III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce” pod hasłem: „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”

III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce” pod hasłem: „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”

W dniu 10 września 2015 roku w Warszawie odbędzie się III Kongres Nauk Rolniczych. Organizatorem Kongresu Nauk Rolniczych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Kongresie przewidziany jest udział około 500 zaproszonych osób, w tym przedstawiciele nauki i doradztwa rolniczego, przedstawiciele odbiorców wyników badań, instytucji i organizacji sektora rolno-spożywczego oraz przedstawiciele Rządu RP, Sejmu i Senatu, w tym Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Ambasad akredytowanych w Polsce.

III Kongres Nauk Rolniczych jest kontynuacją poprzednich dwóch Kongresów, podczas których przedstawiciele nauki spotykali się z odbiorcami wyników badań.

Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych zorganizowany został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego, w maju 2009 roku w Puławach – kolebce nauk rolniczych Polski. Termin Kongresu zbiegł się z rocznicą pięciolecia członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nadało Kongresowi szczególnego znaczenia. Kongres odbył się pod hasłem „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” i miał na celu integrację środowiska naukowego wokół celów polityki rolnej oraz innowacyjnych rozwiązań na rzecz organizacji, technologii i techniki w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w rozwoju obszarów wiejskich.

Drugi Kongres Nauk Rolniczych odbył się w Warszawie w październiku 2011 roku. Obrady II Kongresu Nauk Rolniczych wskazały propozycje strategicznych programów badawczych, nakierowanych na poprawę efektywności współpracy nauki z gospodarką. Wzbogaciły wkład Polski w dyskusji nad „Strategią dla Europejskiej Agendy Badań Naukowych w dziedzinie rolnictwa” oraz pozwoliły na ocenę działań realizowanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

III Kongres Nauk Rolniczych ma na celu wskazanie kierunków badań naukowych, których realizacja i wyniki będą skutecznie wspierały wdrażanie przez Polskę Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz prace nad kształtem przyszłych zmian tych polityk. Poszczególne sesje Kongresu (plenarna – dwuczęściowa i siedem panelowych) powinny dać odpowiedź, w jakich kierunkach powinny być podejmowane badania naukowe, by polski sektor rolno-spożywczy mógł skutecznie konkurować zarówno na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym. Obrady Kongresu powinny wskazać również jak powinna być kształtowana polska wizja wspólnotowych polityk obejmujących zagadnienia rolnictwa, żywności, w tym również pochodzenia morskiego i akwakultury oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Propozycje kompleksowych badań powinny uwzględniać uwarunkowania czynników wpływających na efektywność produkcji żywności wynikających z prognozowanych zmian klimatycznych, jej wpływu na bioróżnorodność, racjonalność gospodarowania zasobami wody technologicznej, a także stosowanie praw biologicznych rządzących procesami zachodzącymi w całym łańcuchu wytwarzania żywności w świecie roślin i zwierząt oraz w środowisku, w którym jest ona produkowana.

Minister Marek Sawicki powołał Komitet Naukowy i Organizacyjny III Kongresu Nauk Rolniczych. Kongres będzie zrealizowany w formie dwóch sesji plenarnych i siedmiu sesji panelowych oraz sesji posterowej.

Naukowcy MIR-PIB wezmą udział w Sesji panelowej V

Gospodarka rybacka i akwakultura

Koordynacja:
prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dr Emil Kuzebski – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni

 1. Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej
  mgr Lena Szymanek- Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  dr Emil Kuzebski – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
 2. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju rybołówstwa morskiego w Polsce
  dr Emil Kuzebski – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  prof. dr hab. Jan Horbowy – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
  dr Adam Mytlewski – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni
 3. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju śródlądowej gospodarki rybackiej w Polsce
  prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
  mgr Tomasz Czerwiński – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 4. Uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe rozwoju akwakultury w Polsce
  dr Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Skip to content