Otwarty konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym „Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych”

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Stypendysty w projekcie badawczym „Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Kierownik projektu: dr Patrycja Siudek

Podstawowy zakres zadań przewidziany do wykonania w projekcie przez Stypendystę:

 1. Prace w terenie przy pobieraniu próbek tj. rewizyty na stacji pomiarowej (pełna dyspozycyjność 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota). Prace wymagają systematyczności i obsługi aparatury pomiarowej zainstalowanej w zabezpieczonym miejscu na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego. Okres prac terenowych 27.05-30.09.2020.
 2. Prace laboratoryjne pod opieką doświadczonego analityka (przygotowanie próbek do analiz, analiza wagowa sączków)

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • odpowiedzialność, dobra organizacja i sumienność, systematyczność i dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytyczne podejście do oceny otrzymanych wyników;
 • wysoki stopień motywacji i zainteresowania o profilu oceanograficznym, chemicznym lub pokrewnym w ze szczególnym wskazaniem na obszar strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej;
 • podstawowa wiedza i doświadczenie w pracy laboratoryjnej (obsługa drobnego sprzętu tj. wirówka, pH-metr, waga analityczna);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na studiowanie literatury fachowej;
 • Kandydat powinien spełniać warunki regulaminowe (link Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Wymagane dokumenty:

 1. CV naukowe wraz z wykazem umiejętności przydatnych w projekcie
 2. List motywacyjny
 3. Pełna dokumentacja osiągnięć i kwalifikacji (tj. publikacje, rozdziały monografii, certyfikaty językowe, dyplomy, nagrody, staże i kursy, inne)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MIR-PIB: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 5. Dane mailowe do samodzielnego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje.

Termin i forma przyjmowania zgłoszeń:

Do 21 maja 2020 (czwartek) na adres email: psiudek@mir.gdynia.pl (dr Patrycja Siudek) podając w tytule: „konkurs stypendium NCN

Warunki przyznania stypendium naukowego:

Stypendium naukowe w wysokości 1200 PLN/miesiąc. Stypendium jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. Umowa z Kandydatem podpisana będzie na czas prac terenowych tj. 27.05.2020-30.09.2020. Stypendium zostanie przyznanie kandydatowi z najwyższą liczbą punktów na liście rankingowej. Warunkowo, zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, na wypadek rezygnacji z podpisania umowy stypendialnej przez laureata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2020.

Informacja dot. wyłonienia laureata konkursu: Nową osobą zatrudnioną w projekcie OPUS będzie Pani mgr Karolina Szewc.

Skip to content