System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB.

System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3.: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki na realizację projektu pt.: „System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB”.

Wartość projektu

24 946 024,81 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych

20 715 260,38 zł

Dofinansowanie

100% kosztów kwalifikowanych

Udział Unii Europejskiej – w tym dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych)

17 607 971,32 zł

Czas realizacji projektu

Termin realizacji projektu: 01 października 2009 – 31 stycznia 2015 r.

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu było wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie gospodarka rybną w Polsce zgodnie z art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. Realizacja tego celu była uwarunkowana zbudowaniem w MIR-PIB systemu INTEGRYB.

Opis projektu

System INTEGRYB stanowi rozwiązanie teleinformatyczne, które zwiększa efektywność realizacji procesów badawczych MIR-PIB oraz umożliwia stworzenie platformy badawczej dla ekosystemowego zarządzania gospodarką rybną. System INTEGRYB zapewnia zarządzanie procesami badawczymi Instytutu, uwzględniając systematykę i zasady implementacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom w zakresie zarządzania działalnością B+R+I.

Funkcjonalność systemu INTEGRYB obejmie następujące obszary:

  • zarządzanie informacją i strukturami gromadzonych danych,
  • wyszukiwanie dokumentów i danych,
  • kontrola dostępu do zasobów informacyjnych Instytutu,
  • obsługa procesów nadzoru i realizacji programów badań oraz wykorzystania zasobów,
  • jednolity dostęp do funkcji gwarantujących integrację aplikacji w obrębie platformy usługowej systemu INTEGRYB,
  • współpraca w ramach badań poprzez internetową platformę wymiany informacji,
  • automatyczne zbieranie danych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w zakładach naukowych oraz pływającego laboratorium na statku badawczym Baltica.

Kierownik Projektu:

Andrzej Kunicki

Dział Informatyki

tel.: +48 (0) 58 73 56 150

e-mail: akun@mir.gdynia.pl

Linki:

http://www.poig.gov.pl

http://www.mrr.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

24.841.235,48
Skip to content