Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów

O Sekcji

Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów odpowiedzialna jest za przygotowanie, dokumentowanie oraz realizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Do głównych zadań Sekcji należy:

  • sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych w oparciu o przewidywane potrzeby i przychody jednostek organizacyjnych MIR-PIB;
  • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi do niej, innymi obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zarządzeniami MIR-PIB;
  • wnioskowanie i udział w przygotowaniu aktualizacji regulacji wewnętrznych MIR-PIB w zakresie udzielania zamówień publicznych odpowiednio do zmieniających się przepisów;
  • czuwanie nad prawidłowością realizacji procesu udzielania zamówień publicznych, w szczególności prawidłowej agregacji zamówień w celu zastosowania właściwych procedur wyboru wykonawcy zamówienia publicznego;
  • przygotowywanie dokumentacji do realizacji postępowań o zamówienie publiczne;
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
  • nadzór nad realizacją planów zamówień publicznych i wnioskowanie o dokonanie w nim zmian;
  • wspieranie procesu przygotowywania ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, w których MIR-PIB występuje jako wykonawca;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych procedurach przetargowych wraz z przekazaniem Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
  • prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych w sprawach wymagających opinii lub decyzji Prezesa UZP.

p.o Kierownika Sekcji

Tomasz Formejster
tel. +48 587-356-362
zampub@mir.gdynia.pl

System Zamówień Publicznych MIR-PIB

http://przetargi.mir.gdynia.pl/

Skip to content