Różnorodność biologiczna i produktywność makrozoobentosu w polskiej strefie południowego Bałtyku i w Zalewie Wiślanym

Kierownik zadania: dr Jan Warzocha, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Dotacja MNiSW 2017 (kontynuowany)

Celem badań było określenie długookresowych tendencji zmian (względnie stabilności) zmian różnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej oraz liczebności i biomasy makrozoobentosu w polskich strefach południowego Bałtyku oraz Zalewu Wiślanego.

Zakres prac obejmował prace terenowe, laboratoryjne i prace studyjne. Na Zalewie Wiślanym pobrano z pokładu kutra MIR-2 66 próbek na 22 stacjach, rozmieszonych na całym obszarze polskiej części zalewu. W rejonie południowego Bałtyku pobrano 129 próbek z 43 stacji, w trakcie rejsu r/v Baltica w ramach projektu „Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowej”. Zostały opracowane wszystkie próbki zgromadzone na Zalewie Wiślanym. Próbki morskie będą analizowane w roku 2018. Analizy wyników badań wykazały istotne zmiany długookresowe w strukturze taksonomicznej i biomasie makrozoobentosu  w Zatoce Puckiej oraz w Zalewie Wiślanym. W Zalewie Wiślanym stwierdzono również istotne zmiany w strukturze funkcjonalnej, w następstwie inwazji gatunków obcych.

W 2017 roku została zaakceptowana do druku w piśmie międzynarodowym jedna praca, przygotowano dwa manuskrypty prac i jedną prezentację na konferencję międzynarodową.

Długookresowe zmiany biomasy makrozoobentosu w Zatoce Puckiej

Skip to content