SAMBAH II/24 – Badanie występowania morświna populacji bałtyckiej w oparciu o monitoring akustyczny w Polskich Obszarach Morskich jako część projektu SAMBAH II

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt:

SAMBAH II/24 – Badanie występowania morświna populacji bałtyckiej w oparciu o monitoring akustyczny w Polskich Obszarach Morskich jako część projektu SAMBAH II.

Celem projektu jest pozyskanie rocznego cyklu danych akustycznych z Polskich Obszarów Morskich jako polskiego wkładu do międzynarodowego projektu SAMBAH II (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise), którego zamierzeniem jest określenie liczebności, rozmieszczenia i migracji morświna (Phocoena phocoena) populacji Bałtyku Właściwego.

W ramach realizacji polskiej części projektu planowane jest m.in.: pozyskanie danych całorocznych z minimum 42 stacji z wykorzystaniem CPOD i 15 z wykorzystaniem FPOD (stacje Państwowego Monitoringu Środowiska) w celu interkalibracji narzędzi,  kalibracja czułości detekcji in situ, pobranie prób do analizy eDNA w celu późniejszego określania koncentracji ryb jako potencjalnej bazy pokarmowej morświna, wykonanie analizy danych na potrzeby SAMBAH II tj. do poziomu częstotliwości detekcji oraz do poziomu PMŚ tj. analizy dni i minut pozytywnej detekcji dla każdego miesiąca monitoringu.

Pozwoli to na określenie częstotliwości oraz prawdopodobieństwa detekcji morświnów, miejsc sezonowej koncentracji oraz prawdopodobnych tras przemieszczania się zwierząt w okresie całego roku, a wraz z danymi z pozostałych krajów oszacowanie liczebności gatunku.

Z projektu skorzystają instytuty badawcze lub instytuty naukowe prowadzące badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

#FunduszeEuropejskiedlaRybactwa   #rybactwo   #EFMRA

Wartość projektu: 8 999 327,68 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 299 529,37 zł

 

Projekt realizowany w ramach:

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027  | www.rybactwo.gov.pl

Priorytet 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych

Działania 1.10 Gromadzenie danych rybackich

Cel operacji: Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i akwakultury lub zarządzanie tymi danymi oraz na programy badawcze i innowacyjne w tym zakresie.

 

 

Skip to content