Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje Specjalisty ds. Inwestycji miejsce pracy: Gdynia

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty ds. Inwestycji

Miejsce pracy: Gdynia

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • zdolności organizacyjnych;
 • umiejętności planowania i analizowania danych;
 • umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów;
 • bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • umiejętności prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji;
 • doświadczenia w przygotowywaniu postępowań zakupowych i opracowywaniu umów;
 • doświadczenia zawodowego związanego z pracą w administracji publicznej (dodatkowy atut);
 • znajomości zagadnień związanych z rozliczaniem projektów dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych np. programami unijnymi, inicjatywami i funduszami oferującymi środki z funduszy UE (dodatkowy atut);
 • znajomości języka angielskiego (min. B2);   
 • znajomość pakietu Office (z uwzględnieniem aplikacji EXCEL);

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej/remontowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;
 • branie udziału w przygotowywaniu dokumentacji na roboty budowlane oraz usługi, do których stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz  komórkami organizacyjnymi MIR-PIB celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań;
 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług;
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów;
 • rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych dla prowadzonych zadań;
 • sporządzanie sprawozdań z rozliczenia i zakończenia inwestycji – sprawdzanie merytoryczne, opisywanie faktur i rachunków;
 • monitorowanie procesów kosztowych;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zawartych umów;
 • archiwizacja dokumentacji sekcji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas określony;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 • pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl  w terminie do dnia 08.03.2020 r.

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest MIR-PIB z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mir.gdynia.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez MIR-PIB.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content