Sonar ARIS w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym

Sonar ARIS w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym

Dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sfinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej (Decyzja nr 6462/IA/SN/2015), MIR-PIB stał się posiadaczem sonaru ARIS (Adaptive Resolution Imaging Sonar). ARIS to nowsza wersja sonaru DIDSON (Dual-frequency IDentification SONar), potocznie zwanego kamerą akustyczną. Jest to wysokiej klasy sonar wielowiązkowy  wykorzystujący fale akustyczne o wysokiej częstotliwości do obrazowania środowiska wodnego. Umożliwia on prowadzenie obserwacji przy ograniczonej widoczności optycznej, także w nocy i w mętnej wodzie, a otrzymywane obrazy zbliżone są jakością do obrazów uzyskiwanych przez kamery wideo. Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości na pojedynczych obrazach widoczne jest ciało ryby i jej kształt, natomiast robiąc serie kolejnych „zdjęć” system może zobrazować ruch obiektu. Umożliwia to obserwację, w czasie rzeczywistym lub na nagraniu cyfrowym, zachowania się ryb, bez ingerencji w ich naturalne środowisko. Urządzenia to jest w szczególności wykorzystywane do obserwacji zachowań ryb oraz do badań nad zakresem, przebiegiem i natężeniem podejmowanych przez ryby migracji. Wydaje się ono szczególnie przydatne w warunkach polskich estuariów gdzie duża mętność wody uniemożliwia stosowanie metod optycznych. Warto dodać, że poza MIR-PIB kamery akustycznej ARIS nie ma na wyposażeniu żadnej instytucji naukowo-badawczej w Polsce.

Główna tematyka planowanych przez MIR-PIB badań z wykorzystaniem sonaru ARIS:

  1. Diagnoza stref tarliskowych ryb cennych gospodarczo i/lub przyrodniczo w polskich wodach przybrzeżnych (wody Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego).
  2. Określenia przebiegu rozrodczych i pokarmowych migracji ryb pomiędzy polską strefą Bałtyku, a dopływającymi doń rzekami.
  3. Klasyfikacja siedlisk bentosowych w mętnych wodach polskich estuariów, ze szczególnym uwzględnieniem agregacji inwazyjnych gatunków małży – racicznicy zmiennej Dreissena polymorpha i nowego przybysza z Zatoki Meksykańskiej;
  4. Ocena powodzenia podejmowanych zabiegów restytucji troci i łososia oraz prób zwiększenia populacji węgorza w polskich estuariach bałtyckich.
  5. Badania zachowań tarłowych ryb (troć, sandacz, leszcz) i aktywności dobowej wybranych gatunków (suma, węgorza, sandacza).
  6. Reakcja ryb na bezpośrednio oddziałujące bodźce zewnętrzne (np. przepływające łodzie motorowe, pole elektromagnetyczne wytwarzane przez bariery stosowane prewencyjnie w celu niedopuszczenia do przedostawania się ryb do różnych obiektów).
  7. Ocena selektywności połowowej sprzętu stawnego in situ, niezależnie od warunków oświetlenia wody.

Obserwacje sonarem ARIS na rzece Płutnica – 21.05.2015

Skip to content