Rybołówstwo w kontekście – Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Rybołówstwo w kontekście – Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Do dnia 18 września 2015 r. będą trwały konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku.  Z realizacją jednego z zamierzeń priorytetowych „Rozwój energetyki odnawialnej” wiązać się będzie rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Realizacja inwestycji polegających na budowie morskich farm wiatrowych (MFW), jak i instalacji infrastruktury z nimi związanej generuje różnego rodzaju oddziaływania  na ryby znajdujące się w rejonie inwestycji i w jej sąsiedztwie. Zalicza się do nich m.in. hałas i wibracje, zawiesinę osadów, pole elektromagnetyczne, zanieczyszczenie wody i bariery mechaniczne. Ocenę oddziaływania inwestycji poprzedza się rocznym monitoringiem, której celem jest określenie liczebności i składu gatunkowego ryb występujących w obszarze planowanej inwestycji. Każde potencjalnie niekorzystne oddziaływanie na zasoby ryb, pośrednio wpływa na rybołówstwo np. poprzez zmniejszenie wydajności połowowych. Innymi czynnikami negatywnie wpływającymi na połowy mogą m.in. być wyłączenie części dotychczasowych łowisk na których zlokalizowana będzie farma z eksploatacji rybackiej i wydłużenie drogi na łowiska (konieczność omijania farmy). Niemniej doświadczenia na świecie wskazują również na pozytywne skutki dla rybołówstwa powstania tego typu inwestycji. Stwierdzono np., że gęstość ryb oraz ich larw w obszarach zamkniętych jest wyższa niż w ogólnodostępnych, co powoduje pozytywny skutek uboczny w postaci migracji ryb i larw poza obszar zamknięty (efekt „sztucznej rafy”). Morski Instytut Rybacki -PIB w Gdyni jest obecnie zaangażowany zarówno w monitoring, jak i ocenę oddziaływania na środowisko pierwszych planowanych do realizacji farm wiatrowych w Polsce.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku znajduje się na stronie: http://bip.mg.gov.pl/node/24670

Intensywność eksploatacji łowisk oraz ruch statków rybackich na tle potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych.

Skip to content