Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego

Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego

Kierownik zadania: dr Adam Woźniczka

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Celem projektu było końcowe opracowanie i prezentacja w postaci map oraz materiałów do publikacji, danych zabranych w poprzednich latach realizacji projektu „Siedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego”. Temat realizowany od roku 2011, rozpoczął nowy etap badań hydrobiologicznych prowadzonych na wodach Zalewu Szczecińskiego, obejmując mało dotychczas zbadaną strefę litoralu tego zbiornika (od izobaty 2 m do brzegu). Realizacja tematu rozpoczęła się w roku 2011, który w dużej mierze poświęcony był wypracowaniu i sprawdzeniu metod badawczych, zdobyciu niezbędnego doświadczenia oraz modyfikacji i opracowaniu nowego sprzętu badawczego. Od 2012 roku miała miejsce realizacja zasadniczej części tematu. Ze względu na rozległość obszaru badań, ich czasochłonność i konieczność wykonywania zasadniczej części w szczycie sezonu wegetacyjnego (właściwy rozwój szaty roślinnej), realizację zasadniczego celu (mapowanie) podzielono pierwotnie na cztery etapy, obejmujące poszczególne części Zalewu. Pierwszy etap miał objąć część wschodnią, drugi zachodnią, trzeci północną, a czwarty części zatokowe. W latach 2012-14 zrealizowano trzy etapy, jednocześnie w roku 2014 dokonano rewizji planu projektu, zawężając obszar badań do samego Zalewu Szczecińskiego, bez części zatokowych. W roku 2015 zebrano ostatnie, uzupełniające dane w terenie i był on, podobnie jak rok 2016 przeznaczony głównie na opracowanie i przygotowanie do publikacji, uzyskanych danych. Prace w tych latach przebiegały z niższą, niż zakładana częstotliwością, wynikająca z konieczności realizacji także innych prac badawczych, o wyższym priorytecie. W roku 2016 zakończono realizację projektu, a publikacja jego rezultatów będzie odbywać się sukcesywnie w kolejnych latach.

siedliska1

Skip to content