Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej

Kierownik zadania: dr Piotr Margoński, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Głównym celem projektu było określenie rozmieszczenia i liczebności wczesnych, pelagicznych stadiów rozwojowych ryb oraz dynamiki zmian składu taksonomicznego i liczebności zooplanktonu na tle warunków hydrologicznych, z uwzględnieniem zmian długookresowych w kontekście roli tych elementów w pelagicznej części sieci troficznej Bałtyku południowego.

Badania przeprowadzone w ostatnich latach (2010-2016) dostarczyły materiału do 11 prac recenzowanych, jednego rozdziału w monografii i 4 publikacji nierecenzowanych. Stworzono również narzędzia do prezentacji uzyskanych wyników poprzez serwis WebGIS. Dane zbierane podczas wieloletniej realizacji projektu, posłużyły w 2017 roku do przygotowania dwóch manuskryptów, a ponadto stanowiły podstawę szeregu wystąpień i opracowań przygotowywanych i przedstawionych w 2017 roku.

W roku 2017 podstawowe parametry wody przy dnie, powoli powracają do stanu sprzed serii wlewów zapoczątkowanych w roku 2014. Zasolenie jest niższe niż w latach ubiegłych, chociaż wciąż wyższe niż wartości obserwowane przed wlewami. W najgłębszych partiach badanego rejonu, nie zaobserwowano warunków beztlenowych, jednak w drugiej połowie roku wartość zmierzonej tam zawartości rozpuszczonego tlenu w wodzie nie były większe od 2 ml/l, co świadczy o rozprzestrzeniającej się hipoksji.

Niezmiennie, obszarem decydującym o skuteczności rozrodu pozostaje Basen Bornholmski – jedynie bardzo ograniczone tarło dorsza odbywało się w rejonach zlokalizowanych na wschód od Głębi Bornholmskiej. Zaobserwowany w 2016 roku wzrost liczebności larw dorsza (zwłaszcza latem), wskazujący na pozytywny efekt ostatnich wlewów wód słonawych do Bałtyku, niestety nie znalazł potwierdzenia w wynikach z 2017 roku – wskazują one na spadek liczebności ikry i larw dorsza i to zarówno wiosną, jak i latem, co świadczy o stopniowym pogarszaniu się warunków hydrologicznych niezbędnych dla skutecznego rozrodu tego gatunku.

Zebrane w trakcie rejsu sierpniowego próby makrobentosu, posłużą do zaktualizowania naszej wiedzy dotyczącej składu i rozmieszczenia zoobentosu, stanowiącego potencjalną bazę pokarmową młodocianych i dorosłych ryb.

Rozmieszczenie stacji badawczych w rejsie r/v Baltica w sierpniu 2017; czarne kropki oznaczają stacje pomiarowe, czerwone trójkąty – stacje bentosowe, czerwoną linią zaznaczono przebieg głównego profilu hydrologicznego, a brązową przerywaną linią zaznaczono granicę Polskich Obszarów Morskich

 

Skip to content