznych;
 • archiwizacja dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Zastępowanie Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych i Przetargów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas określony;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 20.03.2020 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

  

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content